Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Защо да Сключа Застраховка Професионална Отговорност?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Ако работите като нотариус, адвокат, експерт-счетоводител или финансов одитор, медицински персонал, брокер или агент, туроператор, учител или възпитател, синдик, частен съдебен изпълнител или геодезист оценител, Вие имате нужда от Застраховка Професионална Отговорност. Осигурете си спокойствие по време на работа като сключите тази полица!

Защо да се Застраховам?

С договора за Застраховка Професионална Отговорност застрахователната компания се задължава да покрие регламентираната в действащото законодателство отговорност на застрахования за обезщетение на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения.

Застраховката покрива професионалната отговорност на застрахования по писмени претенции на увредените лица за причинените им вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор.

Какви Рискове Покрива Застраховка Професионална Отговорност?

Застраховката Професионална Отговорност покрива отговорността на застрахования по отношение на:

 • Всички суми до размера на договорените лимити на отговорност, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения;
 • Съдебни разходи по дела срещу застрахования, образувани въз основа на искове, покрити от застраховката, когато застрахователят е бил привлечен в процеса;

Покритите рискове могат да бъдат разширени с:

 • Рискове, вписани като изключени по общите условия или в специални условия за съответния вид професия, ако законът не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка;
 • Уговаряне на дата за ретроактивно действие на застраховката.

Застраховката не покрива изплащането на обезщетение за вреди, произтичащи от:

 • Косвени загуби;
 • Форсмажорни обстоятелства, като земетресение, буря, наводнение, военни действия, бунт, революция, въстание, военен преврат, узурпиране на властта, размирици, стачка, локаут, тероризъм, пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
 • Неправомерно използване на запалими или взривни материали;
 • Общата гражданска отговорност на застрахования, която не е свързана с професионалната му дейност;
 • Глоби, административни наказания, както и неустойки и други обезщетения, дължими от застрахования по силата на договор извън обхвата на отговорността му по Закона за Задълженията и Договорите;
 • Действия, респ. бездействия, в резултат на които е претърпяло вреди лице, свързано със застрахования по смисъла на Търговския Закон или Кодекса за Застраховането /КЗ/;
 • Възникнали задължения на застрахования във връзка с извършено от него криминално деяние /престъпление/;
 • Вреди причинени от вещи, собственост на застрахования или намиращи се под негов надзор;
 • Повреда, загуба или унищожаване на имущество, унищожени, повредени, загубени или изчезнали документи, които са били собственост или са поверени на застрахования във връзка с професионалната му дейност;
 • Извършени действия от лице, което не отговаря на законовите изисквания за упражняване на съответната професия или дейност и/ или непритежава, респ. са му отнети или са с изтекъл срок, съответните за професията/ дейността лиценз/ регистрация/ разрешение;
 • Поета по силата на облигационно правоотношение /договор, едностранна сделка и др./ отговорност от застрахования, освен ако писмено не е уговорено друго;
 • Неизпълнението от страна на застрахования на задължението за съобщаване, от което са произтекли лихви, пропуснати ползи и/ или други вреди;
 • Неизпълнение на задължения на застрахования като работодател /вреди, нанесени на собствени служители и/ или работници/;
 • Техническа неизправност на софтуерни, хардуерни, микропроцесорни и др. устройства;
 • Умишлени действия и/ или груба небрежност, както и нарушаване на нормативно определени изисквания от страна на застрахования или свързани с него лица, целящи неоснователно обогатяване от застраховката действия извършени умишлено или в резултат на груба небрежност, с изключение на случаите когато застраховането на отговорността е задължително по закон;
 • Притежаване и използуване на недвижима или движима собственост (вкл. плавателни съдове, летателни апарати и моторни превозни средства);
 • Замърсяване на почвата, водата, въздуха и други елементи на околната среда;
 • Извън посочените в полицата професия/ дейност и територия на валидност.

Всичко за Застраховка Професионална Отговорност

Застраховка Професионална Отговорност се сключва за срок от 1 година.

Застрахователното събитие при Застраховка Професионална Отговорност се счита за настъпило, когато действието или бездействието на застрахования, довело до причиняването на една или повече вреди, е настъпило в периода на застрахователното покритие.

Застрахователна Сума

Договарят се лимит на отговорност в годишен агрегат и лимит на отговорност за едно събитие, включващ и присъдените по него съдебни разходи, независимо от броя на застрахованите и на увредените лица, предявили иска.

Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация от двете.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя от застрахователя и зависи от:

 • Агрегатния лимит на отговорност, от съотношението между агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие,
 • Спецификата на професионалната дейност;
 • Включването на ретроактивна дата;
 • Броя и квалификацията на персонала на застрахования, работещи на трудов договор.

Застрахователно Обезщетение

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

 • Влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на застрахователя;
 • Постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице. Това обезщетение се определя от комисия на застрахователя. При необходимост за доказване на събитието или при определяне размера на вредите в зависимост от техния характер, комисията използва и специалисти-експерти.

При пълно унищожаване или при частични вреди на имущество, обезщетението не може да надвиши действителната му стойност. Тази стойност се определя от експертна комисия и не може да бъде по-голяма от пазарната му стойност към деня на настъпване на събитието.

При несъгласие с определеното от застрахователя обезщетение, застрахованият или увредените лица могат да искат обезщетението да бъде определено по съдебен ред.

Застрахователят може да отложи изплащането на обезщетението, когато срещу застрахования по повод на покритото застрахователно събитие, е в ход административна процедура, гражданско или наказателно дело, от решаването на които зависи уреждането на съответната претенция, докато тази процедура или дело приключи.

При изплащането на застрахователното обезщетение застрахователят има право на регресен иск срещу застрахования за:

 • Всичко, което е платил на увреденото лице, когато застрахованият е причинил вредите умишлено;
 • Лихвите за забава от датата на настъпване на застрахователното събитие до уведомяването на застрахователя или до предявяването на пряк иск от увреденото лице, освен ако застрахованият докаже, че не е изпълнил задължението си по причини, които не могат да му вменят вина;
 • Размера на договореното самоучастие.

Действия при Настъпване на Застрахователно Събитие

Застрахованият е длъжен при получаване на писмено или устно уведомление за намерението на някое лице да предяви срещу него иск или претенция, или при разкриване на такова основание за иск или претенция, да уведоми писмено застрахователя за това в срок от 7 дни след узнаването, като представи пълна информация за случая доколкото подобна информация е на негово разположение.

Застрахованият е длъжен да не сключва спогодба с увредения и да не признава задължението си, без изричното писмено одобрение на застрахователя. Също така е длъжен да предостави всички документи пряко свързани с установяване на събитието и размера на вредите.

Застрахованият е длъжен да осигури на застрахователя достъп по всяко време през срока на застраховката, както и до 5 години след датата на настъпване на събитието и проверката, на онази част от служебната документация, която е необходима за изясняване на събитието.

За други личнни застраховки или възникнали въпроси, моля обърнете се към денонощно дежурен специалист на телефон – 0882 922 222