Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Живот Свързана
с Инвестиционен Фонд
Важни Подробности

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Чудите ли се какво е да сте застраховани и в същото време да печелите на фондовите борси? Бихте ли желали да рискувате сега, когато сте млади, за да си осигурите едно хубаво бъдеще? Това не са само обещания. Това е всичко, което Застраховка Живот Свързана с Инвестиционен Фонд може да направи за Вас.

Какво Ми Предлага Застраховка Живот Свързана с Инвестиционен Фонд?

Застраховка Живот Свързана с Инвестиционен Фонд е разновидност на класическата застраховка Живот, при която застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, които извършват дейност при условията и реда на закона за публично предлагане на ценни книжа, както и акции и дялове колективни инвестиционни схеми, или от стойността на активи, включени във вътрешни фондове на застрахователя.

Тази застраховка е специално разработена за вложение и инвестиране съобразно Вашите лични цели и приоритети на всяка фаза от живота. Вие решавате как и колко да инвестирате и какъв инвестиционен риск да поемете. Тази застраховка Ви гарантира първокласна застрахователна защита и едновременно с това Ви позволява да инвестирате на световните фондови борси за постигане на по-висока доходност.

Какви Рискове се Покриват?

При сключване на Застраховка Живот Свързана с Инвестиционен Фонд Вие сте осигурени срещу голям брой рискове. Основните рискове, които се включват в тази полица са:

 • Смърт през срока на застраховката – изплаща се застрахователна сума плюс допълнителна лихва към датата на смъртта;
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука до 30%-50% – изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност;
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука над 30%- 50% – освобождавате се от по-нататъшното плащане на премиите, като остава в сила пълния размер на застрахователната сума;
 • Доживяване – изплаща се застрахователна сума плюс натрупаната през периода допълнителна доходност.

Допълнителните покрития, от които можете да се възползвате включват:

 • Освобождаване от премии при трайна неработоспособност над 50% вследствие на злополука;
 • Защита от инфлация.

По-долу сме описали някои рискове, които са изключени от покритието на Застраховка Живот Свързана с Инвестиционен Фонд.

 • Самоубийство, самонараняване или самоувреда на застрахования, в случай че то е извършено преди изтичане на две години от влизането в сила на договора;
 • Болести предизвикани умишлено или деяние, извършено от някое от ползващите се лица;
 • Заболяване вследствие на вируса на СПИН;
 • Вродени заболявания;
 • При трайно намалена или загубена работоспособност настъпила в резултат на: психическо или на нервно заболяване, самолечение и неспазване на лекарско предписание, сбиване, от война, военни действия и др., употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
 • Преднамерени действия на застрахования, довели до загуба на работоспособност или заболяване.

Какво Друго Трябва да Знам?

Застрахователна сума е сумата, която с договора страните определят да бъде изплатена на ползващото се лице при настъпване на застрахователно събитие в изпълнение на условията на застрахователния договор. Застрахователна сума се договаря при сключване на договора. Тя може да бъде определена в български лева, Евро или щатски долари.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия е сумата, която застрахованият заплаща в замяна на поетите към него задължения по застрахователния договор. Премията е дължима към датата на падежа, посочен в полицата. Застрахователната премия, събрана от Животозастрахователната Компания се инвестира в един или повече фондове спрямо Вашия инвестиционния профил и апетита Ви за риск. В общия случай, това е сумата или вноската, която избирате да плащате на база на Вашите потребности от застрахователна защита и инвестиционните Ви планове.

Размерът на застрахователната премия зависи от избраните покрития, застрахователната сума, срока и от възрастта на застрахованото лице. Застрахователната премия може да се заплати еднократно или на вноски (на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца).

Срок на Застраховката

Можете да избирате срок на застраховката между 5 и 25 години, в зависимост от дългосрочните Ви планове.

Застрахователно Обезщетение

Широко разпространена характеристика на продукта е инвестиционната гъвкавост, която означава, че клиентът може да променя фондовете и видовете активи по всяко време, като по този начин калибрира инвестиционния си профил спрямо настоящата си житейска ситуация, например да инвестира в по-рискови активи, докато е в началото на житейския си път, и да инвестира в по-консервативни активи, когато времето за пенсиониране наближава.

Ако Нещо се Случи?

В случай че настъпи застрахователно събитие, за изплащане на застрахователната сума трябва да подадете писмено заявление до застрахователя, като към него предоставите и документи свързани с установяването на събитието.

Застрахователната сума или процент от нея се изплаща в срок от 15 работни дни от датата на предоставянето пред застрахователя на всички поискани документи. Пълните списъци можете да намерите по-долу, разделени според застрахователното събитие.

Доживяване

 • Застрахователната полица и всички добавъци към нея;
 • Лична карта на застрахованото лице или друг документ, който го индентифицира;
 • Нотариално заверена декларация от застрахованото лице, че е живо, ако ползващото се лице не съвпада със застрахованото лице;
 • Лична карта или друг документ за индентификация на ползващото/ щите се лице/ а, когато те са получатели на сумата при доживяване.

Смърт

 • Застрахователна полица и всички добавъци към нея;
 • Копие на препис-извлечение на акт за смърт;
 • Копие на съобщение за смърт;
 • Ако смъртта е настъпила в болнично заведение, се представя и копие на епикризата;
 • Ако е правена аутопсия – копие на аутопсионния протокол;
 • Други документи, доказващи датата, причината/ ите и последствията от застрахователното събитие;
 • Лична карта или друг документ за индентификация на ползващото/ щите се лице/ а, когато те са получатели на сумата при смърт;
 • Удостоверение за наследници, ако няма посочени ползващи се лица по застрахователния договор.

Данъчни Облекчения

При сключване на Застраховка Живот Свързана с Инвестиционен Фонд, получавате допълнителен бонус под формата на данъчни облекчения. Вие като клиент имате право на до 10% от облагаемия си доход. А в качеството си на работодател, който е застраховал служителите си, имате право на данъчни облекчения съгласно Закона за Корпоративното Подоходно Облагане.

Какво Да Подготвя?

Тук можете да намерите необходимите документи и формуляри за сключване на Застраховка Живот Свързана с Инвестиционен Фонд.

Заявление за сключване на застраховка Живот и здравна декларация към него;

 • Финансов въпросник (само при полици на стойност над 60 хил.лв. или 30 хил.USD/EUR);
 • Медицински изследвания, изискуеми над определени застрахователни суми;
 • Декларация за произход на средствата – над 30 000 лева обща сума на дължимите през целия срок застрахователни премии;
 • Застрахователна полица.

Предсрочно Прекратяване

И двете страни по тази полица имат право да прекратят предварително сключения договор. Вие имате право предсрочно да прекратите застрахователния си договор, като получите откупната стойност на застраховката, при условие, че застраховката има право на откуп. От своя страна, застрахователят има право да прекрати действието на договора съгласно Общите условия.