Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Злополука на Гости на Хотели
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Ако още си спомняте с ужас проблемите, които са ви сполетяли през изминалия туристически сезон, и неустойките, които е трябвало да заплатите, то Вие изобщо няма да се поколебаете да сключите Застраховка Злополука на Гости на Хотели чрез Мусала Иншурънс Брокер. За да могат вашите гости да са спокойни през цялата си почивка и техните лични Медицински Застраховки за Пътуване в Чужбина да покрият остатъка от престоя им при Вас.

Кой Има Право да сключи Застраховка Злополука на Гости на Хотели?

Застраховка Злополука на Гости на Хотели е подходящо да сключите (като собственик или управитле на хотел) за български и чуждестранни граждани, които пребивават във Вашите хотели, мотели, хижи или други средства за подслон, намиращи се на територията на Република България. Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии – градини, басейни, външни барове.

Срещу Какво Съм Защитен?

Понякога изглежда, че всичко работи срещу Вас и Вашите гости. За да сте спокойни през следващия туристически сезон, и да защитите пребиваващите във Вашия хотел, мотел или хижа, изберете партньорите на Мусала Иншурънс Брокер да се погрижат за безопасността им. Вие им гарантирате защита срещу следните основни рискове:

 • Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
 • Медицински разноски вследствие на злополука и/ или общо заболяване;
 • Разноски за репатриране.

Допълнително могат да се покрият и следните рискове, за да се почувствате наистина защитени по време на престоя си:

 • Частично или пълно унищожаване на и взломна кражба на багаж;
 • Гражданска отговорност на госта за нанесени щети на трети лица.

Има разбира се и изключени рискове, непокрити от Застраховка Злополука на Гости на Хотели. Винаги е добре да сте осведомени какви са те. Ето:

 • Смърт на лица под 14 години;
 • Предумишлено себенараняване, самоубийство или опит за самоубийство (независимо дали застрахованият е бил вменяем или невменяем);
 • Преднамерени действия на застрахования, довели до загуба на работоспособност или смърт;
 • Извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер от страна на застрахования;
 • Изпълнение на смъртна присъда или злополука, настъпила докато застрахованият е задържан от органите на властта или се намира в затвор;
 • Война или военни действия, въстания, бунтове;
 • Температурни влияния – слънчев и топлинен удар, измръзване, простуда, освен ако те не са следствие от застрахователна злополука, настъпила по време на застраховката или не е уговорено друго;
 • Практикуване на високорискови дейности – за такива се считат всички видове моторни, летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни спортове и занимания, скокове от високо, катерения, изискващи специална екипировка и спелеология);
 • Къпане на застрахования в неохраняеми водни басейни или извън работното време на водоспасителната служба, или при вдигнат забранителен и предупредителен флаг;
 • Зимни спортове в неподдържаните и несъоръжени за целта места;
 • Злоупотреба с алкохол или наркотични вещества;
 • Раждане и аборт, освен ако не са предизвикани от настъпила злополука;
 • Заболяване от каквото и да е естество, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане;
 • Атомна енергия и/ или ядрен взрив или радиоактивно излъчване;
 • Акутно заболяване на лица, навършили 70 години към датата на сключване на застраховката;
 • Зъболечение, включващо замяна или поставяне на пломби, коронки и/ или мостове;
 • Премахване на физически дефекти или аномалии, приложение на козметични средства или процедури;
 • Лечение на всички форми на психични, нервно – психични заболявания и неврози, психоанализа, психотерапия, лечение на алкохолизъм и наркомания;
 • Рехабилитация и физиотерапия, санаториално – курортно или друго подобно лечение, дори и когато се е наложило в резултат от покрит по полицата риск и е предписано от лекар;
 • Всякакви рутинни медицински прегледи и тестове;
 • Протези и коригиращи устройства;
 • Медицински преглед и лечение, когато те са цел на пътуването и пребиваването на територията на Република България;
 • Лекарствени средства и лечение на състояние, което е съществувало преди влизането в сила на застрахователното покритие.

Застраховката – Важни Детайли

Тъй като покритите рискове, които включва тази застраховка са разнообразни и с различна степен на опасност, застрахователните суми се определят индивидуално за всеки от тях. Тази сума се договаря в български лева и чуждестранна валута и се вписва в застрахователната полица.

Срокът на застраховката Злополука на Гости на Хотели е най-често 1 година.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от договорените застрахователни суми/ лимити на отговорност. Тя варира и според типа и сериозността на покривания риск.

Застрахователно обезщетение

Сумата на застрахователното обезщетение, която се изплаща при настъпване на застрахователно събитие варира в зависимост от събитието.

 • При смърт се изплаща договорената застрахователна сума;
 • При трайно загубена или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане се изплаща процент от договорената застрахователна сума, равен на процента, определен от Застрахователно-медицинска комисия или ТЕЛК/ НЕЛК.
 • Направени медицински разходи се възстановяват до размера на действително извършените разходи в рамките на договорените лимити;
 • Разходи за спасяване и/ или репатриране се възстановяват до размера на действително извършените разходи в рамките на договорените лимити;
 • При кражба чрез взлом, въоръжен грабеж или унищожаване на багаж се изплаща сума до размера на действителната стойност на откраднатото/ унищожено имущество към датата на събитието, като се вземат предвид договорените лимит за една вещ и агрегатен лимит за целия личен багаж за периода на валидност на застраховката, записани в полицата;
 • При гражданска отговорност за нанесени щети на трети лица се изплаща сума до действителния размер на вредите, но не повече от договорения лимит на отговорност, записан в полицата.

Застрахователните обезщетения се изплащат въз основа на:

 • Извънсъдебно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото трето лице, респективно законните му наследници;
 • Влезли в сила съдебни решения срещу застрахователя.

Какво да Правя ако Пострадам?

При настъпване на застрахователно събитие застрахователят се задължава да:

 • Ви съдейства при предявяване на претенция;
 • При злополука и/ или акутно заболяване да Ви организира оказване на медицинска помощ, вкл. транспортиране и репатриране;
 • При кражба или грабеж на багаж да уведоми съответните компетентни органи (РПУ), да изиска протокол и да състави комисия за уточняване на откраднатите вещи в състав: упълномощен представител на застраховащия, застрахован и застраховател, която незабавно да състави констативен протокол по образец на застрахователя.

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжен:

 • Незабавно, но не по-късно от 24 часа от настъпването на застрахователното събитие да уведомите нас и компетентните органи, като изискате служебни документи от оторизирани органи за доказване на събитието и причините за възникването му (протокол от РПУ, КАТ);
 • Да докаже пред застрахователя претенцията си по основание и размер.

Необходими документи

За удостоверяване на събитието е необходимо да съберете и представите набор от документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и описващи претърпените от Вас загуби. Такива документи са:

 • Претенция по образец на застрахователя, попълнена от Вас или законните Ви наследници с точни данни за адрес и банкова сметка, по която да бъдат преведени сумите;
 • Валидна застрахователна полица;
 • Документи, доказващи по безспорен начин настъпването на застрахователното събитие;
 • Актове, протоколи от РПУ, КАТ за ПТП, съдебни решения, обяснения на свидетели;
 • Други документи, поискани допълнително от застрахователя във връзка с доказване на претенцията по основание и размер;
 • Акт за смърт, съобщение за смърт, съдебно-медицинска експертиза, удостоверение за законни наследници;
 • Медицински документи, необходими за установяване процента на трайно загубената или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане – епикризи, назначени изследвания, рентгенови снимки, лабораторни изследвания и др.;
 • Документи от лицензирани здравни заведения, доказващи вида и размера на направените разходи за лечение, спасяване и/ или репатриране – рецепти, фактура с касов бон за всеки разход.