Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Защо да Избера Застраховка Карго?

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Зa Вашата фирма, партньорите на Мусала Иншурънс Брокер предлагат широкообхватна застраховка Карго, която ще Ви осигури спокоен сън, докато стоките Ви достигнат крайните си дестинации. Тази застраховка има за основна цел да Ви обезщети в ролята Ви на собственик на стоката за финансови загуби, които можете да понесете в случай, че товарът Ви погине или бъде увреден по време на на превоз.

Какво Може да се застрахова чрез Застраховка Карго?

Всички товари по време на превоз и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспорта, за загуба и/ или повреда, която е пряка последица от рисковете, уговорени в застрахователната полица.

Срещу Какво съм Застрахован?

Карго застраховките са оеднаквени съгласно оригиналните Лондонски Клаузи, т.нар. Институтски Карго Клаузи. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Трите вида клаузи А, В и С са различни в зависимост от вида на покритието.

Клауза А – пълно покритие – покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на рисковете война, политически размирици, стачки, бунтове; банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата; умишлено действие или бездействие на застрахования; както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Клауза В – ограничено покритие – покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на морска или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.

Клауза С – минимално покритие – е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

Практиката е наложила Институтът на Лондонските Застрахователи да разработи и утвърди и специални клаузи, приложими за някои специфични рискове и конкретни товари.

 • Воeнни рискове, стачки, бунтове и граждански вълнения;
 • Трансбордиране;
 • Повреди, настъпили по време на товаро-разтоварните операции;
 • Счупване от естеството на товара за чупливи товари;
 • Развала, вследствие повреда на хладилната инсталация за товари, превозвани с хладилни превозни средства;
 • Други специфични рискове.

Ако не е разширено покритието с някоя специфична клауза, то не се покрива каквато и да е загуба, причинена пряко или косвено от:

 • Свойствен недостатък или природа на застрахования обект или поради температурно въздействие;
 • Недостатъчна или неподходяща опаковка, несъответстващо подреждане и укрепване на товара в превозното стредство;
 • Частична липса на съдържанието при напълно запазена външна опаковка;
 • Мними разлики в теглото поради различни показания на измервателните уреди /кантарна разлика/;
 • Липса или недоставяне вследствие кражба на цялото превозно средство;
 • Пряко или непряко влияние на ядрени експлозии и/ или радиоактивно излъчване, и/ или заразяване;
 • Военни действия, тероризъм, саботьорство;
 • Стачки, локаути, граждански вълнения;
 • Пленяване, конфискация или пиратство.

Най-Важното за Застраховка Карго

Обичайно периодът на застраховката е от момента на натоварване на товара до момента на пристигането му в крайното местонахождение, но не повече от 60 дни от натоварването. Срещу допълнителна премия може да се застраховат и товаро-разтоварните операции.

Застрахователна Сума

Застрахователната сума се определя на база фактурна стойност. По желание на застрахования, фактурната стойност може да бъде завишена с до 10%, които да покрият пропусната печалба при евентуално настъпване на застрахователно събитие.

Застрахователна Премия

Премията, която се заплаща по застраховката, зависи от вида на покритието, от дестинацията, от вида транспорт /ж.п., автомобилен, морски, комбиниран, авио/, от стойността на товара и от начина на неговата опаковка.

Абонаментно Застраховане

Застрахователното покритие при абонаментното застраховане се простира върху всички или определени видове товари на застрахования и се сключва за определен срок. Изборът на абонаментната форма предоставя редица предимства:

 • Облекчен режим на оформяне на застрахователните документи;
 • Предварително носене на риска от застрахователя;
 • Предварително договаряне на застрахователните условия;
 • Преференциални тарифи с възможност за прилагане на отстъпки;
 • Удобни схеми за плащане на застрахователната премия.

Необходими Документи

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен да представи набор от документи:

 • Протокол на авариен комисар – оригинал, съставен не по-късно от момента на освобождаване на товара, а при пълна загуба на товара – не по-късно от 48 часа от момента на настъпване на застрахователното събитие;
 • Морски протест, писмени свидетелски показания, полицейски протоколи, заключения и оценки на вещи лица и други в оригинали или нотариално заверени копия;
 • Превозният договор – морски коносамент, ж. п. товарителница (част 1 и част 5), CMR товарителница (2 екземпляра за получателя) и други също в оригинал;
 • Фактури, сметки, диспаши, опаковъчен лист, търговски договор и други – оригинали или нотариално заверени копия;
 • Документ за произход на стоката в оригинал;
 • Документи, установяващи марковия характер на стоката отново в оригинал;
 • Констативен протокол на превозвача за щетите и причините, довели до липси и/ или повреди на товара, отново в оригинал;
 • Кореспонденция на застрахования с третото лице, причинител на щетите, като например протестно писмо срещу превозвач и/ или друго трето лице, виновно или отговорно за настъпилите щети, както и евентуалния отговор на това лице – нотариално заверени копия;
 • Други документи, обосноваващи качеството или цената на стоката над средните за съответните тип и вид стоки в оригинал или нотариално заверено копие.

Действия при Настъпило Застрахователно Събитие

Застрахованият е длъжен писмено да уведоми застрахователя в срок до 3 дни от узнаването /24 часа при кражба и грабеж/, но не по-късно от 7 дни от датата на настъпването му и да предприеме всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване на товара, предотвратяване или ограничаване на загубата и/ или щетата.

Обективното установяване на вредите се извършва от независим авариен комисар /сървейор/, записан в застрахователната полица. За повече информация моля свържете се с дежурен специалист.