Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Отговорност на продукта или изделието

За кого е предназначена Застраховка Отговорност на Продукта ?

Застраховката покрива отговорността на Застрахования за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица при ползването на вписан в застрахователния договор краен продукт, който е произведен, доставен, продаден, монтиран,сглобен, поправен, инсталиран или по друг начин пуснат в обръщение.

Каква застрахователна защита осигурява застраховката на отговорности?

Покритието обхваща всички суми, които съгласно българският закон трябва да се заплатят на увредените лица за претърпените от тях вреди, включително пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от настъпилото през срока на застраховката, застрахователно събитие.

Покритието обхваща също присъдените срещу Застрахования съдебни разноски, ако Застрахователя е привлечен в процеса на установяване на отговорността.

Териториалното покритие по полицата може да бъде както Република България, така и страни от цял свят, при специална договорка и упоменаването им в застрахователният договор.

Застрахователната защита по такъв вид полица е само за упоменато и изрично вписано в застрахователният договор конкретно изделие/ продукт.

Ето какво не покрива Застраховка Отговорност на Продукта или Изделието

Не се покриват дефекти по изделието, невъзможност за употреба, разходи за изтегляне на изделието/продукта от употреба, неправилна експлоатация или използване на продукта, екологични вреди и замърсяване, продукти които по своята същност са вредни и това е известно на потребителите от указанията върху опаковката. Застрахователна защита не може да се осигури също на изделия от тютюн и сходни изделия, огнестрелни оръжия, химикали и нефтопродукти, вещества използвани като експлозиви, силиконови импланти и др.

В застрахователният договор се посочва лимит за едно събитие и лимит на отговорност за срока на застраховката /агрегатен лимит/. Обикновенно агрегатният лимит е кратен на лимита за едно събитие.

Какво трябва да направите при настъпване на застрахователно събитие?

Вредите които се покриват, са до размера на посочените в застрахователната полица лимити на отговорност.

В случай на наличие на обстоятелства, които могат да доведат до възникване на отговорност към трето лице, Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя в срок до 7 дни от тяхното узнаване.

Задължение на Застрахованият е да уведоми Застрахователя в 7 дневен срок за настъпило събитие, като се попълни уведомление по образец и предостави информация за характера и причините за настъпване им, вида на причинените щети и броя на пострадалите лица.

В случай на събитие не се препоръчва да преговаряте с претендентите трети лица, да признавате отговорност, да признавате вина или да обещавате или предлагате плащане във връзка с претенцията.


Коментарите към тази публикация са затворени.