Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Новост и Необходимост -
Застраховка Трайни и Горски Насаждения е Вече Тук!

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Отдавнашна практика в страни от Европа и целия свят, застраховката на трайни и горски насаждения вече придобива популярност и в България. За своите клиенти земеделски производители и инвеститори в селското и горското стопанство, партньорите на Мусала Иншурънс Брокер се радват да предложат специализирани застраховки с предмет растенията като основно средство за производство. Това включва:

 • Трайни насаждения – неплододаващи до определена възраст според вида и сорта на насаждението, плододаващи според вида и сорта на насаждението и експлоатационната му възраст/ лозя винени и десертни, праскови, мушмули, арония, маслодайна роза, лавандула, шипка, хмел, кайсии, вишни, дюли, круши, череши, сливи, ябълки, черници, орехи и др.;
 • Горски насаждения като основни средства – иглолистни, широколистни, бързорастящи и смесени видове до 5 годишна възраст.

Имайте предвид, че обект на застраховката са растенията като основно средство за производство, а не реколтата от тях. За повече информация или по-конкретни запитвания моля обърнете се към нашите дежурни специалисти.

Какво Покрива Застраховка Трайни и Горски Насаждения

Когато сключите своята застраховка Трайни и Горски Насаждения, можете да разчитате на обезпечение за щети, причинени от следните природни бедствия:

 • Градушка – валеж от ледени зърна или парчета със сферична или неправилна форма;
 • Буря – вятър със скорост над 15 м/сек;
 • Проливен дъжд – интензивен валеж в голямо количество, паднал за кратко време;
 • Наводнение – заливане на обикновено суха земя от голямо количество вода поради нейното преливане извън обичайните предели на естествени или изкуствени водни потоци, езера и язовири. Предизвиква се от бързо топене на големи снежни маси, интензивни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени баражи в реките и др.
 • Пожар – пожар на корен, пожар, предизвикан от мълния;
 • Осланяване и снеголом;
 • Измръзване – повреждане или загиване на растенията под действието на ниски температури;
 • Земетресение, срутване и свличане на земни или скални маси. Този риск е покрит само за горски насаждения.

Непокрити Рискове

Съществуват определени ситуации и събития, които не се възприемат като покрити рискове и съответно не са обект на застрахователно покритие. За такива се считат:

 • Загуба от нереализиран доход от продукция поради увреждане или загиване на растенията;
 • Пропуснати ползи поради забавяне влизане в плодоподаване при естествено възстановяване на растения, увредени от застрахователно събитие;
 • Загуби от загиване на растенията
 • Загуби от неприхващане, вкл. и от лошо качество на посадъчния материал и от недостатъчни грижи за насажденията;
 • Загуби от механични повреди при обработване на почвата, пестициди и др. агротехнически мероприятия;
 • Загуби от война, военни действия и др.;
 • Загуби от Тероризъм;
 • Загуби от Земетресение, свличане и срутване на земни пластове;
 • Загуби от Суша, болести, химически повреди, увреждания от диви животни, гризачи и неприятели;
 • Рискове, непокрити по Общите условия на съответната застрахователна компания;
 • Рискове, които са нанесени на културите преди започване на застрахователния период.

Застрахователна Сума за Трайни Насаждения

 • За неплододаващи максималната застрахователна сума за един брой растение е равна на стойността на посадъчния материал и разходите за засаждане, а минималната застрахователна сума за брой растение е равна на 15% от максималната застрахователна сума.
 • За плододаващи максималната застрахователна сума за един брой растение е равна на разходите за създаване на насаждението и за отглеждането му до встъпване в плододаване, намалени с тяхната част, пропорционална на отношението на периода на плододаване и експлоатационния период. Минималната застрахователна сума за един брой растение е равна на 15% от максималната застрахователна сума.

Застрахователна Сума за Горски насаждения

Застрахователната сума за горски насаждения се определя от цената на посадъчния материал за едно растение и броя на растенията. Към това се прибавят разходите за създаване на насаждението, но не повече от 15% от стойността на посадъчния материал.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя по тарифите на застрахователя и зависи от цената на посадъчния материал, както и от вида, гъстотата, възрастта и местоположението /рисковия клас на региона/ на насаждението. Можете да внесете застрахователната премия еднократно или на разсрочено плащане при срокове, договорени със застрахователя. При сключване на застрахователни договори се правят отстъпки за еднократно внесена премия, за обем на застраховани площи в декари, предварителен бонус и други.

Срок на Застраховката

Отговорността на застрахователя започва от датата посочена в застрахователната полица и е за договорения срок.

Застрахователно Обезщетение

Застрахователното обезщетение се определя на основание на броя на унищожените растения, остойностени по договорената в полицата застрахователна сума на едно растение, вследствие на застрахователни събития, настъпили от покритите по полицата рискове. При наличие на франшиза, щети до нейния размер не се обезщетяват.

Какво Трябва да Направите Ако Вашите Насаждения Пострадат

Ако възникне застрахователно събитие, Вие трябва да:

 • Предприемете всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, и оползотворяване на годната за употреба продукция;
 • Уведомите писмено застрахователя до 3 дни от узнаването, като подадете пълна и достоверна информация за вида на събитието, времето на настъпването му, обстоятелствата при които същото е настъпило и предварителната оценка на вредите по Ваша преценка;
 • Докажете по безспорен начин настъпилото застрахователно събитие и претенцията си към застрахователя по основание и размер;
 • Спазвате всички указания дадени Ви от застрахователя, както и да окажете съдействие за определяне размера на обезщетението;
 • Ако броят на загиналите растения не надвишава 3%, застрахователно обезщетение не е дължимо /това е самоучастието на застрахования/.

Настъпване на застрахователно събитие се установява по данни от хидрометеорологичните и противопожарните служби по места. При липса на наблюдения от последните, установяването на събитието може да стане по анкетен път.