Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Живот и Рента
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Мислили ли сте как да си осигурите достойни старини? Да можете да си позволите да попътувате, да се порадвате на плодовете от труда си? Ние от Мусала Иншурънс Брокер заедно с нашите партньори имаме предложение за Вас, което ще Ви помогне да осъществите това си желание. Застраховка Живот и Рента е смесена застраховка, при която ще бъдете осигурени след като се отдадете на заслужена почивка. Кой не би искал допълнителна пенсия?

Мога ли да сключа Застраховка Живот и Рента?

Разбира се. Стига да сте на възраст между 14 и 65 години, но не на повече от 70 към момента на изтичане срока на застраховката. Застрахователят поема определени в застрахователната полица рискове срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната Ви цялост за целия период на договора.

Какви рискове се покриват?

Избирайки Застраховка Живот и Рента Вие ще бъдете осигурени срещу следните основни рискове:

 • Смърт през срока на застраховката. В този случай ползващите се лица ще получат застрахователна сума плюс допълнителна лихва към датата на смъртта;
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука до 30%-50%. При настъпване на това застрахователно събитие се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност;
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука над 50%. Това по-тежко застрахователно събитие носи на застрахования правото да се освободи от по-нататъшното плащане на премиите, като остава в сила за пълния размер на застрахователната сума;
 • Доживяване – изплаща се застрахователна сума плюс натрупаната през периода допълнителна доходност.

По Ваш избор срещу допълнително заплащане могат да се включат едно, няколко или всички от следните допълнителни покрития:

 • Злополука;
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Хирургическо лечение;
 • Освобождаване от плащане на премии при трайна неработоспособност над 50% от злополука;
 • Временна неработоспособност;
 • Критични заболявания и последствията от тях.

Важно за Застраховка Живот и Рента

Този тип смесена застраховка може да се сключи за период от 5 до 25- 30 години, в зависимост от Вашето желание и възможности. Тази дългосрочна застраховка покрива:

 • Доживяване – Обикновено са със срок кратен на 5 или 3. В договорите е предвидено, че
  при доживяване на всяка трета, пета или друга определена от срока година, ще Ви изплащаме определен процент от застрахователната сума. В края на срока на застраховката Вие получавате пълния размер на застрахователната сума или остатъка от нея. Предимството на този вид продукти е, че сумите са на Ваше разположение след по-кратък срок, а застраховката остава в сила през целия срок за пълната застрахователна сума. Вие получавате застрахователна сума плюс натрупаната през периода допълнителна доходност;
 • Смърт през срока на застраховката – изплаща се застрахователна сума и допълнителна лихва към датата на смъртта;
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука.

Особеното при Застраховка Живот и Рента е, че съществуват два срока. Първият се нарича период на отсрочване, през който се плащат застрахователните премии. Вторият е срокът за изплащане на рентата (пенсията), като застрахователят се задължава да изплаща предварително договорена месечна сума през цялата му продължителност. Договорът за пенсия (рента) може да бъде сключен при опция с наследяване или без наследяване.

Смесената застраховка “Живот” може да бъде сключена като индивидуална или колективна (групова) полица. Груповата застраховка най-често представлява интерес за големи компании като социална придобивка, която да предложат на служителите си.

Застрахователната сума се договаря при сключване на договора, като се определя размера на месечната рента (пенсия). Срокът на получаване на месечна рента се договаря за период 1 до 20 години или пожизнено, по избор на клиента.

Застраховка Живот и Рента може да бъде сключена в лева, евро или щатски долари.

Застрахователна Премия

Вие избирате дали застрахователната премия да Ви бъде изплатена еднократно или на вноски (на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца).

Данъчни Облекчения

Допълнителен бонус при сключване на този тип застраховка, е фактът, че ще получите данъчни облекчения. Вие като клиент имате право на до 10% от облагаемия си доход. А в качеството си на работодател, който е застраховал служителите си, имате право на данъчни облекчения съгласно Закона за Корпоративното Подоходно Облагане.

Какво Да Подготвя?

Тук можете да намерите необходимите документи и формуляри за сключване на застрахователен договор Живот и Рента.

 • Заявление за сключване на застраховка Живот и здравна декларация към него;
 • Финансов въпросник (само при полици на стойност над 60 хил.лв. или 30 хил.USD/EUR);
 • Медицински изследвания, изискуеми над определени застрахователни суми;
 • Декларация за произход на средствата – над 30 000 лева обща сума на дължимите през целия срок застрахователни премии;
 • Застрахователна полица.

Предсрочно Прекратяване

И двете страни по тази полица имат право да прекратят предварително сключения договор. Вие имате право предсрочно да прекратите застрахователния си договор, като получите откупната стойност на застраховката, при условие, че застраховката има право на откуп. От своя страна, застрахователят има право да прекрати действието на договора съгласно Общите условия.