Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Злополука
Какво Включва?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Независимо колко сме внимателни в ежедневието си, никой от нас не е застрахован срещу злополука. Или може би е? Точно така, със Застраховка Злополука си гарантирате грижа и лечение в случай, че се нуждаете от такова след настъпване на застрахователно събитие.

Застраховка Злополука Могат да Сключат…

Застраховка Злополука е създадена, за да защити застрахованите лица от определени в застрахователната полица рискове. Тези рискове са свързани с живота, здравето и телесната цялост на лица на възраст от 1 до 65 годишна възраст.

Лица с трайна неработоспособност под 50% също могат да се възползват от тази полица, при условия на утежнен риск, като се прилага завишение на застрахователната премия.

Не покриваме лица с трайна неработоспособност над 50%.

Покрити Рискове

Злополука е широко понятие. За да сме сигурни, че ще бъдете обезщетени в случай на настъпване на злополука, сме отделили време, за да посочим с по-голяма точност какво точно се разбира под понятието злополука, когато се визира Обща Застраховка Злополука. Основните рискове, които са покрити:

 • Смърт от злополука на лица над 14 години;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука.

Но това разбира се не е всичко. Вие, както и всички лица, които застраховате ще бъдат обезпечени и в следните случаи:

 • Смърт от професионално заболяване;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване;
 • Временна загуба на работоспособност вследствие общо или професионално заболяване;
 • Медицински разходи вследствие злополука и общо или професионално заболяване;
 • Разходи за медицинско транспортиране и спасяване вследствие злополука;
 • Разходи за транспортиране на тленни останки и /или погребение вследствие злополука;
 • Дневни пари за болничен престой

Видове Застраховка Злополука

Съществуват много разновидности на тази застраховката, като единствената цел е да получите обезщетение пропорционално на понесените щети или загуби.

Обща Застраховка Злополука

Обект на застраховката са отделни физически лица или групи от лица. Тази застраховка покрива рисковете:

 • Смърт от злополука на лица над 14 години;
 • Трайна загуба и временна загуба на работоспособност вследствие злополука.

Злополука на Кредитополучател

Застраховани са физически лица, получили банков кредит, на възраст между 18 и 70 навършени години. Покритите рискове включват;

 • Смърт вследствие на злополука;
 • Трайно намалена работоспособност над 70 % вследствие на злополука.

Злополука на Гости на Хотели

Застраховат се български и чуждестранни граждани, пребиваващи в хотели, мотели, хижи или други средства за подслон на територията на България.

Покритите рискове са:

 • Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
 • Медицински разноски вследствие на злополука и/ или общо заболяване;
 • Разноски за репатриране;
 • Частично или пълно унищожаване на и взломна кражба на багаж;
 • Гражданска отговорност на госта за нанесени щети на трети лица.

Злополука на Туристи

Тази застраховка е за лица, посещаващи планинските и морските курорти на България. При сключване се покриват следните рискове:

 • Смърт от злополука на лица над 14 години;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • Медицински разходи вследствие злополука;
 • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука;
 • Разходи за издирване и спасяване вследствие злополука.

Злополука на Учащи

С тази застраховка ще имате една грижа по-малко за Вашите деца. Тя е подходяща за учащи и техните преподаватели в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения. Застраховката се сключва с поименен списък на застрахованите, който се заверява от класен ръководител или директор, и е неразделна част от застрахователната полица.

Вашите деца са застраховани срещу:

 • Временна неработоспособност от злополука от 11-тия ден – изплаща се обезщетение в зависимост от продължителността на неработоспособността;
 • Трайно намалена работоспособност от злополука – изплаща се обезщетение в процент от застрахователната сума;
 • Смърт в резултат от злополука – обезщетяват се наследниците с договорената застрахователната сума;
 • Медицински разходи – възстановяват се разходи до договорения в полицата размер.

Трудова злополука

Тази застраховка има задължителен характер, като с нейното сключване Вие гарантирате обгрижване на работниците си, в случай че се нуждаят от такова ако се случи застрахователно събитие. Тя се сключва за живота и работоспособността на работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Покритите рискове включват:

 • Смърт вследствие на трудова злополука;
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
 • Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Застраховката Трудова злополука – Важно да Знам

Застраховките Злополука могат да бъдат индивидуални и групови.

Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.

Застрахователната сума за рисковете “смърт” и “трайна загуба на трудоспособност” не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

А застрахователната сума за риска “временна загуба на трудоспособност” не може да бъде по-малка от месечното брутно възнаграждение.

Застраховките Злополука най-често се сключват за срок от 1 (една) година.

Изключения, Валидни за Всички Видове Полици Злополука

По долу за изброени изключенията, които не се покриват от никоя от застраховките злополука, които предлагат партньорите на Мусала Иншурънс Брокер:

 • Смърт на лица под 14 години;
 • Предумишлено себенараняване, самоубийство или опит за самоубийство (независимо дали Застрахованият е бил вменяем или невменяем);
 • Преднамерени действия на застрахования, довели до загуба на работоспособност или смърт;
 • Извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер от страна на застрахования;
 • Изпълнение на смъртна присъда или злополука, настъпила докато застрахованият е задържан от органите на властта или се намира в затвор;
 • Война или военни действия, въстания, бунтове;
 • Температурни влияния – слънчев и топлинен удар, измръзване, простуда, освен ако те не са следствие от застрахователна злополука, настъпила по време на застраховката или не е уговорено друго;
 • Практикуване на високорискови дейности – за такива се считат всички видове моторни, летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни спортове и занимания, скокове от високо, катерения, изискващи специална екипировка и спелеология;
 • Злоупотреба с алкохол или наркотични вещества;
 • Раждане и аборт, освен ако не са предизвикани от настъпила злополука;
 • Заболяване от каквото и да е естество, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане;
 • Атомна енергия и/ или ядрен взрив или радиоактивно излъчване.

Застрахователна Премия

От значение за определяне размера й са множество фактори, като:

 • Избраното покритие;
 • Рисков клас на застрахования /в зависимост от професията/;
 • Застрахователната сума;
 • Срок на застраховката;
 • Здравословно състояние /наличие, отсъствие на процент трайна неработоспособност/.

Застрахователно Обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие ще Ви бъдат заплатени суми съответстващи на сключената от Вас застраховка и зависещи от естеството или резултата от злополуката.

 • При смърт вследствие на злополука се заплаща договорената застрахователна сума;
 • При трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука се заплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ТЕЛК;
 • При временна загуба на работоспособност вследствие на злополука се заплаща процент от застрахователната сума, в зависимост от срока, прекаран във временна неработоспособност;
 • За медицински разноски вследствие от злополука се заплаща сума в размер на действително извършените разходи, в рамките на договорения лимит.

Какво Да Правя Ако Пострадам?

За да получите застрахователно плащане е необходимо да представи следните документи (в оригинал или нотариално заверено копие):

В случай на злополука:

 • Заявление и застрахователна полица в оригинал или дубликат, удостоверяващи наличието на сключена застраховка;
 • Документ, удостоверяващ настъпването на злополуката;
 • Болнични листове, епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения.

В случай на смърт:

 • Заявление и застрахователна полица в оригинал или дубликат, удостоверяващи наличието на сключена застраховка;
 • Акт за смърт;
 • Съобщение за смърт от лекаря, удостоверил смъртта;
 • Удостоверение за наследници, в случай че в качеството си на ползващи се лица те не са били посочени поименно;
 • При груповите застраховки – служебна бележка или копие от списъка.

В случай на трайно намалена или загубена работоспособност

 • Заявление и застрахователна полица в оригинал или дубликат, удостоверяващи наличието на сключена застраховка;
 • Решение на НЕЛК, ТЕЛК или ЗМК с точно определения процент на трайно намалена или загубена работоспособност;
 • Медицински документи, в това число – болнични листове, епикризи, резултати от медицински изследвания.

В случай на временна загуба на работоспособност

 • Заявление и застрахователна полица в оригинал или дубликат, удостоверяващи наличието на сключена застраховка;
 • Медицински документи, епикризи, резултати от медицински изследвания, издадени от лицензирани лечебни заведения;
 • Болнични листове и протоколи, издадени от ЛКК;

При груповите застраховки – служебна бележка или копие от списъка.