Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка
Обща Гражданска Отговорност

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Защитете се с партньорите на Мусала Иншурънс Брокер

Обща гражданска отговорност е полица, която защитава Вас и бизнеса Ви срещу вреди, които неволно сте нанесли на трети лица. Осигурете си пълна сигурност сега.

Всичко за Застраховка Обща Гражданска Отговорност

Ако все още търсите начин да се защитите срещу случайно нанасяне на щети на трети лица, сте дошли на правилното място. Застраховка Обща Гражданска Отговорност е точно полицата, от която бизнесът Ви се нуждае. Сключете я с партньорите на Мусала Иншурънс Брокер и оставете ние да се погрижим за Вас.

Покритие на Обща Гражданска Отговорност

Застраховка Обща Гражданска Отговорност покрива отговорността на юридически лица и еднолични търговци за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица през срока на застраховката при осъществяване на дейност, вписана в застрахователната полица, за които вреди застрахованият носи отговорност съгласно българското законодателство.

Покрити Рискове

При сключване на Обща Гражданска Отговорност, застрахователят поема отговорност в следните ситуации:

 • Всички суми до размера на договорените лимити на отговорност, които бъдете законово задължени да заплатите като обезщетение за вреди, причинени от Вас на трети лица. Вреди настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане /вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност/ и/ или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи;
 • Съдебни разходи по дела срещу Вас, образувани въз основа на искове, покрити от застраховката, когато застрахователят е бил привлечен в процеса;
 • Целесъобразно направените от Вас разходи за ограничаване на вредите.`

Застрахователна Премия

Сумата, която ще внесете като премия по Обща Гражданска Отговорност се определя по тарифа на застрахователя и зависи от:

 • Агрегатния лимит на отговорност, от съотношението между агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие;
 • Спецификата на професионалната дейност;
 • Включването на ретроактивна дата;
 • Броя и квалификацията на персонала на застрахования, работещи на трудов договор;
 • Договорено самоучастие;

Покритите рискове могат да бъдат конкретизирани в отделни клаузи, като най-често срещани са:

 • Отговорност към трети лица;
 • Отговорност на работодателя;
 • Отговорност за дейността;
 • Отговорност за замърсяване;
 • Отговорност за продукта;
 • Отговорност за неизпълнение на договорни задължения.

Застраховката не покрива изплащането на обезщетение за вреди, произтичащи от:

 • Телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и / или щети и загуби на имущество, и косвените последици от тях, причинени от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от застрахования (отговорност на изделието);
 • Телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) на служители по трудов договор със застрахования (отговорност на работодателя);
 • Притежаване и използване на моторни превозни средства (вкл. прикачни устройства към тях), плавателни съдове и/ или летателни апарати, вкл. във връзка с товарене и разтоварване от транспортните средства;
 • Професионални консултации, услуги и практика, предоставени или извършени от застрахования (професионална отговорност);
 • Финансови загуби, които не са резултат от телесно увреждане или щети на имущество;
 • Замърсяване на почвата, водата или въздуха;
 • Щети и загуби на имущество, което е собственост или за което застрахованият носи отговорност, или което се намира на неговия адрес, посочен в полицата;
 • Отговорност, поета от застрахования по договор или споразумение, която не би възникнала на друго правно основание, както и отговорност на застрахования за неизпълнение на негово договорно задължение;
 • Неустойки за забава при изпълнение на договор и други компенсации, заместващи изпълнението на договора;
 • Глоби, санкции и наказателни присъждания от компетентните органи;
 • Претенции от един към друг застрахован по една и съща полица, претенции от страна на свързани лица на застрахования по смисъла на Търговския Закон и претенции от страна на правни субекти, в които застрахованият е консултант.

Обща Гражданска Отговорност – Важни Детайли

Обща Гражданска Отговорност се сключва за срок от 1 година.

Застрахователната сума се определя чрез договаряне лимит на отговорност в годишен агрегат и лимит на отговорност за едно събитие. Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация от двете.

Без нашето съгласие, не трябва да давате устна или писмена информация по даден случай, да предлагате извънсъдебни споразумения, да уреждате претенции и извършвате плащания по тях, или да поемате отговорност по възникнали искове.

Застрахователна Премия

Сумата, която ще внесете като премия по Обща Гражданска Отговорност се определя по тарифа на застрахователя и зависи от :

 • Агрегатния лимит на отговорност, от съотношението между агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие;
 • Спецификата на професионалната дейност;
 • Включването на ретроактивна дата;
 • Броя и квалификацията на персонала на застрахования, работещи на трудов договор;
 • Договорено самоучастие;

Застрахователно Обезщетение

Обезщетението се изплаща на увреденото лице или на застрахования, когато със знанието и съгласието на застрахователя той е удовлетворил претенциите на увреденото лице.

Обезщетението се определя от комисия на застрахователя. При необходимост за доказване на събитието или при определяне размера на вредите в зависимост от техния характер, комисията използва и специалисти-експерти.

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

 • Влязло в сила съдебно решение срещу застрахования, ако същото е постановено с участието на застрахователя;
 • Постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

По всяко време застрахователят има право на достъп и проверка на счетоводната и оперативна документация на застрахования, във връзка със събития и претенции, покрити по настоящата застраховка, през периода на нейното действие и до пет години след изтичането й.

Упражняването на правата по настоящия раздел от страна застрахователя не може да се тълкува като признаване на претенция по основание или размер.

Застрахователят е задължен да изплати на застрахования обезщетение в 14-дневен срок, след определяне на основанието и размера на дължимата сума.

Какво да Направя ако Пострадам?

При настъпване на събитие, което би могло да доведе до претенция по настоящата застраховка, сте длъжен незабавно, не по-късно от 7 дни след като събитието Ви е станало известно, да уведомите застрахователя. Длъжен сте да съобразите (вкл. да отложите) своите ремонтни и други мероприятия по отстраняване на последиците от събитието по начин, който да ни предостави възможност за запознаване с всички материални следи и обстоятелства по случая.

Длъжен сте да уведомите не по-късно от 7 дни от узнаването за предявени срещу Вас искове или следствено действие, да проучите и запишете всички известни обстоятелства и незабавно да ни запознаете с тях.

Длъжен сте:

 • Да поддържате точна и изчерпателна документация във връзка със събития, за които е изпратено уведомление, която при поискване да ни предоставите;
 • Да запазите всички материали и документи, имащи отношение към събития, покрити по настоящата застраховка, до окончателното уреждане на претенциите по тях, освен ако не поискаме по-дълъг срок;
 • Незабавно след получаването на писма, призовки, експертизи, решения, и др. подобни, свързани с искове или съдебни процедури срещу Вас, да предавате копие от тях на застрахователя.