Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Застраховка Професионална Отговорност на Лекари

Професионална Отговорност на Лица Упражняващи Медицинска Професия

Това е застраховка, покриваща отговорността на правоспособно да упражнява медицинска професия лице в Република България, към трети лица, за причинени телесно увреждане или смърт на пациент/и/ в резултат на небрежност, грешка или пропуск, допуснати при оказване на медицинска помощ от хуманитарни лекари и медицински персонал.

Под застрахователна защита попадат всички лица упражняващи медициниска професия – лекари, дентални лекари, медицински сестри, лаборанти, фармацевти.

Всъщност застраховката е задължителна съгласто Постановление №208 от 25 септември 2018г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия и съгласно изискванията на чл.189, ал.2 от Закона за здравето.

Покритие на Застраховка Професионална Отговорност на Лекари и Медицински Персонал

Застраховката важи за лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, спешни медицински центрове, центрове за транфузионна хематолагия, хосписи, домове за медико-социални грижи…..

Покритието обхваща всички суми, които съгласно българския закон трябва да се заплатят на увредените лица за претърпени от тях вреди, включително пропуснати ползи, като пряка или непосредствена последица от настъпило през срока на застраховката събитие.
Застрахователят обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, ако е бил привлечен в процеса на установяване на отговорността.

man in suit holding a heart graphic

Срок и Сума на Застраховката

Срокът на застраховката е 1 година и може да бъде сключена както индивидуална полица на лице упражняващо медицинска професия, така и за персонала на цяло медицинско заведение. При сключване на групов договор се издава поименен сертификат на всеки застрахован.

Застрахователната сума/Лимита на отговорност за всяко застраховано лице /независимо дали се сключва индивидуална или групова полица /се определя в зависимост от придобитата/практикуваната специалност и медицинското заведение в което се практикува.

При настъпване на събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция, покрита по застраховката, Застрахованият е длъжен незабавно, но по-късно от 7 дни след като събитието му е станало известно, да уведоми Застрахователя.

Претенциите се уреждат по съдебен път, или чрез извънсъдебно споразумение между страните.

В случаите когато е образуван съдебен процес, Застрахователят има право да бъде привлечен от страна на застрахования,като трето лице помагач. В този случай обезщетение на претендента/претендентите се изплаща след влязло в сила съдебно решение.

При предявяване на претенция първо към Застрахователната компания, обикновенно се постига извънсъдебно споразумение между страните и се договоря обезщетение, удовлетворяващо претендента/пострадалото лице/близките на пострадалото лице. В тези случаи срока от предявяване на претенцията до получаване на обезщетението е доста по кратък.

При всички случай отговорността на Застрахователя е до лимита на отговорност, договорен по полицата.

В случай на събитие не се препоръчва да преговаряте с претендентите трети лица, да признавате отговорност, да признавате вина или да обещавате или предлагате плащане във връзка с претенцията.

Коментарите към тази публикация са затворени.