Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

За кой е задължителна застраховка трудова злополука

Какво е трудова злополука?

Внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или повод на извършена работа, какво и при всяко действие, извършено в интерес на предприятието, което е довело до временна или трайна неработоспособност, или смърт на застрахованото лице.

Кой професии подлежат на задължително застраховане?

Застраховката „Трудова злополука“ е задължителна и се застраховат работници и служители, които извършват работа в основна или спомагателна дейност на предприятията, принадлежащи към икономическата дейност с трудовия травматизъм равен или по – висок за страната. Застраховката се сключва и действа съгласно Наредбата за задължителното застраховане на работници и служители за риска „ Трудова злополука“. В тази Наредба са определени условията и редът за застраховане на лица, упражняващи дейности, при които съществува опасност за живота и здравето им.

В Наредбата се упоменава, че в застраховката „Трудова злополука“ /чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване/, не се покриват злополуките при отиване или при връщане от работното място.

При желание от страна на работодателя, след заплащане на допълнителна премия, може да се покрие и злополука, настъпила по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до основното място за живеене, до мястото където се хранят обичайно служителите през работния ден или мястото за получаване на възнаграждение – чл.55, ал.2.

Покритите рискове и изключения?

Задължителни рискове:

 • Смърт, в резултат на трудова злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност, в резултат на трудова злополука;
 • Временна загуба на работоспособност, в резултат на трудова злополука;

Допълнителни рискове:

 • Медицински разходи за медикаменти;
 • Дневни пари за болничен престой;

След заплащане на допълнителна премия, някои  застрахователни компании на Българския пазар  предлагат същите покрития и  битова злополука.

Как се определя застрахователна сума?

При сключване на договора работодателя и застрахователя задължително трябва да определят застрахователна сума за всеки един от работниците и служителите, които са застраховани. Сума се определя на базата на месечната брутната работна заплата на застрахованите работници, като минималния й размер не може да бъде по – малък от 7 – кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответните служители.

Изключени рискове, които не се покриват от тази застраховка са:

 • Общо или професионално заболяване;
 • Преднамерени действия на застрахования, довели до загуба на работоспособност или смърт;
 • Извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер от страна на застрахования;
 • Изпълнение на смъртна присъда или злополука, настъпила докато застрахованият е задържан от органите на властта или се намира в затвор;
 • Война или военни действия, въстания, бунтове;
 • Предумишлено себенараняване, самоубийство или опит за самоубийство (независимо дали Застрахованият е бил вменяем или невменяем);
 • Температурни влияния – слънчев и топлинен удар, измръзване, простуда, освен ако те не са следствие от застрахователна злополука, настъпила по време на застраховката или не е уговорено друго;
 • Практикуване на високорискови дейности – за такива се считат всички видове моторни, летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни спортове и занимания, скокове от високо, катерения, изискващи специална екипировка и спелеология;
 • Злоупотреба с алкохол или наркотични вещества;
 • Раждане и аборт, освен ако не са предизвикани от настъпила злополука;
 • Заболяване от каквото и да е естество, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане,
 • Атомна енергия и/ или ядрен взрив или радиоактивно излъчване;
 • Всички злополуки, които не са регистрирани по надлежния ред от Националния осигурителен институт като трудови по смисъла на КСО и за които не е издаден протокол за трудова злополука.

 

Какви са размерите на застрахователните обезщетения, премии и срокове?

При изплащане на обезщетение работодателя трябва да предостави всички изискуеми документ на застрахователя – писмено искане, копие на застрахователната полица, преписка за смъртен акт и удостоверение за наследници, копие на временната и трайната нетрудоспособност от ТЕЛК/НЕЛК, разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт / НОИ / за приемане на злополуката за трудова и други важни документи, имащи значение за определяне на обезщетението.

В случай че настъпи смърт на някое от застрахованите лице на законните наследници се изплаща посочената застрахователна сума в договора.

При трайна неработоспособност вследствие на трудова злополука се изплаща процент от застрахователната сума, равен на намалената работоспособност определен от ТЕЛК/НЕЛК.

При временната загуба на работоспособност застрахования получава обезщетение, като процент от месечната брутна работна заплата за всеки започнат месец и този процент зависи от продължителността.

 • Над 10 до 30 дни – 3%;
 • Над 30 до 60 дни – 5%;
 • Над 60 до 120 дни – 7%;
 • Над 121 – 10%.

Застрахователната премия се изчислява след като  избраната застрахователна сума се умножава по тарифните коефициенти по избраните рискове и се начисли данък от 2%. Краткосрочната тарифа се изчислява като процент от годишната премия, в зависимост от желание срок на действие.

Максималният срок, за който се сключва застраховката е една година. При сключване за по – кратък срок се прилага краткосрочна тарифа.

Датата посочена за начало на полицата, може да е най-рано от 00.00 часа на деня, следващ датата на издаване на полицата.

Застраховката „Трудова злополука“ е валидна на територията на България, но срещи допълнително платена премия териториалния обхват може да се разшири и за Чужбина.

Коментарите към тази публикация са затворени.