Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Трудова Злополука - Всичко,
Което Трябва да Знаете за Нея

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Застраховката Трудова Злополука е задължителна съгласно Наредбата за Задължително Застраховане на Работниците и Служителите за Риска Трудова Злополука. Вие, като всеки отговорен работодател знаете, че Вашите работници са незаменима част от фирмата Ви. Защитете ги като изберете правилния застраховател, с помощта на доказал се сътрудник – Мусала Иншурънс Брокер.

Кого Можете да Застраховате чрез Застраховка Трудова Злополука?

Трудова злополука (по чл. 55, ал. 1 от КСО) е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Застраховката се сключва за живота и работоспособността на работници и служители, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Сключва се в съответствие с Наредбата за Задължително Застраховане на Работниците и Служителите за Риска Трудова Злополука, обнародвана в Държавен вестник.

Рискове – Защитени Срещу…

Не можете да защитите Вашите работници от всички многобройни рискове, на които се излагат ежедневно. Но можете да се погрижите те и семействата им да са осигурени в случаите на настъпване на застрахователно събитие. Основните рискове, които Застраховка Трудова Злополука покрива са:

 • Смърт вследствие на трудова злополука;
 • Трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
 • Временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Изключени рискове, които не се покриват от тази застраховка са:

 • Общо или професионално заболяване;
 • Преднамерени действия на застрахования, довели до загуба на работоспособност или смърт;
 • Извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер от страна на застрахования;
 • Изпълнение на смъртна присъда или злополука, настъпила докато застрахованият е задържан от органите на властта или се намира в затвор;
 • Война или военни действия, въстания, бунтове;
 • Предумишлено себенараняване, самоубийство или опит за самоубийство (независимо дали Застрахованият е бил вменяем или невменяем);
 • Температурни влияния – слънчев и топлинен удар, измръзване, простуда, освен ако те не са следствие от застрахователна злополука, настъпила по време на застраховката или не е уговорено друго;
 • Практикуване на високорискови дейности – за такива се считат всички видове моторни, летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни спортове и занимания, скокове от високо, катерения, изискващи специална екипировка и спелеология;
 • Злоупотреба с алкохол или наркотични вещества;
 • Раждане и аборт, освен ако не са предизвикани от настъпила злополука;
 • Заболяване от каквото и да е естество, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане,
 • Атомна енергия и/ или ядрен взрив или радиоактивно излъчване;
 • Всички злополуки, които не са регистрирани по надлежния ред от Националния осигурителен институт като трудови по смисъла на КСО и за които не е издаден протокол за трудова злополука.

Застраховката – Детайли, Които Трябва да Знам

Застрахователният договор се сключва въз основа на писмено предложение, съставено по образец на застрахователя, което се подава от застраховащия. Към предложението се прилага списък с трите имена, ЕГН и брутната работна заплата на застрахованите лица.

След като застрахователният договор влезе в сила, в обхвата на застрахователното му покритие може да се включи ново застраховано лице, само ако новото лице придобие статут на нов служител или ако лицето промени условията на работа със застраховащия, вследствие на което премине в група, подлежаща на задължително застраховане съгласно Наредбата за Задължително Застраховане на Работниците и Служителите за Риска Трудова Злополука.

Застраховащият е длъжен в края на всяко тримесечие да предоставя на застрахователя уведомление под формата на справка за включените в застраховката нови лица и за отпадналите от застраховката лица през съответното тримесечие, която следва да съдържа следните задължителни реквизити:

 • Три имена на напуснал/ новопостъпил служител;
 • ЕГН на включен/ отпаднал от застраховката служител;
 • Брутна работна заплата на служителя;
 • Дата на напускане, постъпване на работа или промяна на трудовия договор за съответния служител.

Застрахователната сума се определя на базата на месечната брутна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.

Минималната застрахователна сума за смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука за всяко лице е седемкратния размер на годишната брутна заплата, определена на базата на посочена от застраховащия при сключване на застрахователния договор месечна брутна работна заплата на застрахованите работници и служители.

Застрахователната сума за риска временна неработоспособност е месечната брутна работна заплата.

Застраховка трудова злополука се сключва за срок от 1 година.

Застрахователна премия

Премията се определя по съответната тарифа на застрахователя, в сила към датата на сключване на застрахователния договор.

Застрахователно обезщетение:

При настъпване на застрахователно събитие ще бъдат заплатени суми съответстващи на сключената от Вас застраховка и зависещи от естеството или резултата на злополуката.

 • При смърт от трудова злополука се заплаща застрахователната сума, която се поделя по равно между законните наследници;
 • При трайно намалена работоспособност от трудова злополука се заплаща процент от застрахователната сума, равен на процента трайно намалена работоспособност, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК/ НЕЛК);
 • При временна неработоспособност от трудова злополука се заплаща процент от месечната брутна работна заплата /МБРЗ/, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:
  • над 10 до 30 календарни дни вкл. – 3% от МБРЗ
  • над 30 до 60 календарни дни вкл. – 5% от МБРЗ
  • над 60 до 120 календарни дни вкл. – 7% от МБРЗ
  • над 120 календарни дни – 10% от МБР

Какво да Правя ако Пострадам?

За изплащане на застрахователни суми се представят следните документи:

 • Заявление по образец на застрахователя;
 • Служебна бележка;
 • Препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
 • Документ за приключило следствие с мотиви;
 • Копие от аутопсионен протокол или протокол от химическа експертиза за наличие/ отсъствие на алкохол и други упойващи вещества;
 • Разпореждане на съответното териториално поделение на НОИ за приемане на злополуката за трудова;
 • Копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност /болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК/ и др.
 • Медицински документи от лицензирани здравни заведения за проведеното лечение.

Застрахователятможе да поиска да бъдат представени и други документи.