Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Домашно Имущество
Защитете Дома Си!

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Ние осъзнаваме, че Вашият дом е Вашата крепост и Вие бихте искали той да бъде максимално добре защитен. Защитете го сега чрез Застраховка Имущество. Мусала Иншурънс Брокер е лидер в имущественото застраховане, който предлага всеобхватна застраховка за всякакъв тип и размер домове – къщи, апартаменти, етажи от къщи.

Обект на Застраховка Имущество са:

Застраховката Домашно Имущество, която нашите партньори предлагат включва всеки имот на територията на Република България, който бихте искали да защитите, в това число Вашия апартамент, къща или част от къща, движимо имущество, намиращо се в застрахованото жилище, обзавеждане, лични и други вещи използвани в домакинството, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество.

При Застраховка Имущество Не са обект на застраховане:

Независимо колко всеобхватни са застраховките, които предлагаме, има някои помещения, които те не покриват. Такива са общи части в етажна собственост, движимо имущество, съхранявано в тавани, мазета и други подобни, които не са предназначени за постоянно живеене.

Рискове

Можете да сте сигурни, че застраховките от нашето портфолио напълно ще предпазят дома Ви от всевъзможни събития – както причинени от зла умисъл, така и от природни бедствия. Основните покрити рискове са:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • Природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • Свличане или срутване на земни пластове, тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат от Вик авария;
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • Удар от пътно превозно средство или животно;
 • Разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/ или експерти.

Тъй като в заобикалящата ни среда има много други фактори, които биха могли да нанесат щета на движимото и недвижимото Ви имущество, може да включите и още някои допълнителни рискове, срещу които Вашият имот ще бъде защитен, когато изберете застраховка имущество чрез Мусала Иншурънс Брокер:

 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом и/ или техническо средство, грабеж;
 • Гражданска отговорност – имуществени и неимуществени вреди, които сте нанесли на трети лица, вследствие настъпило събитие. Рискове, които сте включили в застраховката, и за които носите отговорност по силата на българското законодателство;
 • Наем за алтернативно настаняване – в случай че в жилище с квартирни удобства е настъпило събитие, покрито по основно покритие, което е направило жилището негодно за обитаване, Вие сте застрахован. Това покритие важи само до възстановяване на жилището;
 • Чупене на стъкла на прозорци, врати, витрини;
 • Злополука на член от семейството/ домакинството – покрива обезщетение на всички членове на семейството, в случаите на смърт или загуба на трудоспособност, в резултат на злополука, до обща сума посочена в застрахователната полица.

За Ваша информация, тук сме упоменали изключени рискове:

 • Загуба на доход, обезценки, загуби и пропуснати ползи на ден, глоби възникнали като последица от настъпили застрахователни събития;
 • Нарушени строително-технически норми, изисквания, правилници и стандарти;
 • Строителни дефекти и недостатъци, нарушение в строителните технологии, некачествен монтаж или ремонт;
 • Недостатъчна или неправилна поддръжка;
 • Просмукване на влага в резултат на неотстранени повреди по конструкции, съоръжения и инсталации;
 • Вътрешни архитектурни и строителни промени, извършени в нарушение на нормативните изисквания;
 • Неотстранени повреди от по-рано настъпили събития;
 • Застрахователно събитие, причинено от умишлени действия или груба небрежност;
 • Ядрени рискове – за свързаните с тях материални вреди или разходи, директно или индиректно възникващи в резултат на ядрена експлозия, йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво, или от отпадъците в резултат на разграждането му;
 • Военни действия от всякакъв вид, неприятелско нахлуване – със или без обявяване на война, и/ или извънредно положение, гражданска война, революция, въстания, размирици, преврати, безредици, улични вълнения, стачки, конфискация, реквизиция, принудително одържавяване;
 • Фабричен дефект, корозия, собствен недостатък на повредено или увреденото имущество, износване на части, а също и вреди, нанесени от птици, животни и гризачи.

Застраховка Имущество

В зависимост от начина на определяне на застрахователната сума, ние Ви предлагаме два вида застрахователни полици: лимитирани и на база действителна стойност на имуществото. Определянето размерът на втората се подразбира от наименованието й и се определя като се взема предвид стойността на всеки повреден или загубен предмет поотделно. Лимитираната застраховка, още се нарича „Първи риск“ и при нея Вие избирате лимитите, за които да застраховате движимото и недвижимото си имущество. В случай на застрахователно събитие ще Ви се изплати обезщетение за пълния размер на вредата, но не повече от застрахователната сума, записана в полицата. След изплащане на застрахователно обезщетение застрахователната сума се намалява с размера на изплатеното обезщетение.

Застрахователната премия се определя съгласно действаща тарифа и може да се плати еднократно или разсрочено. Срокът на застраховката е 1 (една) година.

Застрахователно Обезщетение

Застрахователното обезщетение, което ще получите е в размер до действителния размер на претърпяната вредата, към датата на настъпване на застрахователното събитие. Общата сума на изплатените обезщетения не може да надвишава застрахователната сума или договорения лимит за съответното имущество или група имущества.

Действителният размер на вредата се определя чрез предвиждане на необходимите разходи за труд, материали, механизация и начисления за извършване на ремонт за възстановяване на имуществото в състоянието, в което е било към датата на настъпване на застрахователното събитие; или чрез процентна обезценка на имущества, които не могат да се ремонтират.

При частично увреждане на застрахованото имущество, действителният размер на вредата се определя:

 • Чрез експертна оценка от вещо лице;
 • Въз основа на представена от Вас ясна, изчерпателна и обоснована документация за работата по отстраняване на вредите – със собствени сили и средства, или чрез възлагане на предварително одобрен външен изпълнител. Застрахователят си запазва правото да извърши проверка на представените в документацията данни преди вземане на решение за изплащане на обезщетение.

При пълна загуба на застрахованото имущество размерът на обезщетението е до действителния размер на вредата, но не може да надвишава нито застрахователната сума на унищоженото имущество, нито неговата действителна стойност към датата на събитието.

Застрахователна премия – определя се съгласно действащатата тарифа на Застрахователя. Може да се плати еднократно или разсрочено.

Какво Да Правя Ако Пострадам?

Преди всичко запазете спокойствие. Имуществото Ви е застраховано при застраховател, на когото можете да разчитате напълно.

При застрахователно събитие, максимално бързо ни уведомите на 24 часовата ни телефонна линия за цялата страна или на страницата „Помощ при щети„. Уведомете органите на противопожарната охрана и/ или полицията и/ или други компетентни органи, според естеството на настъпилото събитие.След което, в рамките на 3 (три) до 7 (седем) дневен срок, както е описано в полицата, уведомете и застрахователя. Не променяйте състоянието на повреденото имущество.

В случаите на кражба или грабеж се свържете с МВР и ни уведомете в рамките на 24 часа. Вредите при тези събития се установяват чрез оглед във Ваше присъствие или това на Ваш представител и се описват в констативен протокол.