Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Защо Всички Животновъди Имат Нужда от Нашата Застраховка

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Сключвайки застраховка Животни, Птици, Риби и Кошери с Пчели с партньорите на Мусала Иншурънс Брокер, Вие получавате необходимото застрахователно покритие срещу загуби при смърт или унищожаване на животни, птици, риби и кошери с пчели – собствени, наети или предоставени за отговорно пазене на юридически и физически лица. Можете да се възползвате от обезщетение при възникване на:

 • Злополуки
 • Заразни и незаразни болести;
 • Клане по необходимост.

При условие, че към датата на застраховката животните са напълно здрави, осигурени с необходимия фураж, ветеринарно-медицински и зоопрофилактично обезпечени.

Кой Може да се Възползва от Застраховка Животни, Птици, Риби и Кошери с Пчели

Можете да сключите този вид застраховка, ако притежавате:

 • Едри рогати животни (говеда и биволи) на възраст над 6 месеца;
 • Еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и магарета) – на възраст над 6 месеца до 15 години;
 • Овце и кози – на възраст над 3 месеца;
 • Свине за разплод (свине майки и нерези)- над 6 месеца;
 • Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 килограма;
 • Птици – подрастващи пилета на възраст над 3 месеца, кокошки носачки, бройлери, гъски и патици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство (монолитни помещения, оборудвани със системи за отопление и вентилация, съобразени с технологичните изисквания и норми за отглеждане на птици);
 • Кошери с пчели;
 • Риба, отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство.

Не се колебайте да се свържете с Мусала Иншурънс Брокер и да ни попитате също за специалните условия, при които може да се застраховат и:

 • Спортни и чистокръвни коне, елитни състезателни коне, елитни разплодни коне, подрастващи кончета;
 • Елитни, луксозни, декоративни и състезателни животни и птици за времето на транспортиране и участие в състезания и изложби;
 • Кучета – ловни, луксозни и използвани за охрана на обекти и други;
 • Зайци, отглеждани във ферми за интензивно зайцевъдство;
 • Патици и гъски за производство на черен дроб;
 • Екзотични животни;
 • Животни за ценни кожи – отглеждани при интензивни условия.

Какъв Вид Рискове Покрива Застраховка Животни

Този вид застраховка Ви гарантира обезпечение при настъпили смърт и клане (убиване) по необходимост вследствие на:

 • Пожар – за пожарообезопасени обекти;
 • Природни бедствия – буря със скорост над 15 м/сек., проливен дъжд, наводнение, градушка и удар от мълния;
 • Злополука – обгаряне или убиване от взрив, нападение от диви животни, инцидент с МПС и удар от електрически ток;
 • Заразни болести (потвърдени лабораторно от ветеринарен институт или станция) или мерки за борба с тях:

– бруцелоза, червенка, шап, бяс, антракс, устрел, туберкулоза, сап и мит;

– за птици над 3-месечна възраст – туберкулоза, псевдочума, левкоза, пастьорелоза (холера), марекова болест и шарко-дифтерит, нозематоза, акароза;

– при кошери с пчели – американски гнилец;

 • Незаразни и паразитни болести.

Рискове, Които Застраховка Животни Не Покрива

С цел Вашата пълна информираност и осведоменост, Ви предлагаме да се запознаете със ситуациите и обстоятелствата, при които Застраховка Животни от партньорите на Мусала Иншурънс Брокер не покрива щети. А именно:

 • Не са спазени ветеринарно-медицински и зоотехническите изисквания за гледане, хранене, опазване на животните и не са взети мерки за предотвратяване на заболяванията и смъртта за застрахованите животни;
 • Не са изпълнени указанията на ветеринарно-медицинските органи за профилактика и лечение, своевременно клане по необходимост или не са спазени ветеринарно-санитарните изисквания за съхранение и оползотворяване на месото;
 • Налице е недохранване, гладуване, канибализъм, пренаселеност;
 • Извършено е клане по необходимост без писмено нареждане на ветеринарен специалист и без спазване на изискванията;
 • При напреднала възраст, маломлечие, безплодие, предадени за редовно клане;
 • Откраднати и изгубени животни, заклани с цел грабеж;
 • В случай на непроведени задължителни профилактични и диагностични мероприятия;
 • Животни, лекувани от неправоспособно лице или ветеринарен лекар;
 • Всички случаи на принудително убиване по нареждане на органи на държавната власт във връзка с ветеринарно-санитарни мероприятия за борба със заразно-епидемиологични болести;
 • Земетресение.

Размер на Застрахователна Сума

Застрахователната сума се определя по договаряне. Взимат се предвид:

 • Вида на животните;
 • Тяхната пазарна стойност.

Срок на Застраховката

Обикновено застраховката се сключва за срок от една година.

Застрахователно Обезщетение

При смърт на животните и птиците, причинена от пожар, природни бедствия, злополука, заразни заболявания се изплаща обезщетение в размер до 100% от договорената застрахователна сума, в зависимост от избраните от клиента рискове и степен на застрахователно покритие. При смърт от незаразни, паразитни и други болести размерът на обезщетението е до 80% от застрахователната сума.

При клане по необходимост на животни обезщетението е 40% от застрахователната сума за едрите и 30% за дребните животни /овце, кози, свине/. При свинете за угояване, подрастващите, ремонтни и теста, при смърт и клане по необходимост размерът на обезщетението е съобразен с теглото им към момента на застрахователното събитие, остойностено за всеки килограм с 1% от застрахователната сума. Застрахователното обезщетение се изплаща в 14 дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума.

Какво да Правите при Настъпване на Застрахователно Събитие

Ако смятате, че е налице застрахователно събитие, Вие трябва да:

 • Уведомите застрахователя и лицензирания (обслужващия) за района ветеринарен лекар в срок до 24 часа, като подадете пълна информация за вида на събитието, времето на настъпването му обстоятелствата при които то е настъпило и предварителната оценка на вредите;
 • Предприемете всички необходими мерки за предотвратяването и ограничаването на щетите;
 • Спазвате всички указания, които получите от застрахователя, както и да окажете съдействие за определяне размера на обезщетението.

Настъпване на застрахователно събитие се установява по данни от хидрометеорологичните и противопожарните служби по места. Ако такива наблюдения не са налице, установяването на събитието може да стане по анкетен път.