Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Индустриален Пожар
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Какво е най-важното в бизнеса, след невероятния Ви бизнес нюх? Точно така – стабилен бизнес партньор, на когото да се доверите безрезервно. Избирайки Мусала Иншурънс Брокер, Вие ще си осигурите спокойствие и ще можете да насочите всичките си сили към разрастване на бизнеса си.

Обект на Застраховката Индустриален Пожар са:

Когато изберете Застраховка Индустриален Пожар чрез Мусала Иншурънс Брокер, Вие избирате посредник с богат опит в сферата, който ще ви помогне да се защитите. Този вид застраховка покрива движимо и недвижимо имущество на търговски дружества, имущество на публични /държавни и общински/ институции и на нестопански организации. Сключва се за обекти със застрахователна сума над 1 000 000 лева. Като се допускат изключения от правилото – за имущество на бюджетни организации, на нестопански организации и институции и др.

Ето в подробности какво имущество можете защитите, когато изберете Застраховка Индустриален Пожар:

 • Дълготрайни материални активи: сгради, машини, съоръжения, оборудване, в т.ч. стопански инвентар, други материални дълготрайни активи, транспортни средства (без МПС с ДК№, плавателни съдове и въздухоплавателни средства);
 • Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи (без незавършено строителство);
 • Материални запаси, в т.ч. материали, продукция, стоки, незавършено производство;
 • Други имущества – индивидуализирани в опис;
 • Чужди имущества наети, приети за ремонт, обработка и/ или съхранение, които се владеят от Вас на законно правно основание.

Не се покриват

 • Документи, актове, ръкописи, нумизматични колекции, предмети и накити от благородни метали, скъпоценни камъни, ръчни и джобни часовници, освен ако не сте уговорили друго;
 • Кладенци, беседки, ВиК мрежи, електро и телекомуникационни инсталации извън сградите, настилки, тротоари и други подобни;
 • Обекти в процес на изграждане, МПС с ДК№, плавателни съдове, въздухоплавателни средства, всякакъв вид растения и животни, които са предмет на други застраховки;
 • Вашата отговорност за вреди, причинени на трети лица;
 • Обекти в процес на изграждане;
 • Животни и растения.

Рискове

Вашето индустриално имущество е напълно защитено както срещу природни стихии, така и срещу действия със зла умисъл. Основните рискове, срещу които се защитавате, с избора на Застраховка Индустриален Пожар от Мусала Иншурънс Брокер са:

 • Пожар;
 • Гръм, мълния;
 • Експлозия и имплозия;
 • Сблъсък и/ или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/ или товар.

Наясно сме, че всеки бизнес и бизнес собственик е изложен на много други фактори и рискове, от които може да пострада във всеки един момент. И за Ваше улеснение и успокоение може да добавите следните допълнителни рискове към покритието на Вашата полица:

 • Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение;
 • Естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измръзване, замръзване;
 • Свличане или срутване на земни пластове;
 • Увреждане от действието на подпочвени води и/ или от действието на морски вълни;
 • Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди;
 • Удар от превозно средство или животно;
 • Земетресение;
 • Палеж и вандализъм;
 • Необходими разноски;
 • Авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване.
 • Кражба чрез взлом и грабеж;

Има за съжаление рискове, които са изключени. Ето някои:

 • Ядрени рискове – свързаните с тях материални вреди, разходи или отговорности от всякакъв вид, възникващи директно или индиректно в резултат на ядрена експлозия, йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво или от отпадъците в резултат от разграждането му;
 • Военни рискове – от всякакъв вид, неприятелско нахлуване с или без обявяване на война, революции, въстания, размирици, преврати, безредици, улични вълнения, стачки, конфискации, реквизиции, принудително одържавяване;
 • Рискове, свързани със замърсяване на околната среда;
 • Всякакъв вид косвени загуби, в т.ч. обезценки, дневни загуби и пропуснати ползи, възникнали като последица от застрахователно събитие;
 • Нарушени строително–технически норми и изисквания, строителен недостатък, недоброкачествен ремонт и/ или неотстранени повреди от по-рано настъпили събития;
 • Неправилно и безстопанствено съхранение, липса на подходяща квалификация, експлоатация в нарушение на утвърдените технологии и стандарти или неизпълнение на писмените ни предписания;
 • Тероризъм;
 • Преки или косвени вреди и загуби в резултат на корозия, фабричен или скрит дефект, счупване или аварии на машини, употреба на неподходящи материали, лошо изпълнение, проектантска грешка, амортизация и/ или износване на части, лошо, неправилно и/ или неподходящо поддържане;
 • Вреди в резултат на влага, плесен, ферментация, изпарение, загуба на тегло, естествени фири, промяна на цвета, а също и вреди, нанесени от птици, животни и гризачи;
 • Вреди, предизвикани умишлено и/ или със съучастието или поради груба небрежност от застрахования, негов представител, член на семейството му и/или лица, работещи под негов контрол;
 • Повреда по електрически части и модули, предизвикали пожара.

Застраховка

Застрахователната сума по този тип застраховка се определя по няколко начина в зависимост от застрахованото имущество.

За Дълготрайни Материални Активи

При застраховане на дълготрайни материални активи застрахователната сума се определя по тяхната действителна стойност, по възстановената им такава или по балансова или коригирана балансова стойност.

Действителната стойност е тази, за която може да се закупи имущество от същият вид или със същото качество, или на която може да се продаде имущество като застрахованото такова, т.е неговата пазарна стойност.

Под възстановителна стойност се има предвид стойността, за която повторно може да се изгради, достави или произведе застрахованото имущество – сграда, разходи за дълготрайни материални активи – в същия вид и със същото качество.

За Материални Запаси

При застраховане на материални запаси застрахователната сума се определя по тяхната действителна стойност, като фиксирана величина или на база периодично деклариране.

При застраховане по действителна стойност се взема цената на придобиване на съответните материални запаси или тяхната себестойност. В тези случаи застрахователната сума може да бъде договорена.

При определяне застрахователната сума като фиксирана величина се взема стойността на максималното количество материали, съхранявани в складовете и помещенията Ви.

При вземане периодичното деклариране за база за определяне на застрахователната сума, се договаря периода на деклариране.

За част от допълнителните рискове се договарят лимити, които са на база „Първи риск“ /напр. вандализъм, необходими разноски, чупене на стъкла и т.н./.

Нaй-често застраховката се сключва за една година, но е възможен и по-дълъг период .

Застрахователна Премия

Застрахователната премия, която ще внасяте по избраният от Вас застрахователен план се определя като процент от застрахователната сума. Под внимание се вземат рисковия клас на обекта, избраните покрити рискове, възрастта и броя етажи на застрахованите сгради, както и други договорености.

За Ваше улеснение, при този вид застраховки се предлагат разнообразни отстъпки от номиналния размер на премията. Те включват: еднократно плащане, договорено самоучастие или самоучастие по-високо от обичайното, разпръснатост на обектите, водеща до намаляване на риска, степен на обезопасеност на обекта, комплексно застраховане, и не на последно място липса на щети, в случаите когато подновявате застраховката си.

Застрахователно Обезщетение

Размерът на застрахователното обезщетение се определя в рамките на застрахователната сума за съответния вид имущество или на договорения лимит на отговорност за едно събитие и за срока на застраховката.

При частични щети размерът на обезщетението се определя чрез предвиждане на необходимите разходи за труд, материали и начисления за ремонта за възстановяване на увреденото имущество във вид и състояние, което е имало непосредствено преди настъпване на застрахователното събитие.

Вредите се установяват чрез оглед и описание от представители на застрахователя във Ваше присъствие или в присъствие на Ваш представител. При необходимост или по преценка се ползват вещи лица и експертизи. В случай че не сте съгласен с направената оценка, можете да ползвате друго вещо лице за Ваша сметка. Когато има разлика в двете оценки и не се стигне до споразумение, двете страни посочват трето вещо лице – арбитър, като разноските за него се поделят по равно и неговото заключение е окончателно.

При щети на материални запаси, застраховани на база периодично деклариране, обезщетението е до действителния размер на вредите, но не повече от валидната към датата на събитието застрахователна сума.

При тотални щети размерът на вредата е равен на действителната/ възстановителната стойност на погиналите имущества и не може да надвишава застрахователната им сума. При изплащане на цялата застрахователна сума за погинало имущество застрахователната компания има право да придобие останките (запазените части) и да се разпорежда с тях, като за целта при необходимост Вие прехвърляте правата на собственост на въпросното имущество, в предвидената за това законна форма.

При необходимост представители на застрахователя участват в спасяване на застрахованото имущество или посочват необходимите мерки за това, водят преговори и сключва споразумения с трети лица от Ваше име, във връзка с ликвидацията на щетите.

От обезщетението се приспадат сумите, които сте получили или предстои да получавате от трети лица, причинили вредите или на останките (запазени части и вторични суровини) от увредените имущества.

Отговорността на Застрахователя за имущества, покрити на Първи риск, е до размера на действителните щети, но не повече от съответно договорения лимит за едно събитие и за срока на застраховката. От обезщетението се приспада договореният франшиз (самоучастие на Застрахования).

При настъпване на застрахователно събитие по полица, за която е договорено разсрочено плащане на застрахователната премия, останалите вноски остават дължими и обезщетение се изплаща след погасяване на вноските, или вноските се приспадат от размера на обезщетението.

Какво да Правя ако Пострадам?

Позвънете ни, ние ще се погрижим за всичко!

Като начало уведомете органите на противопожарната охрана и/ или полицията и/ или други компетентни органи, според естеството на настъпилото събитие.

До 3 (три) работни дни от узнаването за настъпилото застрахователно събитие уведомете офис на Мусала Иншурънс Брокер и застрахователя си. Не променяйте състоянието на увредените имущества и не предприемайте действия, които биха увеличили размера на вредата, без съгласуване. Осигурете свободен достъп до увреденото имущество и/ или източника на вредата. Подгответе за предоставяне лично или чрез Ваш представител цялата писмено поискана информация, данни и/ или документация и други доказателства във връзка с предявения иск. Докажете по безспорен начин претенцията си по основание и размер.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия, която ще внасяте по избраният от Вас застрахователен план се определя като процент от застрахователната сума. Под внимание се вземат рисковия клас на обекта, избраните покрити рискове, възрастта и броя етажи на застрахованите сгради, както и други договорености.

За Ваше улеснение, при този вид застраховки се предлагат разнообразни отстъпки от номиналния размер на премията. Те включват: еднократно плащане, договорено самоучастие или самоучастие по-високо от обичайното, разпръснатост на обектите, водеща до намаляване на риска, степен на обезопасеност на обекта, комплексно застраховане, и не на последно място липса на щети, в случаите когато подновявате застраховката си.

Документация

Документи, от които ще имате нужда за доказване на размера на претърпените загуби или вреди следствие на настъпило застрахователно събитие са: служебни бележки от оторизирани органи (РСПАБ, НИМХ – БАН, РПУ), счетоводни справки, актове за брак, фактури за предадени отпадъци, протоколи от ревизии, инвентаризации и други, други писмено поискани документи по преценка на  застрахователя.

Застрахователната компания се освобождава от отговорност при доказан опит за застрахователна измама.