Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка
Строително-Монтажни Дейности
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Застраховка Строително-монтажни работи е точно това, от което всяка строителна фирма има нужда. Предназначена е за инвеститори, предприемачи, изпълнители и подизпълнители на строително – монтажна дейност. Ние от Мусала Иншурънс Брокер ще се погрижим за безопасността на обекта, на който работите, на Вашите работници, както и на случайни минувачи.

Покритие на Застраховка Строително-Монтажни Дейности

Обект на застраховане на Застраховка Строително-Монтажни дейности са дейности, извършвани по високи и ниски етажи, материали и оборудване, вградени инсталации и съоръжения, строителна техника и механизация, както и разходи, свързани със строителството или разчистване след него. Тази застраховка покрива и гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Рискове

Основните рискове, срещу които ще сте подсигурени, при сключване на Застраховка Строително-Монтажни Дейности са пълна загуба или частична щета на материалните активи намиращи се на строителната площадка, резултат от непредвидено и внезапно съботите, например:

 • Аварии в процеса на строителството, причинени от грешки и липса на умения в работния състав, небрежност, неумишлени пропуски в технологията или изпълнението на отделните строителни работи;
 • Пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и вредите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;
 • Буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;
 • Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/ или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското равнище (морски вълни);
 • Земетресение, свличане или срутване на земни пластове и скална маса, потъване на земните пластове;
 • Кражба чрез взлом, само за материали и съоръжения, числящи се към обекта и намиращи се в заключени помещения;
 • В застрахователното покритие могат да бъдат включени и целесъобразно извършените разходи (необходими разноски) за разчистване на обекта след настъпване на покрито застрахователно събитие, но не повече от договорената за тях застрахователна сума;
 • Застрахователното покритие се отнася и за вреди върху предназначени за застрахования обект строителни материали, оборудване и строителни машини при временното им складиране на обекта, както и по време на монтажа и демонтажа им в резултат на горепосочените рисковете (без кражба чрез взлом).

Отговорността към трети лица в строителството е изключително голяма, като нямаме предвид само работниците на обекта. При сключване на тази застраховка, застрахователната компания се задължава да Ви обезщети до лимита отбелязан в полицата за суми, за които сте законно отговорен да заплатите.

Застраховка Строително-Монтажни Дейности покрива следните рискове при нанасяне щети на трети лица:

 • Смърт, телесни увреждания или заболяване вследствие на злополука;
 • Пълна загуба или частична вреда на движими или недвижими имущества, принадлежащи на трети лица, доколкото са възникнали в непосредствена връзка със строителството, застраховано съгласно Секция „Материални щети“ и са настъпили на строителната площадка или в непосредствена близост до нея и през периода на застраховката;
 • Присъдените лихви и съдебните разноски по делото срещу Вас, с изключение на адвокатски хонорари, и всички други разходи, направени с нашето писмено съгласие.

И това не е всичко. Застрахователят ще се погрижи за всеки инвеститор, предприемач, изпълнители и подизпълнител на строително – монтажна дейност, който е изложен на следните допълнителни рискове:

 • Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение;
 • Гаранционно обслужване на строителните работи;
 • Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз;
 • Имущество на склад извън строителната площадка;
 • Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения;
 • Риск на проектанта;
 • Вибрации, отстраняване или отслабване на опората.

Вашата застраховка не покриват преки и/ или косвени щети вследствие на:

 • Война (обявена или не), инвазия, вражески действия, бунт, граждански вълнения и безредици, гражданска война, преврат, стачки, лок аут, злонамерени действия на лица във връзка с политически или конспиративни организации, заговор, експроприация, конфискация, отнемане, разрушаване или повреда по нареждане на едно – законно или не – правителство или власт;
 • Ядрена реакция, радиация или радиоактивно замърсяване;
 • Преднамерени действия, умисъл или груба небрежност на застрахования или негови представители;
 • Пълно или частично прекъсване на работите;
 • Щети в рамките на посоченото в полицата самоучастие на застрахования във всяко застрахователно събитие;
 • Всякакви косвени щети, включително неустойки по строителния договор, загуби от просрочие на изпълнението, неизпълнение, прекратяване на договора;
 • Загуба или щета поради погрешно проектиране;
 • Разходите за замяна, поправка или отстраняване на дефектни материали и/ или некачествено извършени работи, без обаче да се ограничава отговорността на застрахователя за евентуални щети върху коректно извършени работи вследствие на застрахователно събитие поради дефектен материал и/ или некачествена изработка;
 • Обезценяване, изхабяване, окисляване, корозия, повреди от нормални атмосферни условия поради неупотреба и невлагане в строително-монтажните работи;
 • Загуба или повреда на МПС с лиценз за движение по пътищата на републиканската мрежа, както и на плавателни и въздухоплавателни средства;
 • Загуби и повреди на документи, носители на информация, планове, схеми, сметки, парични знаци, чекове, марки, печати, мостри, ценни книги, доказателства за дълг;
 • Преки щети от електрически, електронни или механични машинни повреди, счупване, скъсване, разместване, замръзване на охладителна или друга течност, лошо смазване или недостиг на масло или охладител, като обаче евентуални външни щети като следствие от такова събитие са покрити;
 • Липси и щети, които се установяват едва при инвентаризация, както и мистериозно изчезване;
 • Разноски за дейности във връзка с обекти, които са или биха могли да бъдат застраховани по първи раздел „Материални щети“;
 • Щети върху имущества, терен или сгради от вибрации или от премахването, респективно от отслабването на носещи елементи, или при предизвикани по този начин телесни увреждания или щети върху други имущества, при условие, че не е изрично уговорено друго;
 • Телесни увреждания или заболяване на служител или работник на изпълнителя, инвеститора или на която и да било друга фирма, ангажирана по някакъв начин с изцяло или частично застрахованите в полицата работи, както и увреждания и заболяване на членове на техните семейства;
 • Имуществени щети върху предмети, които принадлежат или се намират в разпореждане, съхранение или под контрол на изпълнителя, инвеститора или която и да е друга фирма във връзка с изцяло или частично застрахованите по раздел „Материални щети“, или предмети принадлежащи или намиращи се в разпореждане на техни служители или работници;
 • Злополуки, причинени от МПС с лиценз за движение по пътищата на републиканската мрежа, както и на плавателни и въздухоплавателни средства;
 • Всякакви доброволно приети от застрахования задължения за изплащане на обезщетение или други така поети задължения, извън тези, за които той е задължен по закон, както и увреждане на имущество, което е неизбежен резултат от естеството на договорените строителни работи или отстраняване на допуснати по тях дефекти.

Застраховка

Застраховката Строително-Монтажни Дейности влиза в сила от деня на започване на строителството и продължава до окончателното приключване на обекта и издаване на приемно-предавателен протокол.

Застрахователната сума, която ще получите по отделните групи застраховани имущества се определя според типа на застрахования обект.

При застраховане на строително-монтажни работи, при настъпване на застрахователно събитие, се изплаща пълната възстановителна стойност на строителните работи към завършването на обекта, включваща стойностите на всички строителни материали, разходи за труд, транспортни разходи, наеми, мита, такси и други присъщи разходи

В случай, че застраховани са строителни материали и оборудване и настъпи застрахователно събитие, се заплаща възстановителната стойност на машините, съоръженията и оборудването (от същия вид и качество), както и за материалите, намиращи се на строителния обект.

Вие се задължавате да обявите крайната стойност на работите по договора при завършването му. В случай на промени в разходите или цените, сте длъжен да ни уведомите, за да се коригира застрахователната сума. Застрахователя отговаря само и единствено до размера на действителната стойност. Ако при настъпване на застрахователно събитие се установи, че обявените застрахователните суми са по-малки от действителните, то важи правилото на подзастраховане, т.е. обезщетението ще бъде пропорционално намалено със съотношението между застрахователната сума и действителната стойност. Ако застрахователната сума е по-голяма от действителната стойност, то отговорността на застрахователя е до действителната стойност.

Застрахователна Премия

Вашата застрахователна премия се определя съгласно действаща тарифа, в процент от застрахователната сума. Тя зависи от застрахователното покритие и размера на застрахователната сума. Премията може да се заплати еднократно или разсрочено.

Застрахователно Обезщетение

Като се вземем предвид, че непредвидените събития, срещу които се застраховате могат да нанесат частична или тотална щета на строителния обект, където работите, застрахователните компании изчисляват застрахователното обезщетение на тази база.

При частична вреда, която може да бъде отстранена се изплаща стойността на разноските, необходими за възстановяването на засегнатия обект или машина до състоянието, в което са били до настъпване на събитието. Поемат се разходите за временни поправки само ако представляват част от окончателния ремонт и не увеличават стойността му. Не се заплащат стойността на никакви изменения, допълнения и подобрения.

При тотална загуба, ще получите действителната стойност на засегнатия обект непосредствено преди претърпяната загуба, но само в степента, в която възстановимите разходи са били поети от Вас, без спасителните разходи и до размера на застрахователната сума за отделната група материални разходи. Застрахователят ще плати полагаемото обезщетение само след представяне на съответните разчети и документи, доказващи, че възстановителните работи са били извършени.

Всички вреди се установяват чрез оглед във Ваше присъствие, или в присъствие на Ваш представител и се описват в констативен протокол.

Какво да Правя ако Пострадам?

Помнете, че сте застраховани чрез  доказан застрахователен посредник и оставете ние да се погрижим за всички подробности по изплащане на обезщетението.

Уведомете незабавно компетентните органи – МВР, Служба за пожарна и аварийна безопасност, Гражданска защита.

След което, уведомете Мусала Иншурънс Брокер на 24 часовата ни телефонна линия за цялата страна или на страницата „Помощ при щети“. Уведомете застрахователя в определения в Общите условия срок /максимален между 3 (три) и 7 (седем) дни/, без да променяте състоянието на увредените имущества, без да предприемате действия, които биха увеличили размера на вредите.