Защо да Избера Застраховка Карго?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Зa Вашата фирма, партньорите на easy-ins предлагат широкообхватна застраховка Карго, която ще Ви осигури спокоен сън, докато стоките Ви достигнат крайните си дестинации. Тази застраховка има за основна цел да Ви обезщети в ролята Ви на собственик на стоката за финансови загуби, които можете да понесете в случай, че товарът Ви погине или бъде увреден по време на на превоз.

Какво Може да се застрахова чрез Застраховка Карго?

Всички товари по време на превоз и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспорта, за загуба и/ или повреда, която е пряка последица от рисковете, уговорени в застрахователната полица.

Срещу Какво съм Застрахован?

Карго застраховките са оеднаквени съгласно оригиналните Лондонски Клаузи, т.нар. Институтски Карго Клаузи. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Трите вида клаузи А, В и С са различни в зависимост от вида на покритието.

Клауза А – пълно покритие – покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на рисковете война, политически размирици, стачки, бунтове; банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата; умишлено действие или бездействие на застрахования; както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Клауза В – ограничено покритие – покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на морска или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.

Клауза С – минимално покритие – е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

Практиката е наложила Институтът на Лондонските Застрахователи да разработи и утвърди и специални клаузи, приложими за някои специфични рискове и конкретни товари.

 • Воeнни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения;
 • Трансбордиране;
 • Повреди, настъпили по време на товаро-разтоварните операции;
 • Счупване от естеството на товара за чупливи товари;
 • Развала, вследствие повреда на хладилната инсталация за товари, превозвани с хладилни превозни средства;
 • Други специфични рискове.

Ако не е разширено покритието с някоя специфична клауза, то не се покрива каквато и да е загуба, причинена пряко или косвено от:

 • Свойствен недостатък или природа на застрахования обект или поради температурно въздействие;
 • Недостатъчна или неподходяща опаковка, несъответстващо подреждане и укрепване на товара в превозното стредство;
 • Частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка;
 • Мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди /кантарна разлика/;
 • Липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство;
 • Пряко или непряко влияние на ядрени експлозии и/ или радиоактивно излъчване, и/ или заразяване;
 • Военни действия, тероризъм, саботьорство;
 • Стачки, локаути, граждански вълнения;
 • Пленяване, конфискация или пиратство.

Най-Важното за Застраховка Карго

Обичайно периодът на застраховката е от момента на натоварване на товара до момента на пристигането му в крайното местонахождение, но не повече от 60 дни от натоварването. Срещу допълнителна премия може да се застраховат и товаро-разтоварните операции.

Застрахователна Сума

Застрахователната сума се определя на база фактурна стойност. По желание на застрахования, фактурната стойност може да бъде завишена с до 10%, които да покрият пропусната печалба при евентуално настъпване на застрахователно събитие.

Застрахователна Премия

Премията, която се заплаща по застраховката, зависи от вида на покритието, от дестинацията, от вида транспорт /ж.п., автомобилен, морски, комбиниран, авио/, от стойността на товара и от начина на неговата опаковка.

Абонаментно Застраховане

Застрахователното покритие при абонаментното застраховане се простира върху всички или определени видове товари на застрахования и се сключва за определен срок. Изборът на абонаментната форма предоставя редица предимства:

 • Облекчен режим на оформяне на застрахователните документи;
 • Предварително носене на риска от застрахователя;
 • Предварително договаряне на застрахователните условия;
 • Преференциални тарифи с възможност за прилагане на отстъпки;
 • Удобни схеми за плащане на застрахователната премия.

Необходими Документи

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да представи набор от документи:

 • Протокол на авариен комисар – оригинал, съставен не по-късно от момента на освобождаване на товара, а при пълна загуба на товара – не по-късно от 48 часа от момента на настъпване на застрахователното събитие;
 • Морски протест, писмени свидетелски показания, полицейски протоколи, заключения и оценки на вещи лица и други в оригинали или нотариално заверени копия;
 • Превозният договор – морски коносамент, ж. п. товарителница (част 1 и част 5), CMR товарителница (2 екземпляра за получателя) и други също в оригинал;
 • Фактури, сметки, диспаши, опаковъчен лист, търговски договор и други – оригинали или нотариално заверени копия;
 • Документ за произход на стоката в оригинал;
 • Документи, установяващи марковия характер на стоката отново в оригинал;
 • Констативен протокол на превозвача за щетите и причините, довели до липси и/ или повреди на товара, отново в оригинал;
 • Кореспонденция на застрахования с третото лице, причинител на щетите, като например протестно писмо срещу превозвач и/ или друго трето лице, виновно или отговорно за настъпилите щети, както и евентуалния отговор на това лице – нотариално заверени копия;
 • Други документи, обосноваващи качеството или цената на стоката над средните за съответните тип и вид стоки в оригинал или нотариално заверено копие.

Действия при Настъпило Застрахователно Събитие

Застрахованият е длъжен писмено да уведоми застрахователя в срок до 3 дни от узнаването /24 часа при кражба и грабеж/, но не по-късно от 7 дни от датата на настъпването му и да предприеме всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване на товара, предотвратяване или ограничаване на загубата и/ или щетата.

Обективното установяване на вредите се извършва от независим авариен комисар /сървейор/, записан в застрахователната полица. За повече информация моля свържете се с дежурен специалист.