Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Всичко за Задължителна Злополука в Средствата за Обществен Транспорт

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Ако имате транспортна фирма за градски или извънградски пътувания на територията на България, пределно Ви е ясно, че Задължителна Застраховка Злополука на Пътниците в Средствата за Обществен Превоз е неотменна част от бизнеса Ви. Ако тепърва навлизате в този бизнес, изберете партньорите на Мусала Иншурънс Брокер. Ние ще се погрижим за Вас!

Застраховка Злополука на Пътниците в Средствата за Обществен Превоз – За Кого е?

Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат Задължителна Застраховка Злополука на Пътниците в Средствата за Обществен Превоз.

Средства за обществен превоз на пътници са:

 • Релсови превозни средства;
 • Тролейбуси и автобуси;
 • Въздухоплавателни средства;
 • Всички видове морски и речни плавателни съдове;
 • Въжени линии и влекове;
 • Таксиметрови автомобили.

Обект на застраховане по Задължителна Застраховка Злополука на Пътниците в Средствата за Обществен Превоз са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз.

За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.

Не са обект на застраховане здравето, животът и телесната цялост на водачите на превозните средства и на обслужващия персонал. За тях се сключва Застраховка Доброволна Злополука на Местата в МПС.

Срещу Какво Сме Застраховани?

Когато сключите тази застраховка, Вие си осигурявате сигурност в случаите за настъпване на застрахователно събитие. Сигурност, която партньорите на Мусала Иншурънс Брокер Ви гарантират.

Рисковете, които покрива тази задължителна застраховка са:

 • Смърт на пътник;
 • Трайна загуба на работоспособност на пътник.

За злополука се счита всяко събитие, станало не по волята на застрахованото лице, настъпило по време на пътуване (включително при качване или слизане от превозното средство), което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход в срок до една година от настъпването му е причинило смърт или трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице.

За злополука се считат също:

 • Изкълчванията, обтяганията или скъсванията на тъкани, причинени от внезапно напрягане на собствени сили;
 • Инфекциите, при които заразната материя е проникнала в организма на пострадалото от злополука лице;
 • Телесните увреждания или смъртта, настъпили по време на превоза при спасяване на своя или на чужд живот или на имущество.

Застрахователят не дължи плащане, когато причинената на пътника смърт или трайна загуба на работоспособност е вследствие на:

 • Война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други подобни;
 • Терористичен акт, освен в случаите, когато покритието на риска е изрично договорено със застрахователя;
 • Опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер от пътник;
 • Опит за самоубийство или самоубийство на пътник;
 • Заболяване от каквото и да е естество на пътник, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случаите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане;
 • Преждевременно раждане или аборт на пътник, освен ако те са предизвикани от настъпила злополука;
 • Температурни влияния (простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар), операции, облъчване, инжекции и други лечебни действия на пътник, доколкото те не са следствие от възникнала злополука;
 • Алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания на пътник, употреба на наркотични вещества или техни аналози от пътник;
 • Земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение.

Още Полезна Информация

Минималната застрахователна сума по Задължителна Застраховка Злополука на Пътниците в Средствата за Обществен Превоз за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв. Застраховката се сключва за срок от 1 година. За връзка с нашите специалисти…

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя съгласно действащата тарифа на застрахователя. Може да се определи по един от следните два начина:

 • Застрахователна премия на едно място на пътник;
 • Процент от реализираните приходи.

Застрахователно Обезщетение

При смърт на застраховано лице, настъпила вследствие на злополука, покрита по застраховката, застрахователят изплаща застрахователната сума по договора.

При трайна загуба на работоспособност на застрахования се изплаща такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на трайната загуба на работоспособност. Процентът на трайна загуба на работоспособност се определя от ТЕЛК или от застрахователна експертна комисия съгласно списък на травматичните болести и увреждания на застрахователя след окончателно и пълно стабилизиране на уврежданията на застрахования, но не по-рано от 3 месеца и не по-късно от една година от датата на събитието. При загуба на крайници или други човешки органи процентът може да се определи и без да се спазва тримесечният срок.

Когато застрахованото лице е имало определен процент трайна загуба на работоспособност преди настъпването на злополуката, този процент не се взема под внимание при определяне трайната загуба на работоспособност в резултат на злополуката.

Застрахователната сума или съответната част от нея се изплаща на увреденото лице, а при смърт – на законните му наследници.

При смърт на непълнолетен, ограничено запретен или нетрудоспособен, който няма наследници, застрахователната сума се изплаща на лицата, които са го издържали.

Когато застрахованото лице, съответно неговите наследници не са навършили пълнолетие или са запретени, застрахователното обезщетение се внася на тяхно име в търговска банка, която извършва дейност в Република България, за което застрахователят писмено ги уведомява.

Необходими Документи за Преявяване на Иск

За изплащане на застрахователната сума или на съответна част от нея на застрахователя се представят следните документи:

 • Писмено искане;
 • Билет, карта или друг документ в оригинал, доказващ, че пострадалият е бил пътник;
 • Документ по чл. 22, ал. 1;
 • Препис от акта за смърт и удостоверение за наследници в оригинал или протокол на ТЕЛК;
 • Болнични листове, протоколи на ЛКК и други документи, както и обяснения, поискани от застрахователя.

В случай на изплатено обезщетение за трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука и последваща смърт на застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимата застрахователна сума за смърт се намалява с размера на изплатеното обезщетение.

Действия при Настъпване на Застрахователно Събитие

Застрахователят е длъжен да Ви снабди с удостоверение за сключената Задължителна Застраховка Злополука на Пътниците в Средствата за Обществен Превоз, за всяко превозно средство. Вие, в качеството си на превозвач сте длъжен да поставите удостоверението на видно място в превозното средство.

При настъпване на застрахователно събитие сте длъжен да уведомите застрахователя. Уведомяването може да извърши и пострадалият пътник или негови близки. Вие сте задължен да съставите акт за злополука на пострадалия пътник с подробно описание на случая. Препис или фотокопие от акта се представя на застрахователя в 10-дневен срок от настъпването на злополуката.

Застрахователят е длъжен да приеме и регистрира всяко уведомление за настъпило застрахователно събитие, както и всички документи, удостоверяващи основанието на претенцията и размера на вредата.