Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Злополука на Туристи
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Ако обичате планините и да прекарвате всеки свободен миг, изследвайки техните кътчета, но сте типът хора, които обичат премерения риск, ние от Мусала Иншурънс Брокер, заедно с нашите застрахователни партньори имаме предложение за Вас. Застраховка Злополука на Туристи е точно полицата, от която се нуждаете, за да сте спокойни на следващия поход – сухоземен или воден.

За Кого е Подходяща Застраховка Злополука на Туристи?

Застраховка Злополука на Туристи комбинира някои от предимствата на планинска застраховка, но и добавя ползи в интерес на всички български и чуждестранни планинари и любители на морето. Тя предоставя защита докато упражнявате туристическа или спортна дейност в планинските и морски курорти на територията на Република България.

Застраховка Злополука на Туристи могат да сключат лица до 75 годишна възраст, в добро здравословно състояние, пътуващи из планината или наслаждаващи се на слънчевите лъчи без да нарушават лекарско предписание.

Рискове, от Които Сте Защитени

Планината и морето са колкото красиви, толкова и непредвидими. Времето може да се промени за секунди. Минута невнимание може да доведе до сериозни травми. Но когато се застраховате чрез Мусала Иншурънс Брокер, Вие си осигурявате грижа, в случай че имате нужда от такава при настъпване на застрахователно събитие. Основните покрити рискове при Застраховка Злополука на Туристи са:

 • Спасителни разходи в резултат на злополука – на застрахования се възстановяват до лимита на отговорност, посочен в застрахователния договор разходи, направени в резултат на злополука за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования до най-близкото заведение за оказване на медицинска помощ;
 • Медицински разходи в резултат на злополука на застрахования се възстановяват до лимита на отговорност, посочен в застрахователния договор разходи, предписани и действително направени от застрахования във връзка с лечението на последиците от злополуката, настъпила през срока на застраховката.

За ваше успокоение, а и за наше, се предлагат и допълнителни покрития, които включват:

 • Смърт на застрахования в резултат на злополука – застрахователят изплаща застрахователната сума на посочените ползващи лица или законните наследници (за лица под 14 години рискът Смърт на Застрахования в резултат от злополука не се покрива);
 • Трайно намалена работоспособност на Застрахования в резултат на злополука – застрахователят изплаща на застрахования такъв процент от застрахователната сума, равен на процента на трайно намалената работоспособност, определен от ТЕЛК/ НЕЛК и/ или ЗЕК.
 • Временна неработоспособност на Застрахования в резултат на злополука;
 • Спасителна операция с хеликоптер

Както сте предположили има и някои изключения, при които полицата не важи, като:

 • Преднамерено излагане на опасност и опит за/ или извършване на престъпление от застрахования;
 • Сбиване, самоубийство или опит за такова, включително и когато застрахованият е в състояние на невменяемост;
 • Употреба на алкохол, лекарствени препарати с упойващо или стимулиращо действие и на всякакъв вид наркотици и опиати;
 • Ангажиране или участие на застрахования в спортни състезания или прояви и упражняване на екстремни спортове, като: пещерно дело, рафтинг, безмоторно летене, делтапланеризъм, скокове с парашут, бънджи скокове, ловен и конен спорт, освен ако с добавка е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.
 • Други събития, настъпили вследствие на груба небрежност от страна на застрахования.

Застраховката – Трябва да Знам

Застраховка Злополука на Туристи може да бъде сключена за срок от 1 ден до една година, в зависимост от Вашите нужди и желания.

Застрахователната сума за всеки от покритите рискове може да бъде определена в български лева или в чуждестранна валута.

Общата сума на всички плащания не може да надвишава договорената застрахователната сума /лимитът на отговорност/ за всеки от покритите рискове, записана в полицата.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя по тарифа на застрахователя, която е в сила за деня на сключване на застраховката. Тя се заплаща еднократно при сключване на полицата.

Застрахователно Обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие ще Ви бъдат заплатени суми съответстващи на сключената от Вас застраховка и зависещи от естеството или резултата на злополуката. Застрахователно обезщетение се изплаща в срок до 15 дни след пълното окомплектоване на преписката по щетата с необходимите документи. При смърт вследствие на злополука, се изплаща дължимото обезщетение на законните наследници или на посочените ползващи лица.

 • При смърт вследствие на злополука се заплаща договорената застрахователна сума;
 • При трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука се заплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ТЕЛК;
 • При временна загуба на работоспособност вследствие на злополука се заплаща процент от застрахователната сума, в зависимост от срока, прекаран във временна неработоспособност;
 • За медицински разноски вследствие от злополука се заплаща сума в размер на действително извършените разходи, в рамките на договорения лимит

Какво да Правя ако Пострадам?

При настъпване на застрахователно събитие, Вие или ползващите лица сте длъжни:

 • Да уведомите незабавно застрахователя, но не по-късно от 7 дни, след като Ви е станало известно за настъпването на застрахователното събитие;
 • Да съдействате на застрахователя за изясняване на всички обстоятелства и факти, свързани с установяването на събитието;
 • Да представите поисканите документи от Застрахователя.
 • Със сключването на застраховката Вие приема който и да било лекар, медицинска сестра, медицинско лице или болничен служител да предоставят на доверения лекар на застрахователя всякаква информация, касаеща застрахователното събитие, включително и за случаите когато се касае за получаване на информация, представляваща служебна или професионална тайна.

При предявяване на претенции за изплащане на застрахователна сума или обезщетение Вие или ползващите лица трябва да представите, в зависимост от покритието и вида на събитието, следните документи:

 • Сведение за настъпила злополука – по образец на застрахователя;
 • Застрахователна полица;
 • Оригинални фактури и касови бележки, оригинални сметки за заплатени медицински и други услуги, разходни документи от ПСС към БЧК;
 • Акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза;
 • Удостоверение за законни наследници и други писмени доказателства удостоверяващи при какви обстоятелства е настъпило застрахователното събитие;
 • Медицински документи издадени на пострадалия за специализирана медицинска консултация, рентгенографии и резултати от рентгенологичните изследвания, епикризи и всякакви други документи, които застрахователят поиска във връзка с настъпилото събитие.