Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Земеделски Култури от Партньорите нa Мусала Иншурънс Брокер за Защитена Реколта

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Като фермер или земеделски производител, Вие Търсите сигурно и надеждно решение за застраховане за Вашия труд. Затова партньорите на Мусала Иншурънс Брокер Ви предлагат застраховки за Вашите земеделски култури, специално разработени да Ви осигурят спокойствие при най-изгодни условия. Когато сключите Вашата застраховка Земеделски Култури, Вие получавате защита за своята реколта от земеделски култури като:

 • Овощни, полски и зеленчукови култури,
 • Лозя,
 • Ягоди, малини, къпини,
 • Разсадници, маточници, вкоренилища, разсади и семенилища,
 • Цветя за семе и продажба,
 • Култури в отопляеми парници и оранжерии и други култури отглеждани с производствена цел.

Срещу Какво Точно Сте Застраховани със Застраховка Земеделски Култури?

Застраховка Земеделски Култури Ви осигурява обезщетение за преките количествени вреди на реколтата на застрахованите земеделски култури в резултат на следните застрахователни събития:

 • Градушка – валеж на ледени зърна или парчета със сферична или неправилна форма през топлите месеци на годината, причиняващи характерни градобитни белези по зелените части на растенията;
 • Буря – силен вятър със скорост над 15 м/сек.;
 • Смерч – спускащ се фуниеобразен вихър с огромна скорост на вятъра;
 • Проливен дъжд – интензивен валеж в голямо количество за кратко време, с внезапно начало и край;
 • Пожар – процес (горене), съпроводен с отделяне на топлина и светлина или с жарава, възникнал спонтанно или излязъл извън обозначени желани граници, разпространяващ се много бързо чрез собствена енергия;
 • Освен преките количествени щети от изгаряне (обгаряне и овъгляване), опушване и замърсяване, се покриват и допълнително щетите причинени от предприетите мерки за ограничаване и гасене на пожара – отъпкване, изронване и унищожаване на растения и плодове;
 • Осланяване – понижение температурата на въздуха под 0°С, в края на нощта преди изгрев слънце, когато средноденонощните температури вече (или все още) се задържат над 0°С. Осланяването (сланата) е късно пролетно или ранно есенно явление, което представлява отлагане на ледени кристалчета по повърхността на предмети и растения, в резултат на което растенията измръзват;
 • Наводнение – заливане от голямо количество вода на обикновено сухи обработваеми земни площи, вследствие преливане или излизане извън обичайните предели на изкуствени или естествени водни потоци, реки, езера и язовири. Най-често те са причинени от бързото топене на големи снежни маси, интензивни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени прегради по реките, скъсване на бентове, стени и други хидротехнически съоръжения от бързото и необичайно покачване нивото на водата;
 • Киша – застояване на вода върху повърхността на почвата (обикновено на петна) продължително време, като последица от дълготрайни валежи, топене на снегове, изливане на подпочвени води, разливане на реки и др. В следствие продължителния застой на водата, растенията загиват или се повреждат поради недостиг или липса на кислород и интензивно изразходване на хранителни вещества за поддържане на живота им в анаеробни условия;
 • Измръзване на есенни житни култури и маслодайна рапица – повреждане или загиване на растенията под действието на ниски температури. Загиването на растенията, вследствие образуване на лежаща ледена кора се счита за измръзване;
 • Изтегляне на есенни житни култури – изтласкване на подземната част на растенията към повърхността на почвата при което корените или самите растения се прекъсват. Появява се в началото и в края на зимата, когато се наблюдават големи денонощни амплитуди на температурата, водещи до замръзване през нощта и размразяване (частично или напълно) през деня. Това предизвиква интензивни вертикални движения на почвената повърхност. Растенията се повреждат или загиват, вследствие измръзване или изсъхване;
 • Задушаване (запарване) на есенни житни култури – предизвиква се от продължителното задържане, върху влажна незамръзнала почва, на дебела снежна покривка или висяща ледена кора, под която температурата се повишава, растенията продължават интензивно да дишат без да фотосинтезират, като изразходват натрупаните при закаляването си резервни хранителни вещества без да образуват нови. Растенията се повреждат или загиват от изтощаване.

Култури, Които не се Застраховат

Определени видове насаждения (освен в някои случаи по специални условия) не са обект на Застраховка Земеделски Култури. Такива са:

 • Дървета, храсти и главини като основни средства за производство, естествени ливади, пасища, полезащитни горски пояси, насаждения с укрепителна и мелиоративна цел, декоративни растения, растения за зелено торене;
 • Горски насаждения – Гори, горски и декоративни разсадници;
 • Новозасадени и млади неплододаващи: овощия, лозя, ягоди, малини и къпини, касис, шипка и др.;
 • Недаващи цвят: маслодайна роза, лавандула, хмел и култури, чието отглеждане е забранено със закон.

Непокрити Загуби, Щети и Разходи

При тази застраховка изключения по полицата са:

 • Суша, топли и студени ветрове, болести и биологично остаряване, естествено отмиране, химически повреди, непоникване, почвена кора, неправилни и неизвършени в срок агротехнически мероприятия и полягане на посевите;
 • Неприятели, диви животни, гризачи и птици;
 • Прахообразни, газообразни и други вещества изхвърлени в атмосферата от различни производства, както химикали и препарати разпръснати от летателни тела;
 • Технически неизправни напоителни и отводнителни системи и канали, неправилно напояване, неизправни електрически и отоплителни инсталации в парници и оранжерии;
 • Земетресения;
 • Срутване и свличане на земни пластове;
 • Военни действия и/ или учения, неприятелски нахлувания, граждански размирици и вълнения и други смутове от подобно естество;
 • Понижаване качеството на реколтата от земеделски култури;
 • Действие и/ или бездействие с цел облагодетелстване и/ или застрахования умишлено е подвел застрахователя, и/ или унищожил културата;
 • От каквото и да е естество, причинени пряко или косвено, в резултат на, или във връзка с Акт на тероризъм, независимо от каквато и да е друга причина или събитие, допринасящи едновременно или в каквато и да е последователност към загубата;
 • Загуби, щети, разходи и други от подобен характер, пряко или косвено причинени от, в резултат на, или във връзка с всяко предприето действие по контролиране, предпазване, забрана или свързано по някакъв начин с акт на тероризъм;

Рискове, от които са нанесени щети на културите преди започване на застрахователния период, не се включват в застрахователното покритие.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя от застрахователя, в зависимост от:

 • Застрахователната сума на декар;
 • Размерът на площите предлагани за застраховане;
 • Избраните рискове и рисковия клас за района в който се намира културата.

Срок на Застраховката

Застраховката влиза в сила от 00:00 часа, на деня следващ деня, в който е внесена премията (първа вноска), освен ако не е уговорено друго. С оглед специфичния и индивидуален характер на предмета на застраховката, застрахователното покритие започва от влизането на застраховката в сила и за различните земеделски култури не по-рано от:

 • Поникването – за култури които се сеят, картофите и цветята от луковици;
 • Разсаждането им на постоянно място – за култури които се разсаждат (зеленчуци, тютюн, цветя и др.);
 • Започване на вегетацията през втората и следващите години – за многогодишни сеяни треви;
 • Прецъфтяването и видимото образуване на плода – за овощията;
 • Появяването на цветните пъпки – за розовите градини;
 • Пускане на ресите – за лозята;
 • Появяването на цветоносните стъбла – за лавандулови насаждения;
 • Образуването на цветните шишарки – за хмел;
 • Появата на пролетните леторасли – за овощните разсадници (питомници), маточниците и лозовите вкоренилища;
 • Започване на цъфтежа – за ягоди, малини, къпини, касис и културна шипка.

Отговорността по сключена застраховка се прекратява веднага след прибиране на реколтата, или най-късно в обичайното време, когато реколтата е трябвало да бъде прибрана, но не по-късно от 24:00 часа на 20-ти ноември.

Застрахователно Обезщетение

Застрахователното обезщетение се изчислява по видове култури, блокове и площи в съответствие със застрахователните суми на декар за съответните култури.

Какви Действия да Предприемете при Застрахователно Събитие

При настъпване на застрахователно събитие, Вие трябва да уведомите писмено застрахователя чрез попълване на уведомление за щета по образец в срок до 5 дни. Следва оглед и оценка на щетите, които се извършват от застрахователя или негов представител във Ваше присъствие или в присъствието на Ваш представител.