Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Електронно Оборудване
Какво Да Очаквам?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

В наши дни електрониката е завзела всяка част от личния и професионалния ни живот. Ние от Мусала Иншурънс Брокер разбираме колко важно е за Вас да доверите сигурността на електронното си оборудване на професионалистите. Със Застраховка Електронно Оборудване си гарантирате спокойствие, знаейки че правите точно това.

Обект на Застраховката Електронно Оборудване са:

Застраховка Електронно Оборудване Ви предоставя възможност да застраховате всички видове електронно оборудване и системи с производствено или търговско предназначение, които се експлоатират при нормални условия и при спазване на изискванията на производителя. Така можете да сте спокойни, че ако се случи нещо непредвидено, Вашият бизнес и работните места на служителите Ви са защитени.

Електронни системи, които можете да застраховате са:

 • Компютри и офис оборудване, комуникационно и радиооборудване;
 • Медицинско оборудване в болници, лекарски чанти и стоматологични кабинети и лаборатории;
 • Оборудване в полиграфията и телевизионно оборудване;
 • Промишлена електроника и измервателна апаратура;
 • Аларми, тестови устройства и оборудване за автоматизация;
 • Информационни носители и друго оборудване.

Рискове

Електронното оборудване е чувствителен елемент от производственото оборудване и може да се повлияе от най-малките промени в околната среда. За да не се тревожите излишно, Мусала Иншурънс Брокер Ви предлага защита срещу голям брой събития. Основните покрития, които се предлагат включват:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето му;
 • Експлозия, удар от мълния;
 • Удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, удар от пътно превозно средство или животно;
 • Природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони, земетресение;
 • Свличане или срутване на земни пластове, тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди;
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), кражба чрез взлом и грабеж;
 • Разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/ или експерти;
 • Свръхнапрежение, индукция, късо съединение, токов удар;
 • Небрежност, неправилно боравене с оборудването, операционни грешки от щатния персонал.

Както вече казахме, чувствителната електроника може да се повлияе и от много по-дребни промени, от пожар или земетресение. За да сте напълно защитени, бихте могли да  включите допълнителни покрития към Вашата застраховка. Застрахователя покрива допълнителни разходи вследствие застрахователно събитие по основно покритие необходими за продължаване на работните процедури, които не могат да бъдат осъществени по друг начин. Такива са:

 • Използване на външно оборудване;
 • Приложение на различни от нормалните работни процедури и методи;
 • Наемане на заместващо оборудване;
 • Външни услуги;
 • Наемане на допълнителен персонал.

Вероятно се чудите какво остана. Не се покриват преки и/ или косвени щети вследствие на:

 • Износване, амортизация или корозия;
 • Война, военни действия, граждански вълнения от всякакъв вид;
 • Умишлени действия или груба небрежност от Вас или Ваши служители;
 • Дефекти или недостатъци, за които трето лице/ доставчик носи отговорност на база на закон или договор /гаранционни щети/;
 • Прекъсване на снабдяването с газ, вода или електроенергия;
 • Естетически недостатъци;
 • Финансови загуби или пропуснати ползи, обезценки, глоби и други, възникнали като последица от застрахователното събитие;
 • Вреди от птици, животни, гризачи;
 • Ядрени експлозии, йонизиращи лъчения, радиоктивно замърсяване, биологическо или химическа зараза.

Застраховка

Застрахователната сума по Застраховка Електронно Оборудване се определя на база възстановителна стойност на застрахованото имущество, т.е. тя трябва да отговаря на разходите за замяна за застрахованите техника, уреди, апарати и съоръжения с нови от същия тип, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, евентуални такси и мита.

Този тип застраховка се сключва за 1 (една) година.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия, която ще внасяте по избраният от Вас застрахователен план се определя съгласно действаща тарифа, в процент от застрахователната сума. Тя зависи от вида на оборудването, рисковите обстоятелства и покритите рискове.

Застрахователно Обезщетение

Застрахователното обезщетение, което ще получите, в случай на настъпване на събитие, за което сте сключили застраховка зависи от степента на нанесената щета.

При частична щета се възстановяват необходимите разходи за труд, материали и разходи за извършване на ремонт, като се включва транспорт до сервиз.

При тотална щета се възстановяват разходите, направени за закупуване и монтаж на нова техника от същия вид и качество, каквато е била повредената непосредствено преди настъпването на застрахователното събитие, но не повече от застрахователната сума.

В случай, че електрониката не може да бъде ремонтирана /при частична щета/ или заменена с друга /при тотална щета/, Застрахователната компания изплаща обезщетение до пазарната стойност на увреденото имущество. Пазарна стойност е стойността, за която може да бъде закупено на пазара електронно оборудване от същия вид, мощност, качество и предназначение като застрахованото. При определяне на пазарната стойност на повреденото електронно оборудване се взема предвид амортизацията до момента на настъпване на застрахователното събитие.

Вредите се установяват чрез оглед във Ваше присъствие, или в присъствие на Ваш представител и се описват в констативен протокол.

Какво да Правя ако Пострадам?

Оставете ние да се погрижим за всичко – от оценяване на щетите до изплащане на обезщетението или замяна на повредената електроника.

Уведомете незабавно  органите на противопожарната охрана и/ или полицията и/ или други компетентни органи, според естеството на настъпилото събитие.

След което, в писмен вид уведомете Мусала Иншурънс Брокер и застрахователя си в рамките на определения в Общите условия срок /максимален между 3 (три) и 7 (седем) дни/, без да променяте състоянието на увредените имущества, без да предприемате действия, които биха увеличили размера на вредите.

За Кражба и Грабеж срокът за уведомяване е 24 часа.