Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Сключете Гражданска Отговорност
и Каско с Мусала Иншурънс Брокер

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Независимо дали притежавате компания за морски транспорт или просто Ваш собствен плавателен съд, който използвате за развлечение, застраховка, сключена с посредничеството на Мусала Иншурънс Брокер е надеждният начин да си осигурите спокойствие и да предложите сигурност на Вашите клиенти и пътници.

Детайлите по Вашата Гражданска Отговорност

Този вид застраховка е специално разработена да осигури застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби и/ или разноски, които те са длъжни да заплатят поради причинени на трети лица имуществени и/ или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/ или използването на плавателни съдове. Предмет на тази застраховка е гражданската отговорност на собственици на океански, морски, речни, езерни и движещи се по канали плавателни съдове за имуществените и неимуществени вреди, които биха нанесли на трети лица, като собственици и ползватели на плавателни съдове.

Покрити рискове:

Можете да сте спокойни, че с морска застраховка, следните рискове са покрити:

 • Сблъскване или удар по време на движение, маневриране или престой на котва на застрахования плавателен съд с:
  • Сблъскване или удар с друг плавателен съд, включително и щети, нанесени на товарите и/ или други имущества, превозвани на другия плавателен съд;
  • Пристанищни съоръжения, подвижни и неподвижни закотвени предмети, док, кей, шамандура, веха или комуникационни кабели;
 • Причинена смърт или телесно увреждане на трети лица извън плавателния съд, обхванат от тази застраховка;
 • Предизвикана обща авария или спасяване по договор на друг плавателен съд и намиращо се на него имущество, където такава отговорност възниква при сблъскване между застрахования плавателен и друг плавателен съд, или други подвижни или закотвени обекти/ съоръжения;
 • Закъснение на такъв друг увреден плавателен съд да продължи рейса си и свързани с това допълнителни разходи по престоя, както и други разходи, свързани с осуетяване използването на такъв плавателен съд и имуществото, намиращо се на него.

Изключени рискове:

Застрахователят НЕ изплаща обезщетение за:

 • Случаите, когато без съгласието на застрахователя, плавателният съд се използва по начин и за цели, за които не е предназначен;
 • Неспазване от страна на застрахования на конвенции, закони, споразумения и правила на съответните държави, регулиращи корабоплаването, които са обявени и направени известни по съответния ред;
 • Щети, нанесени на застрахования, негови служители и членове на техните семейства, както и на лица, с които той е в договорни отношения и намиращите се на застрахования плавателен съд;
 • Щети, нанесени на товар или имущество, намиращо се на борда на застрахования плавателен съд;
 • Такси, данъци, конфискации, присъдени глоби и други имуществени санкции, наложени от държавните или други власти като лични санкции на застрахования.

Застрахователна сума

Лимитите на отговорност не могат да надхвърлят ¼ от действителната стойност на плавателния съд за един пострадал обект или увредено лице и пълната действителна стойност на плавателния съд при два и повече пострадали обекта или лица. Договорените лимити на отговорност за един пострадал обект или лице, както и за два и повече обекта или лица, се посочват в застрахователния договор. Общата сума на всички плащания по този застрахователен договор не може да надвишава посочените в полицата лимити.

Застрахователна Премия и Срок на Застраховката

 • Застрахователната премия се определя съгласно действаща тарифа на застрахователя.
 • Срокът на застраховката е една година.

Взаимоотношения при Настъпваме на Застрахователно Събитие

Застрахованият е длъжен да:

 • Отговори писмено на поставените му от застрахователя въпроси;
 • При сключване на застрахователен договор да съобщи на застрахователя има ли и други застраховки, които покриват гражданската му отговорност към трети лица;
 • Уведомява застрахователя за всички промени в рисковите обстоятелства, водещи до увеличаване на опасността за увреждане на трети лица;
 • Уведоми застрахователя в седемдневен срок от момента на узнаването на настъпване на застрахователно събитие;
 • Не прави признания за вина и за отговорност и да не участва в спогодби без предварителното им съгласуване със застрахователя.

Застрахователят има право да:

 • Прекрати действието на застрахователния договор, при неизпълнение на задълженията на застрахования, с 15-дневно писмено предизвестие, а при настъпило застрахователно събитие да откаже изцяло или да намали застрахователното обезщетение;
 • Намали сумата на обезщетението или да откаже изцяло изплащане на обезщетение, в случай че застрахованият не е спазил срока за уведомяване при настъпило застрахователно събитие;
 • Изисква документ, с оглед доказване на събитието и размера на щетите.

Застрахователно обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият следва да предприеме всички разумни действия по ограничаване на щетите и спасяването на имущество и/ или хората. Уведомете застрахователя в определения в Общите условия срок /максимален между 3 (три) и 7 (седем) дни/, като му представи най-подробна информация. В случай, че срещу застрахования бъде предявен съдебен иск, той следва да уведоми застрахователя в едноседмичен срок преди първото съдебно заседание и да го привлече в процеса. Гражданската отговорност на застрахования се доказва или чрез одобрена от застрахователя спогодба между увредения и застрахования, или по съдебен път. Когато е чрез спогодба между двете страни, между капитаните на двата плавателни съда се съставя двустранен протокол за отразяване на обстоятелствата и щетите от сблъскването. При взаимни претенции капитаните търсят помощ още на първото пристанище от независим инспектор (сървейор) или от агент на „Лойдс“ за документирането на претенциите, а те от своя страна отправят морски протест.