Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Защитени в час – Злополука на учащи

Рисковете, свързани със здравето и живота на нашите деца, често са извън нашия контрол. Началото на учебната година е подходящо време родителите и учителите да се подсигурят, в случаите на злополука. Един от начините за намаляване на негативните последици от подобни събития е сключването на застраховка „Злополука на учащи”.

Кой получава защита със застраховка „Злополука на учащи”?

Тази застраховка е предназначена за децата от детските градини и ясли, учениците от всички основни, средни, професионални и специални училища, дори и студентите в колежите и университетите, включително и преподавателите и персонала, зает в тези детски и учебни заведения. Най-разпространения вариант е груповата полица, като честа практика е застраховане на цялото учебно заведение в една полица. Включването в една такава обща полица става с предварително подготвен списък на застрахованите с техните имена, ЕГН или дата на раждане. Застраховката се сключва за срок от една година, но при взаимна договореност може да се сключи и за по-кратък период, например само за учебната година.

Кои са покритите рискове?

Zastrahovka zpolopuka na uchastiЗастраховката “Злополука на учащи” осигурява застрахователна защита чрез финансова подкрепа, необходима за покриване на увеличените семейни разходи след претърпяна злополука или заболяване от застрахованото дете.

Основните покрити рискове при тази застраховка са: загуба на живот вследствие злополука, като това покритие важи за лица над 14 навършени години, трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука, временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване. Към покритията могат да се добавят и възстановяване на разходи за закупени медикаменти вследствие злополука или заболяване, разходи за медицински транспорт, дори и гражданска отговорност в случай, че застрахованото дете причини неволно увреждания на трети лица или пък счупи прозорец в час по физическо например.

Покритията по полицата обикновено са валидни за територията на Република България, но може да се разшири и за чужбина. Застраховката е валидна за всички застрахователни събития, настъпили през срока на застраховката т.е. застрахованите деца разполагат с 24 часово покритие, включващо времето в учебното заведение, в бита, на лагери, екскурзии и пътувания в България и чужбина, дори и по време на любимите на всички ученици вашанции.

Колко струва?

Цената на застраховка “Злополука на учащи” се определя от броя застраховани, но и зависи от:

  • Застрахователната сума – минималната сума за която се застрахова всяко лице е 1000 лв. По желание, разбира се тя може да бъде значително увеличена. Тъй като застраховката е групова, застрахователната сума следва да бъде еднаква за всички застраховани лица. При договаряне на условията по полицата е възможно да се договори и различна по размер застрахователната сума за всяко отделно лице.
  • Покрити рискове – Обикновено за пакет от основни рискове се определя една премия и добавянето на допълнително покрити рискове, респективно води до увеличение на цената на застраховката.
  • Възрастта на застрахованите – при тази застраховка са налице две възрастови групи. Първата група е лица до 14 години. Тук както вече посочих риска смърт не е покрит, но и обикновено премията за тази група е по-ниска. Втората група са всички застраховани лица над 14 годишна възраст.

Старта на учебната година е съвсем близо. Нека на предстоящата родителска среща да сте подготвени и да не оставяте застраховането на децата просто точка от дневния ред.

Коментарите към тази публикация са затворени.