Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Злополука на Учащи
Най-Важното за Нея

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Като всеки отговорен директор на училище или класен ръководител, Вие искате Вашите ученици да са защитени през целия период на учебната година, училищата екскурзия или дневна ваканция. Ние от Мусала Иншурънс Брокер Ви предлагаме посредничество при сключване на застраховка създадена точно за Вашите нужди.

За Кого е Предназначена Застраховка Злополука на Учащи

Застраховка Злополука на Учащи е групова застраховка, която покрива групово застраховане на български и чуждестранни учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши). По тези условия се застраховат и децата и персоналът в детски градини и ясли.

Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.

Срещу Какво Сте Осигурени?

Независимо колко се стараем, знаем че не можем да предпазим децата от целия свят. За Ваше спокойствие обаче ние сме се опитали да включим всички най-разпространени рискове, на които те се излагат, в нашата Застраховка Злополука на Учащи. Основни покрити рискове по нея са:

 • Временна неработоспособност от злополука от 11-тия ден – изплаща се обезщетение в зависимост от продължителността на неработоспособността на застрахования;
 • Трайно намалена работоспособност от злополука – застрахователят изплаща обезщетение в процент от застрахователната сума;
 • Смърт в резултат от злополука /за лица над 14 години/ – застрахователят обезщетява наследниците с договорената застрахователната сума;
 • Медицински разходи – възстановяват се разходи до договорения в полицата размер.

Някои изключения, с които трябва да сте наясно включват:

 • Смърт на лица под 14 години;
 • Предумишлено себенараняване, самоубийство или опит за самоубийство (независимо дали Застрахованият е бил вменяем или невменяем);
 • Преднамерени действия на застрахования, довели до загуба на работоспособност или смърт;
 • Извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер от страна на застрахования;
 • Изпълнение на смъртна присъда или злополука, настъпила докато застрахованият е задържан от органите на властта или се намира в затвор;
 • Война или военни действия, въстания, бунтове;
 • Температурни влияния – слънчев и топлинен удар, измръзване, простуда, освен ако те не са следствие от застрахователна злополука, настъпила по време на застраховката или не е уговорено друго;
 • Практикуване на високорискови дейности – за такива се считат всички видове моторни, летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни спортове и занимания, скокове от високо, катерения, изискващи специална екипировка и спелеология;
 • Злоупотреба с алкохол или наркотични вещества;
 • Раждане и аборт, освен ако не са предизвикани от настъпила злополука;
 • Заболяване от каквото и да е естество, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане,
 • Атомна енергия и/ или ядрен взрив или радиоактивно излъчване.

Застраховката – Важни Детайли

Застрахователната сума зависи от броя на застрахованите лица, срокът на застраховката и очакваните рискове.

Застрахователната премия, която се заплаща при сключване на Застраховка Злополука на Учащи се определя съгласно тарифата на застрахователя.

Срок на застраховката обикновено е 1 година.

Застрахователно Обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие ще Ви бъдат заплатени суми съответстващи на сключената от Вас застраховка и зависещи от естеството или резултата на злополуката.

 • При смърт вследствие на злополука се заплаща договорената застрахователна сума;
 • При трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука се заплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ТЕЛК;
 • При временна загуба на работоспособност вследствие на злополука се заплаща процент от застрахователната сума, в зависимост от срока, прекаран във временна неработоспособност;
 • За медицински разноски вследствие от злополука се заплаща размерът на действително извършените разходи, в рамките на договорения лимит.

Застрахователят изплаща застрахователната сума или обезщетение в срок до 15 дни от датата, към която са представени всички необходими документи.

Какво да Правя ако Пострадам?

Застрахованият или неговите законни наследници представят на застрахователя застрахователна полица и списък на застрахованите лица и следните документи в зависимост от събитието:

 • Смъртен акт, Удостоверение за наследници (оригинал), акт за злополука или друг документ, установяващ настъпване на застрахователно събитие;
 • Документ за удостоверяване на трайната неработоспособност от ТЕЛК/ НЕЛК;
 • Плащане на суми за рисковете “временна загуба на работоспособност” вследствие на злополука или общо заболяване при преподаватели се извършва след представяне на официален медицински документ, удостоверяващ временната загуба на работоспособност и продължителността на неработоспособност без прекъсване, с една и съща диагноза или с различна, но в причинна връзка, определена от ЛКК или от болнично заведение (болнични и амбулаторни листове, епикризи);
 • Плащане на суми за рисковете „временна загуба на работоспособност” вследствие злополука, общо заболяване или инфекциозни/ скопреходни заболявания при учащи се извършва след представяне на: амбулаторни листове, издадени от наблюдаващия лекар; медицинска бележка от лекуващия лекар за продължителността на лечението; служебна бележка от училището за отсъствия от учебни занятия, епикризи;
 • Когато временната загуба на работоспособност е настъпила по време на ваканция се изискват амбулаторни листове или друг официален документ от лекуващия лекар. Представените медицински документи, удостоверяващи неработоспособността трябва да бъдат издадени последователно, без прекъсваемост и с една и съща диагноза или с различна, но в причинна връзка;
 • При обезщетяване на разходи за транспортиране с цел оказване на първа помощ и извеждане на застрахования до състояние извън опасност за живота му, включващи разходи за: издирване, спасителни операции, транспортни услуги, медикаменти, гипсова имобилизация, рентгенови снимки и др., се представят оригинални фактури с фискални бонове, издадени на името на застрахованото лице и в съответствие с изискванията на ЗС и ЗДДС;
 • При възстановяване на разходи за закупени медикаменти се представят и оригинални фактури с фискални бонове, рецепти и амбулаторни листове. Фактурите следва да бъдат издавани на името на застрахованото лице и в съответствие с изискванията на ЗС и ЗДДС;
 • Други документи, поискани от Застрахователя в пряка връзка с установяването на събитието или документи в Общите условия по застраховки „Злополука”.