Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Сключете Каско за Плавателни Съдове с Мусала Иншурънс Брокер

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Застраховка “Каско на Плавателни Съдове”

Предмет и Обект на Застраховката

При тази застраховката обект на застраховане са морски и речни плавателни съдове, притежавани от физически или юридически лица.

Покритие

 • Пълна загуба и/или частична щета на плавателния съд;
 • Отговорност сблъскване;
 • Обща авария и спасяване.

Покрити рискове

 • Каско – буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане, преобръщане, потъване, изчезване;
 • Отговорност сблъскване – при варианти ¾ и 4/4;
 • Обща авария и спасяване.

Изключени рискове

Застрахователят НЕ плаща обезщетение за:

 • Общи изключения;
 • Случаите, когато без съгласието на застрахователя, плавателният съд се използва по начин и за цели, за които не е предназначен;
 • Неспазване от страна на застрахования на конвенции, закони, споразумения и правила на съответните държави, регулиращи корабоплаването, които са обявени и направени известни по съответния ред;
 • Щети, нанесени на застрахования, негови служители и членове на техните семейства, както и на лица, с които той е в договорни отношения и намиращите се на застрахования плавателен съд;
 • Щети, нанесени на товар или имущество, намиращо се на борда на застрахования плавателен съд;
 • Такси, данъци, конфискации, присъдени глоби и други имуществени санкции, наложени от държавните или други власти като лични санкции на застрахования.

Застрахователна сума, Премия и Срок на Застраховката

 • Застрахователната сума е действителната стойност на плавателния съд към момента на сключване на застраховката.
 • Застрахователна премия се определя съгласно действаща тарифа на застрахователя. Зависи от състоянието и предназначението на плавателния съд, от възрастта му, обхвата на застрахователното покритие, от размера на самоучастието.
 • Срок на застраховката – 1 година.

Застрахователно обезщетение

При вреди на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда.