Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Какво е Отговорност на Превозвача на Товари по Шосе?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Дали имате нужда от Застраховка Отговорност на Превозвача на Товари по Шосе? Отговорът е да, ако имате спедиторска фирма, често транспортирате стоката си по пътищата на България и света, сте шофьор на превозно средство, с което се транспортират стоки. Защо да изберете партньорите на Мусала Иншурънс Брокер? За да сте спокойни на пътя!

Какво Включва Застраховка Отговорност на Превозвача на Товари по Шосе?

Срещу платена застрахователна премия застрахователната компания застрахова отговорността на превозвача на стоки по шосе за територията на Република България, съгласно Закона за Автомобилните Превози, и за територията на чужбина, съгласно Конвенцията за Договора за Международен Автомобилен Превоз на Стоки.

Срещу Какво съм Застрахован?

По тази застраховка се покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на стоката: за България и за чужбина. Тази застраховка не се прилага при следните превози:

 • Извършвани в обсега на международните пощенски конвенции;
 • На тленни останки;
 • На вещи при промяна на местожителство.

По тази застраховка не се покрива отговорността на застрахования за загуба или повреда:

 • На стока, превозвана в открити превозни средства, включително автовози;
 • Поради нарушаване на международни или местни разпоредби относно превози по шосе, като например неразрешени превози, неспазване на географски граници на разрешителното (пълномощното) за превоз или на търговски ограничения;
 • При превоз на живи животни, скъпоценни предмети, банкноти и монети, благородни метали и скъпоценни камъни, ценни книжа, пощенски марки, документи, ръкописи и планове;
 • При превоз на произведения на изкуството;
 • Поради скрит дефект, собствен недостатък или естество на товара, естествена загуба на тегло, заразяване, изветряване, изпаряване, оцветяване, обезцветяване, поемане на миризми и други подобни, плесен, ферментация, червеи, ларви, гризачи, насекоми, паразити, недостатъчна изолация, електрическа или механична повреда (освен ако е причинена от външни фактори), търговски загуби;
 • При превоз на експлозивни и други опасни за превоз товари;
 • При неспазване на температурния режим на хладилните помещения, изискуем по договора за превоз;
 • При кражба на или от превозните средства, оставени без охрана включително и от автомобил, оставен без постоянен надзор, включително и на бензиностанция, когато водачът спи в кабината, чрез заплаха от сила или чрез насилствено отнемане, по време на товарене или разтоварване на стоката, от самият водач или друг служител на фирмата, чрез тайно споразумение с водача;
 • От война, гражданска война, революция, въстание, метеж или граждански борби или каквото и да е враждебно действие от или срещу воюваща сила;
 • От пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане, или последствията от тях, или опит за извършването им;
 • Причинени от стачници, локаутирани работници или лица, участвуващи в работнически безредици, бунтове или граждански вълнения;
 • Причинени от какъвто и да е терорист или лице, действуващо по политически мотиви;
 • Причинени от или в резултат на ядрена експлозия, и/ или радиоактивна, и/ или йонизираща радиация, и/ или радиоактивно замърсяване, дължащи се на използуване на атомна енергия и/ или радиоактивни вещества;
 • При превози, извършвани по превозен договор, който не е сключен по условията на Конвенцията или Закона за Автомобилните Превози;
 • При управление на превозното средство от водач, употребил алкохол и/ или други упойващи вещества, и/ или от водач, който не притежава правоспособност да управлява вида моторно превозно средство, с което се осъществява превозът;
 • При прекъсване на превоза и/ или отклонение от заявения маршрут, ако застрахователното събитие е настъпило след прекъсването на превоза и/ или отклонението от маршрута;
 • Настъпили поради доставка на грешен адрес, грешно местонахождение на правилен адрес и/ или предаване на стоката на лъжлив (фалшив) получател;
 • Умишлено причинени от застрахования, от лица, които са негови служители или работници или от трети ползващи се лица;
 • Причинени поради груба небрежност на застрахования, от лица, които са негови служители или работници или от трети ползващи се лица.

Застраховка Отговорност на Превозвача на Товари по Шосе – Важни Подробности

Застраховката може да се сключи за срок от 1 календарна година, за част от годината или за отделен курс. Застрахователят може да сключва и договори за абонаментно застраховане. При тези застраховки покритието се простира върху всички курсове извършени през определен период. Застрахованият е длъжен да декларира всички курсове, извършени от него през месеца до 10-то число на следващия месец.

Превозвачът отговаря за пълната или частичната липса, или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до получаването му, както и за забава при доставянето му.

Превозвачът се освобождава от тази отговорност, когато липсата, повредата или забавата се дължат на грешки на правоимащия, на нареждане на последния, което не е резултат на грешка на превозвача, на присъщ недостатък на стоката или на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да преодолее. За да се освободи от отговорност, превозвачът не може да се позовава нито на недостатъци на превозното средство, с което си служи за извършване на ревоза, нито на грешки на лицето, от което е наел превозното средство, или на негови служители.

Счита се, че има забава в доставянето, когато товарът не е бил доставен в уговорения срок или ако не е уговорен срок, когато действителното времетраене на превоза надвишава обичайно необходимото време за такъв превоз, извършен с грижата на добър търговец.

Счита се, без да са необходими други доказателства, че товарът е изгубен, когато той не бъде доставен в срок от 30 дни след изтичане на уговорения срок или в случаите, когато такъв срок не е уговорен, 60 дни след приемането на товара за превоз от превозвача.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия на полицата се определя съгласно тарифа на застрахователя.

Застрахователно Обезщетение

Според Конвенцията за Договора за Международен Автомобилен Превоз на Стоки:

 • Когато, превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса, това обезщетение се изчислява според стойността на стоката на мястото и по времето, когато е била приета за превоз;
 • Стойността на стоката се определя по борсовия курс или при липса на такъв – по текущата цена на пазара, или при липса на такава – по обичайната стойност на стоките от същия вид и качество;
 • При всички случаи обезщетението не може да надвиши 25 франка за килограм бруто липсващо тегло. Под франк се разбира златен франк с тежина 10/31 грама при проба 0,900.

Съгласно Закона за Автомобилните Превози обезщетението за цялостна или частична липса на товара е в размер на вредата, но не повече от 8,33 SDR /специални права на тираж/ разчетни парични единици на килограм липсващо бруто тегло. В случай на цялостна липса се връщат превозната цена, митните сборове и другите разноски по превоза на товара изцяло, а при частична липса – пропорционално, като други обезщетения не се дължат.

Искания за изплащане на застрахователно обезщетение се предявяват в писмена форма, с писмени доказателства като:

 • Наличието на застрахователен договор и платена застрахователна премия;
 • Настъпването на застрахователно събитие;
 • Размерът на исканото обезщетение;
 • Наличието на договор за превоз;
 • Всички други обстоятелства, които обосновават теглото и/ или цена на стоката над средните за съответния тип и/ или вид артикул стока.

За доказване на горното, застрахования трябва да представи следните документи:

 • Застрахователна полица (свидетелство, апликация), застрахователно свидетелство и др.;
 • Протокол на авариен комисар (съставен не по-късно от момента на освобождаване на товара, а при пълна загуба на товара – не по-късно от 48 часа от момента на настъпване на застрахователното събитие);
 • Писмени свидетелски показания, митнически акт, полицейски протоколи, заключения и оценки на вещи лица и др.;
 • Превозният договор – товарителница (вторият екземпляр за получателя) и др.;
 • Фактури, сметки, опаковъчен лист, търговски договор и др.;
 • Приемо-предавателен протокол или констативен протокол на превозвача за щетите и причините, довели до липси и/ или повреди на товара;
 • Протестно писмо и писмена претенция срещу превозвача от лицето, собственик на стоката;
 • Други доказателства във връзка със застрахователното събитие, превозния и спедиторския договори, спазването на митническите изисквания.

Преди изплащане на обезщетение застрахованият следва да изиска и представи на застрахователя официално писмо от собственика на товара, че стоката не е била застрахована и не е получено обезщетение от другия застраховател.

Какво да правя ако пострадам?

При настъпване на застрахователно събитие, сте длъжни незабавно да предприемете всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване на товара, предотвратяване, ограничаване и/ или намаляване на загубата и/ или щетата.

В срок до 7 дни от узнаване за настъпило застрахователно събитие сте длъжни писмено да уведомите застрахователя за съответното застрахователно събитие, както и за мястото, където то е настъпило.

Застрахователят има право самостоятелно да участвува в спасяването на товара, в предотвратяването, ограничаването и/ или намаляването на загубата, и/ или повредата, в установяването на виновните за вредите лица, както и да взема или посочва необходимите за тази цел мерки. Нарежданията и предписанията му са задължителни за застрахования.