Злополука на Гости на Хотели
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Ако още си спомняте с ужас проблемите, които са ви сполетяли през изминалия туристически сезон, и неустойките, които е трябвало да заплатите, то Вие изобщо няма да се поколебаете да сключите Застраховка Злополука на Гости на Хотели чрез easy-ins. За да могат вашите гости да са спокойни през цялата си почивка и техните лични Медицински Застраховки за Пътуване в Чужбина да покрият остатъка от престоя им при Вас.

Кой Има Право да сключи Застраховка Злополука на Гости на Хотели?

Застраховка Злополука на Гости на Хотели е подходящо да сключите (като собственик или управитле на хотел) за български и чуждестранни граждани, които пребивават във Вашите хотели, мотели, хижи или други средства за подслон, намиращи се на територията на Република България. Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии – градини, басейни, външни барове.

Срещу Какво Съм Защитен?

Понякога изглежда, че всичко работи срещу Вас и Вашите гости. За да сте спокойни през следващия туристически сезон, и да защитите пребиваващите във Вашия хотел, мотел или хижа, изберете партньорите на easy-ins да се погрижат за безопасността им. Вие им гарантирате защита срещу следните основни рискове:

 • Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
 • Медицински разноски вследствие на злополука и/ или общо заболяване;
 • Разноски за репатриране.

Допълнително могат да се покрият и следните рискове, за да се почувствате наистина защитени по време на престоя си:

 • Частично или пълно унищожаване на и взломна кражба на багаж;
 • Гражданска отговорност на госта за нанесени щети на трети лица.

Има разбира се и изключени рискове, непокрити от Застраховка Злополука на Гости на Хотели. Винаги е добре да сте осведомени какви са те. Ето:

 • Смърт на лица под 14 години;
 • Предумишлено себенараняване, самоубийство или опит за самоубийство (независимо дали застрахованият е бил вменяем или невменяем);
 • Преднамерени действия на застрахования, довели до загуба на работоспособност или смърт;
 • Извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер от страна на застрахования;
 • Изпълнение на смъртна присъда или злополука, настъпила докато застрахованият е задържан от органите на властта или се намира в затвор;
 • Война или военни действия, въстания, бунтове;
 • Температурни влияния – слънчев и топлинен удар, измръзване, простуда, освен ако те не са следствие от застрахователна злополука, настъпила по време на застраховката или не е уговорено друго;
 • Практикуване на високорискови дейности – за такива се считат всички видове моторни, летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни спортове и занимания, скокове от високо, катерения, изискващи специална екипировка и спелеология);
 • Къпане на застрахования в неохраняеми водни басейни или извън работното време на водоспасителната служба, или при вдигнат забранителен и предупредителен флаг;
 • Зимни спортове в неподдържаните и несъоръжени за целта места;
 • Злоупотреба с алкохол или наркотични вещества;
 • Раждане и аборт, освен ако не са предизвикани от настъпила злополука;
 • Заболяване от каквото и да е естество, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане;
 • Атомна енергия и/ или ядрен взрив или радиоактивно излъчване;
 • Акутно заболяване на лица, навършили 70 години към датата на сключване на застраховката;
 • Зъболечение, включващо замяна или поставяне на пломби, коронки и/ или мостове;
 • Премахване на физически дефекти или аномалии, приложение на козметични средства или процедури;
 • Лечение на всички форми на психични, нервно – психични заболявания и неврози, психоанализа, психотерапия, лечение на алкохолизъм и наркомания;
 • Рехабилитация и физиотерапия, санаториално – курортно или друго подобно лечение, дори и когато се е наложило в резултат от покрит по полицата риск и е предписано от лекар;
 • Всякакви рутинни медицински прегледи и тестове;
 • Протези и коригиращи устройства;
 • Медицински преглед и лечение, когато те са цел на пътуването и пребиваването на територията на Република България;
 • Лекарствени средства и лечение на състояние, което е съществувало преди влизането в сила на застрахователното покритие.

Застраховката – Важни Детайли

Тъй като покритите рискове, които включва тази застраховка са разнообразни и с различна степен на опасност, застрахователните суми се определят индивидуално за всеки от тях. Тази сума се договаря в български лева и чуждестранна валута и се вписва в застрахователната полица.

Срокът на застраховката Злополука на Гости на Хотели е най-често 1 година.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от договорените застрахователни суми/ лимити на отговорност. Тя варира и според типа и сериозността на покривания риск.

Застрахователно обезщетение

Сумата на застрахователното обезщетение, която се изплаща при настъпване на застрахователно събитие варира в зависимост от събитието.

 • При смърт се изплаща договорената застрахователна сума;
 • При трайно загубена или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане се изплаща процент от договорената застрахователна сума, равен на процента, определен от Застрахователно-медицинска комисия или ТЕЛК/ НЕЛК.
 • Направени медицински разходи се възстановяват до размера на действително извършените разходи в рамките на договорените лимити;
 • Разходи за спасяване и/ или репатриране се възстановяват до размера на действително извършените разходи в рамките на договорените лимити;
 • При кражба чрез взлом, въоръжен грабеж или унищожаване на багаж се изплаща сума до размера на действителната стойност на откраднатото/ унищожено имущество към датата на събитието, като се вземат предвид договорените лимит за една вещ и агрегатен лимит за целия личен багаж за периода на валидност на застраховката, записани в полицата;
 • При гражданска отговорност за нанесени щети на трети лица се изплаща сума до действителния размер на вредите, но не повече от договорения лимит на отговорност, записан в полицата.

Застрахователните обезщетения се изплащат въз основа на:

 • Извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, респективно законните му наследници;
 • Влезли в сила съдебни решения срещу застрахователя.

Какво да Правя ако Пострадам?

При настъпване на застрахователно събитие застрахователят се задължава да:

 • Ви съдейства при предявяване на претенция;
 • При злополука и/ или акутно заболяване да Ви организира оказване на медицинска помощ, вкл. транспортиране и репатриране;
 • При кражба или грабеж на багаж да уведоми съответните компетентни органи (РПУ), да изиска протокол и да състави комисия за уточняване на откраднатите вещи в състав: упълномощен представител на застраховащия, застрахован и застраховател, която незабавно да състави констативен протокол по образец на застрахователя.

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжен:

 • Незабавно, но не по-късно от 24 часа от настъпването на застрахователното събитие да уведомите нас и компетентните органи, като изискате служебни документи от оторизирани органи за доказване на събитието и причините за възникването му (протокол от РПУ, КАТ);
 • Да докаже пред застрахователя претенцията си по основание и размер.

Необходими документи

За удостоверяване на събитието е необходимо да съберете и представите набор от документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и описващи претърпените от Вас загуби. Такива документи са:

 • Претенция по образец на застрахователя, попълнена от Вас или законните Ви наследници с точни данни за адрес и банкова сметка, по която да бъдат преведени сумите;
 • Валидна застрахователна полица;
 • Документи, доказващи по безспорен начин настъпването на застрахователното събитие;
 • Актове, протоколи от РПУ, КАТ за ПТП, съдебни решения, обяснения на свидетели;
 • Други документи, поискани допълнително от застрахователя във връзка с доказване на претенцията по основание и размер;
 • Акт за смърт, съобщение за смърт, съдебно-медицинска експертиза, удостоверение за законни наследници;
 • Медицински документи, необходими за установяване процента на трайно загубената или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане – епикризи, назначени изследвания, рентгенови снимки, лабораторни изследвания и др.;
 • Документи от лицензирани здравни заведения, доказващи вида и размера на направените разходи за лечение, спасяване и/ или репатриране – рецепти, фактура с касов бон за всеки разход.