Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка
Търговски Обекти и Офиси
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка- бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Всеки собственик на малък бизнес или търговски обект има желание да се развива и да расте. Какъв по-сигурен начин това да се случи, освен под закрилата на доказал се застрахователен посредник. Застраховка Търговски Обекти и Офиси сключена чрез Мусала Иншурънс Брокер е точно това, от което вашият млад бизнес има нужда.

Обект на Застраховката Търговски Обекти и Офиси са:

Застраховка Търговски Обекти и Офиси е правилният избор, за да се чувствате сигурни на работното си място, както в собствения си дом. Ние ще ви помогнем да защитите Вашите служители и Вашето оборудване, докато Вие се грижите за растежа на фирмата си.

Застраховка Търговски Обекти и Офиси покрива движимо и недвижимо имущество собственост на юридически лица или физически лица. Застраховката е предназначена за производствени предприятия, магазини, складове, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и други, на действителна стойност до 1 000 000 лв. Недвижимо имущество, което можете да застраховате включва офиси, търговски обекти, производствени сгради; движимото такова е: оборудване, машини и съоръжения, стопански инвентар, стоково-материални запаси.

Не са обект на застраховане:

 • Предприятия и дейности, отнасящи се към обекти за производство на химични торове, обекти на нефтообработващата и нефтодобивната промишленост, химическа, минна, тютюнева промишленост, бензиностанции, газстанции, оранжерийно производство и т.н.,
 • Земя;
 • Всякакъв вид документи, актове, ръкописи, нумизматични колекции, предмети и накити от благородни метали, скъпоценни камъни, ръчни и джобни часовници, освен ако не е уговорено друго;
 • Кладенци, беседки, ВиК мрежи, електро и телекомуникационни инсталации извън сградите, настилки, тротоари и други подобни;
 • Животни и растения.

Рискове

Вашият офис, производствено предприятие, магазин, склад, селскостопански обект е защитен от огромен брой рискове. За да придобиете по-пълна представа за основните рискове, които се покриват прочетете поместената по-долу информация.

 • Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • Природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • Свличане или срутване на земни пластове;
 • Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • Удар от пътно превозно средство или животно;
 • Разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/ или експерт.

Този списък не изчерпва всички събития, срещу които сте защитени. Допълнителните покрития, които предлагаме включват:

 • Кражба чрез взлом/ техническо средство, грабеж;
 • Земетресение;
 • Счупване на трайно монтирани стъкла;
 • Гражданска отговорност;
 • Пари в каса.

Съществуват разбира се изключени рискове. Например:

 • Загуба на доход, обезценки, дневни загуби и пропуснати ползи, глоби възникнали като последица от настъпили застрахователни събития;
 • нарушени строително-технически норми, изисквания, правилници и стандарти, строителни дефекти и недостатъци, нарушение в строителните технологии, некачествен монтаж или ремонт, недостатъчна или неправилна поддръжка, просмукване на влага в резултат на неотстранени повреди по конструкции, съоръжения и инсталации, вътрешни архитектурни и строителни промени, извършени в нарушение на нормативните изисквания, неотстранени повреди от по-рано настъпили събития;
 • Застрахователно събитие, причинено от умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахования или от страна на членове на домакинството му;
 • Ядрени рискове – за свързаните с тях материални вреди или разходи, директно или индиректно възникващи в резултат на ядрена експлозия, йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво, или от отпадъците в резултат на разграждането му;
 • Военни действия от всякакъв вид, неприятелско нахлуване – със или без обявяване на война, и/ или извънредно положение, гражданска война, революция, въстания, размирици, преврати, безредици, улични вълнения, стачки, конфискация, реквизиция, принудително одържавяване;
 • Фабричен дефект, корозия, собствен недостатък на погиналото или увреденото имущество, износване на части, а също и вреди, нанесени от птици, животни и гризачи.

Застраховка

Застрахователната сума по Застраховка Търговски Обекти и Офиси се определя по няколко начина в зависимост от застрахованото имущество.

 • На база действителна стойност на имуществото, определена за всяко едно по отделно.
 • На база “Първи риск”.

За част от допълнителните рискове могат да се договорят лимити, които са на база „Първи риск“ /например вандализъм, необходими разноски, чупене на стъкла и т.н./.

Нaй-често застраховката се сключва за една година.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия, която ще внасяте по избраният от Вас застрахователен план се определя съгласно действаща тарифа на застрахователя, в процент от застрахователната сума.

Застрахователно Обезщетение

Застрахователното обезщетение, което ще получите, в случай на настъпване на събитие, за което сте сключили застраховка е в размер до действителния размер на претърпяната вредата, към датата на настъпването му. Общата сума на изплатените застрахователни обезщетения през срока на застраховката не може да надвишава застрахователната сума или договорения лимит за съответното имущество или група имущества.

Действителният размер на вредата се определя чрез предвиждане на необходимите разходи за труд, материали, механизация и начисления за извършване на ремонт, т.е. за възстановяване на имуществото в състоянието, в което е било към датата на настъпване на застрахователното събитие или чрез процентна обезценка на имущества, които не могат да се ремонтират.

При частично увреждане на застрахованото имущество, действителният размер на вредата се определя: чрез експертна оценка от вещо лице или въз основа на представена от Вас ясна, изчерпателна и обоснована документация за работите по отстраняване на вредите – със собствени сили и средства или чрез възлагане на външен изпълнител, след предварително одобряване от застрахователната компания. Застрахователя си запазва правото да извърши проверка на представените в документацията данни преди вземане на решение за изплащане на обезщетение.

При пълна загуба на застрахованото имущество размерът на обезщетението е до действителния размер на вредата, но не може да надвишава нито застрахователната сума на унищоженото имущество, нито неговата действителна стойност към датата на събитието.

Вредите се установяват чрез оглед във Ваше присъствие, или в присъствие на Ваш представител и се описват в констативен протокол.

Какво да Правя ако Пострадам?

Запазете самообладание и помнете, че сте застраховани чрез Мусала Иншурънс Брокер – компания с репутация и опит в областта на застраховането на юридически лица, малки фирми и търговски обекти.

Уведомете незабавно  органите на противопожарната охрана и/ или полицията и/ или други компетентни органи, според естеството на настъпилото събитие.

След което, в писмен вид уведомете застрахователя и наш офис в рамките на определения в Общите условия срок /максимален между 3 (три) и 7 (седем) дни/, без да променяте състоянието на увредените имущества, без да предприемате действия, които биха увеличили размера на вредите.

За Кражба и Грабеж срокът за уведомяване е 24 часа.