Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Застраховка Имущество: Какво Да Правя Ако Пострадам?

Застраховка домашно имущество предлага комплексна защита за Вашия дом, имущество и домакинство. Със сключването на полица имущество ще бъдем по-подготвени за неприятните ситуации при настъпване на застрахователно събитие.

Разрушен покрив на къщаКакво Да Направя При Възникване Застрахователно Събитие?

Запазете спокойствие! При настъпване на щета от първостепенно значение е да се уверите, че Вие и намиращите се в имота сте в безопасност. Не трябва да допуснете някой допълнително да пострада.

При необходимост спрете водоснабдяването, електрозахранването. С това ще предотвратите възможността за възникване на по-сериозни щети. Ако е необходимо да напуснете дома си (например при пожар или земетресение) направете го бързо, като вземете най-необходимото – лични документи, дрехи, пари. Отдалечете се на достатъчно безопасно разстояние. Сега е моментът, в който трябва да уведомите компетентните органи в зависимост от вида на събитието /пожарна, полиция или дp./

Отправяне на Претенция Към Застрахователя

Това е процес, който отнема известно време и като цяло се състои от няколко стъпки:

Уведомяване за Настъпило Събитие

След като сме овладели ситуацията, следва да уведомим застрахователя и да заявим претенция към него. Трябва да знаете, че в зависимост от настъпилото събитие уведомяването трябва да бъде извършено в определен от застрахователя срок. Обикновено този срок е от 3 до 7 дни от узнаването, а при кражба и грабеж срокът е 24 часа. Най-често уведомяването става в писмена форма чрез попълване на бланка по образец на застрахователя. Възможно е и уведомяване чрез телефонно обаждане или онлайн.

Чеклист застраховкаОглед

Следващата стъпка е организиране на оглед от стана на застрахователя. Обикновено, огледа се организира до няколко дни в удобно и за двете страни време. Не отстранявайте щетите, преди застрахователят да е извършил оглед или да е дал разрешение за това. По време на огледа с вещо лице бъдете внимателни и следете за правилно описване на щетите. При невъзможност да се отрази пълния размер на вредата от първия оглед изисквайте втори такъв, който да допълни описа с увредено имущество.

Необходимите Документи

Основните документи необходими на застрахователя за обработка на претенцията са застрахователна полица, документ за собственост /нотариален акт/ и банкова сметка. В зависимост от вида на събитието и увреденото имущество, застрахователят може да изиска и допълнителни документи например: фактури и гаранционни карти доказващи собственост, сервизни протоколи, служебни бележки и други според конкретната ситуация.

Възстановяване на Възникналите Щети

Самото обезщетение се калкулира пo един от следните мeтoди:

  • на базата на изготвения опис с уреждания и експертна оценка на застрахователя
  • нa базата на представена ясна, изчерпателна и обоснована документация/разходни документи като: фактури, касови бележки/ за извършен ремонт. Тук възможностите са две: да отремонтирате със собствени cили и cpeдcтвa или да наемете външен изпълнител за ремонтните дейности
  • чрез възлагане от страна на застрахователя. Това е сравнително нова практика. Някои от застрахователите предлагат опцията „доверен майстор” да възстанови увреденото недвижимо имущество заедно с всички разходи за доставка,строителство, монтаж и други. Тази опция се прилага за сравнително по-големи щети

Благодарение на застраховка Домашно имущество Вие ще възстановите домашния уют и спокойствие в кратки срокове и без излишни притеснения.

Коментарите към тази публикация са затворени.