Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Женитбена и Детска
Спокойствие за Вашите Деца

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Тревожите се дали ще можете да осигурите необходимите средства за образованието на децата си? Искате да сте сигурни, че ще могат да следват мечтите си без Вие или те да затъвате в дългове? Край на тревогите Ви! Партньорите на Мусала Иншурънс Брокер предлагат Застраховка Женитбена и Детска, която е точно това от което имате нужда.

Кой Може да се Възползва от Застраховка Женитбена и Детска?

Застраховката се сключва върху живота на един от родителите, дядо, баба, роднини или други лица, за осигуряване на определена сума на детето след навършване на пълнолетие – за образование, при сключване на брак или за друго ново начало.

Тази застраховка в полза на детето е идеална възможност да осигурите на децата си средства за образование, жилище или подходящ старт в живота. Вие можете да изберете срока на застрахователната програма, така че да съвпадне с пълнолетието на детето или друго специално събитие, когато то да получи определената застрахователна сума заедно с натрупания допълнителен капитал.

Застрахователният договор се сключва върху живота на здрави лица на възраст от 0 до 60 ненавършени години, като при изтичане на застраховката максималната възраст на застрахованото лице не трябва да надвишава 70 години.

Какви Рискове се Покриват?

Децата са нашата най-голяма радост и безценно богатство. Те са бъдещето, към което трябва да проявим родителска грижа и отговорност. Добра възможност за всеки родител е сключването на застраховка в полза на детето, която освен защитна, може да има и спестовна цел. Основните рискови фактори, които покрива Застраховка Женитбена и Детска са:

 • Доживяване на определена възраст от дете;
 • Смърт на лице, навършило 14 години;
 • Женитба;
 • Раждане на дете.

Към Женитбена или Детска Застраховка, е възможно срещу заплащане на допълнителна премия, да се сключи една или повече допълнителни застраховки като:

 • Трайна неработоспособност от злополука или заболяване;
 • Временна нетрудоспособност от злополука или заболяване;
 • Дневно обезщетение за болничен престой;
 • Хирургическо лечение;
 • Настъпване на тежко заболяване.

Не са обект на застрахователно покритие следните рискове:

 • Самоубийство, самонараняване или самоувреда на застрахования, в случай че то е извършено преди изтичане на две години от влизането в сила на договора;
 • Болести предизвикани умишлено или деяние, извършено от някое от ползващите се лица;
 • Заболяване вследствие на вируса на СПИН;
 • Вродени заболявания;
 • При трайно намалена или загубена работоспособност настъпила в резултат на психическо или на нервно заболяване, самолечение и неспазване на лекарско предписание, сбиване, война, военни действия и др., употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
 • Преднамерени действия на застрахования, довели до загуба на работоспособност или заболяване.

Повече за Застраховка Женитбена и Детска

Застрахователна сума е сумата, която с договора страните определят да бъде изплатена от застрахователя на ползващото се лице при настъпване на застрахователно събитие. В зависимост от избраните покрития, застрахователната сума по застраховка Живот е платима при доживяване на срока на договора, при смърт или при настъпване на допълнително покритие включено в полицата.

При настъпване на покрито от допълнителна застраховка застрахователно събитие (смърт от злополука, трайно загубена или намалена работоспособност, болничен престой, хирургическа операция) се изплаща допълнително договорената застрахователна сума или процент от нея.

Размерът на застрахователната сума се определя в български лева, Евро или щатски долари, при сключване на застрахователния договор и зависи от:

 • Избраните покрития;
 • Възрастта на застрахованото лице към началото на договора;
 • Избраната от Вас застрахователна премия;
 • Срока (продължителността).

Застрахователна Премия

Застрахователна премия е сумата, която плащате в замяна на поетите от застрахователя задължения по застрахователния договор. Премията е дължима към датата на падежа, посочен в полицата. Тя може да бъде еднократна или годишна, като заплащането на годишната премия може да бъде договорено на разсрочени вноски. Размерът на застрахователната премия зависи от избраните покрития, застрахователната сума, срока и от възрастта на застрахованото лице.

Застраховката се сключва за срок до 25 години, като срокът се избира така, че при изтичането му застрахованото лице да не превишава пределната възраст, определена от застрахователя. Началото на застраховката е първо число на месеца, през който се сключва застраховката, освен ако в полицата не е посочен друг месец.

Застрахователно Обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие застрахователя изплаща:

 • При доживяване срока на застраховката, женитба и раждане на дете – гарантираната застрахователна сума, заедно с натрупаната допълнителна доходност (лихва);
 • При смърт вследствие на злополука или заболяване – договорената застрахователна сума;
 • При трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука – процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ТЕЛК;
 • При временна загуба на работоспособност вследствие на злополука – процент от застрахователната сума, в зависимост от срока, прекаран във временна неработоспособност;
 • При хоспитализация – предварително определена сума за всеки ден болничен престой;
 • При хирургическо лечение – процент от застрахователната сума, спрямо хирургическа таблица за вида и сложността на операциите;
 • При критични заболявания – договорената застрахователна сума при доказано окончателно диагностициране на критично заболяване, настъпило в срока на застрахователния договор и определено като покрит риск в него.

Какво да Правя ако Пострадам?

За да Ви се изплати застрахователната сума трябва да подадете писмено заявление до застрахователя, като предоставите и документи свързани с установяването на събитието. Застрахователната сума или процент от нея се изплаща в срок от 15 работни дни от датата на предоставянето на всички поискани документи. По-долу са посочени необходимите документи, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие.

Доживяване

 • Застрахователната полица и всички добавъци към нея;
 • Лична карта на застрахованото лице или друг документ, който го идентифицира;
 • Ако ползващото лице при доживяване на срока не съвпада със застрахованото лице също представя актуален личен документ за идентификация на застрахованото лице;
 • Лична карта или друг документ за идентификация на ползващото/ щите лице/ а, когато те са получатели на сумата при доживяване.

Раждане на Дете

Освен документите при случай на доживяване и акт за раждане на детето;

Женитба

Освен документите при случай на доживяване и свидетелство за граждански брак;

Смърт

 • Акт за смърт;
 • Съобщение за смърт от лекаря, удостоверил смъртта;
 • Удостоверение за наследници, в случай че в качеството си на ползващи се лица те не са били посочени поименно;
 • При груповите застраховки – служебна бележка или копие от списъка.

Злополука

 • Документ, удостоверяващ настъпването на злополуката – анкетен лист в случай на битова злополука, а в случай на трудова злополука се представят декларация за злополука и разпореждане на НОИ, протокол за разследване на трудова злополука, съответно от работодател, и от НОИ;
 • болнични листове, епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения.

Трайно Намалена или Загубена Работоспособност

 • решение на НЕЛК, ТЕЛК или ЗМК с точно определения процент на трайно намалена или загубена работоспособност;
 • медицински документи, в това число – болнични листове, епикризи, резултати от медицински изследвания.

Временна Загуба на Работоспособност

 • Медицински документи, епикризи, резултати от медицински изследвания, издадени от лицензирани лечебни заведения;
 • болнични листове и протоколи, издадени от ЛКК.

Хирургическо Лечение, Дневно Обезщетение за Болничен Престой или Диагностициране на Критично Заболяване

 • Медицински документи, епикризи, резултати от медицински изследвания, издадени от лицензирани лечебни заведения;
 • Болнични листове и протоколи, издадени от ЛАК.