Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Надежден Застраховател
за Вашата Финансова Институция

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

ГАРАНЦИИ

Предмет и обект на застраховката:
Тази застраховка е договор, сключен между три страни, който гарантира изпълнението на определени договорни задължения.

Страни по договора са:
Застрахован – изпълнителят, чиято дейност по договора представлява риска.
Бенефициент – възложител, в чиято полза се сключва застраховката.
Гарант – застрахователят, който поема риска.

Обект на застраховане са:

Производители, консултантски компании, IT компании и доставчици на услуги.
Не са обект на този вид застраховка търговските договори, т.е. тези с основен предмет покупко-продажба или доставка на стоки.

Видове Застраховки на гаранции:
Застраховка на гаранция в полза на възложител на обществена поръчка.
Застраховка на гаранция за поддръжка .
Застраховка на гаранция за авансово плащане .
Застраховка на гаранция за участие в търг .
Застраховка на гаранция за добро изпълнение .

Застрахователна сума:

Застрахователна сума е сумата необходима за изпълнението на задълженията на Изпълнителя съгласно договор.

Срок на застраховката:

При гаранции за участие в търгове – 6 до 12 месеца.
При гаранции за предварително плащане – до 24 месеца.
При гаранции за добро изпълнение – до 60 месеца.
При гаранции за поддръжка – до 60 месеца.

Покрити рискове:

Неизпълнението на задълженията си по договор от страна на застрахования/изпълнителя/.
Покритието се активира, когато Възложителят предяви претенция пред Застрахователя.

Застрахователна премия:

Застрахователната премия се определя като процент от размера на застрахователната сума. За повече информация и връзка с наш представител моля направете запитване.

Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие:

При предявяване от страна на Бенефициента към Застрахователят претенция за щета, Застрахователят му изплаща обезщетение. Веднага уведомява за това Изпълнителя и прави всичко възможно да елиминира евентуални текущи и последващи загуби за Бенефициента. Последният от своя страна е длъжен по неоспорим начин да докаже валидността на щетата, т.е. неизпълнението на договорните задължения на застрахования. След това са възможни множество сценарии в зависимост от валидността на щетата. Обикновено последният етап е този на суброгация от страна на Застрахователя спрямо Изпълнителя въз основа на приетото от Застрахователя обезпечение (в общия случай, Запис на заповед).

Застрахователно обезщетение:

Обезщетението е изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя от Застрахователя. То може да бъде материализирано по различен начин:

  • Финансово – Застрахователят изплаща на Възложителя сума, необходима за изпълнението на задълженията на Изпълнителя съгласно договор.
  • Реално – Застрахователят осигурява фактическото изпълнение на договора като намира други изпълнители, които заместват неизправния Изпълнител.
  • Медиаторно – в случай на неразбирателства и конфликти между Изпълнителя и Възложителя Застрахователят се намесва като медиатор и се опитва да ги реши – чрез временно оттегляне на Изпълнителя, чрез намиране на допълнителни изпълнители-специалисти, чрез осигуряване на временна финансова помощ или активи на Изпълнителя, чрез преговори и консултации с Възложителя.