Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Злополука на Кредитополучател
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

В днешната несигурна финансова ситуация на много от нас се налага да подпомагаме бюджета чрез кредити. Същото важи и за бизнеса. За да спите спокойно, знаейки, че дори и при непредвидени ситуации ще можете да сте редовен платец Ви предлагаме да се възползвате от Застраховка Злополука на Кредитополучател, сключена с партньор на Мусала Иншурънс Брокер.

За Кого е Застраховка Злополука на Кредитополучател

Застраховка Злополука на Кредитополучател е договор, при който застрахователят се задължава при настъпване на покрит риск в резултат на застрахователно събитие да изплати на банката дължимата от Вас сума. Ако част от кредита е погасен, обезщетение на банката се изплаща до размера на непогасената част.

Срещу Какво Сте Защитени

Макар и многобройни и непредвидими, застраховките, които предлагат нашите партньори Ви помагат да се защитите от най-честите рискове, на които сме изложени ежедневно. Застраховка Злополука на Кредитополучател покрива:

 • Смърт в срока на договора;
 • Трайна загуба на работоспособност от злополука или заболяване.

Можете да се възползвате и от допълнителен бонус към застраховката. Ако сте предплатили вноски по кредита или сте го погасили изцяло, и дължимата сума изчислена по условията на застраховката е по-голяма от сумата, посочена от кредитора, разликата се изплаща на ползващото лице или лично на Вас, при трайна загуба на работоспособност.

За съжаление има някои рискове, които не се покриват от тази полица. Застрахователят си запазва правото да прекрати едностранно застраховката в следните ситуации:

 • Умишлени действия на застрахования с цел самопричиняване загуба на трудоспособност;
 • Умишлен опит за самоубийство или самоубийство;
 • Употреба и въздействие на опиати, наркотици и/ или други упойващи вещества;
 • Заболяване от СПИН;
 • Криминален аборт или опит за такъв;
 • Укрито заболяване, при известност на което застрахователят не би сключил договора;
 • Опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер;
 • Изпълнение на смъртна присъда;
 • Война, размирици или действия, имащи военен характер, стачки, локаути, граждански вълнения, бунтове и др. подобни;
 • Атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсяване от тях, или йонизираща радиация.

Важно Подробности за Застраховката

Застрахователната сума по Застраховка Злополука на Кредитополучател се определя по споразумение между двете страни, но не може да превишава размера на кредита. Ако част от кредита е вече погасена или кредитът е погасен към момента на настъпване на застрахователното събитие, застрахователната премия е размер не по-голям от непогасената част на въпросния кредит. Това е сумата, която чрез подписването на полицата двете страни се съгласяват да бъде изплатена от застрахователя на ползващото лице, при настъпване на застрахователно събитие, упоменато в застраховката.

Застраховка Злополука на Кредитополучател се сключва за минимален срок от 1 година, но за не повече от 25 години.

Тя може да се сключи от лица на възраст от 18 до 65 години.

Срокът на застраховката се определя така, че изтичането му да съвпадне с изтичането срока на кредита и застрахованият да не бъде по-възрастен от 70 години в момента на изтичане срока на застраховката. При изрично съгласие на застрахователя, застрахованият може да бъде и над тази възраст при изтичане срока на застраховката

Застрахователно обезщетение

Застрахователното обезщетение, което ще получите в случай на настъпване на застрахователно събитие зависи от естеството на застрахователното събитие.

Застрахователна Премия

Застрахователна премия е сумата, която застраховащият плаща в замяна на поетите от застрахователя задължения по застрахователния договор. Премията е дължима от застраховащия към датата на падежа, посочен в полицата. Премията може да бъде еднократна или годишна, като заплащането на годишната премия може да бъде договорено на разсрочени вноски. Застрахователната премия се определя от застрахователя на база на исканите от банката покрития и размера на кредита.

Какво Да Правя Ако Пострадам?

 1. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият или третото ползващо се лице могат да предявят претенция за плащане. Претенцията трябва да бъде направена в писмена форма по образец на застрахователя.
 2. За да получи дължимата застрахователна сума, застрахованият или третото ползващо се лице трябва да докаже:

2.1. наличието на валиден застрахователен договор – чрез представяне на застрахователна полица в оригинал;

2.2. настъпването на застрахователното събитие – чрез представяне на документ от ТЕЛК, удостоверяващ загуба на трудоспособност или на акт за смърт на застрахования;

2.3. документ от кредитната институция за непогасената част от кредита към датата на застрахователното събитие.

За да предявите претенция за плащане, Вие или Вашите наследници или трето ползващо лице сте длъжни да предоставите на застрахователя изискания от него набор на документи, включително документ от кредитната институция за непогасената част от кредита.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят ще заплати непогасената част от кредита, намалена с просрочените вноски, на кредитната институция или на кредитната институция и трети ползуващи се лица.

Изплащането на дължимата застрахователна сума се извършва в срок до 15 (петнадесет) дни от получаване на всички необходими документи.