Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Какво трябва да знаем за застраховка “Злополука”

Застраховката „Злополука“ е предназначена за физически лица и покрива внезапни и непредвидени събития, предимно от външен произход, които са извън контрола на застрахования. Тези събития са свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахованите лица и настъпват внезапно, независимо от волята им.

Кой може да бъде застрахован.

Лицата, които желаят да се застраховат, трябва да попадат в определен възрастов интервал. Този вид застраховка се предлага от всички компании на застрахователния пазар и в техните общо условия са посочени възрастовата граница и всички покрити и изключени рискове.

Извън обсега попадат лицата със загубена работоспособност над 50%, а лицата под 50% се застраховат при условия на утежнен риск, като се прилага завишение на премията, в зависимост от тарифата на застрахователя.

Покрити рискове:

Срещу заплащане на посочената премия в договора, застрахователя покрива следните рискове:

 • Смърт вследствие на злополука на лица над 14 години.
 • Трайна загуба на работоспособност;
 • Временна загуба на работоспособност.

Освен горепосочените се предлагат и допълнителни покрития, които биха могли да бъдат включени:

 • Медицински разходи за лечение;
 • Разходи за болничен престои;
 • Оперативно лечение;
 • Разходи за транспортиране.

Към всеки един договор се предоставят и Общо условия на избраната застрахователна компания. В тях са посочени всички покрити рискове и съответно всички изключени такива, както и всички условия, при които се сключва застрахователния договор.

Видове застраховки „ Злополука“

Според броя на застрахованите лица:

 • Индивидуална – сключва се за отделно лице. Лицето може да сключи договор за самия себе си или за трето лице;
 • Групова – сключва се за група от две или повече лица, които се посочват в общ списък. Застрахователната сума може да бъде една и съща за всички лица, но има и възможност тя да бъде различна. В този случай в приложения списък трябва да бъде упомената сумата за всяко застраховано лице.

Според вида на застрахованият обект:

 • Обща застраховка „ Злополука“ – обект на застраховане са отделни физически лица или група от такива;
 • Злополука на гости на хотели – застраховат се български или чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, хижи, бунгала и други места. Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му такива; Застраховката се счита за сключена след регистрация на госта и се доказва със сметка или фактура. Отговорността на застрахователя започва след регистрацията до момента до окончателното напускане на хотела;
 • Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт – сключва се от превозвачи, които извършват обществен транспорт на пътници и по „Кодекса на застраховането“ е задължителна. За злополука се счита всяко събитие, настъпило не по волята на застрахованото лице и е настъпило по време на пътуването. Минималната застрахователна сума за всеки пътник за всяко събитие е 50 000 лева. Застрахователната премия се изчислява като процент от застрахователната сума за всяко събитие или като процент от реализираната печалба от продажба на билети и карти;
 • Злополука на местата в МПС – застраховат се всички места, вписани в свидетелството за регистрация, включително и мястото на водача Могат да се застраховат както леки, така и товарни автомобили, които не служат за превоз на хора;
 • Злополука на туристи – застраховат се групово или индивидуално български или чуждестранни граждани, при пътувания, почивки или престоя им на територията на Р. България. Застраховката може да се сключи от застрахования, от търговски дружества, занимаващи се с туристическа дейност или от други организации. Застрахователният договор може да бъде индивидуален, групов или абонаментен. При последните два варианта задължително се прилага поименен списък на лицата, които се застраховат;
 • Трудова злополука – сключва се в съответствие с „Наредбата за задължително застраховане“ на служители и работници за риска „трудова злополука“. На задължително застраховане подлежат работници, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическата дейност с трудов травматизъм, равен или по – висок за страната. Застрахователната сума се определя на базата на брутните месечни възнаграждения на застрахованите лица и застрахователното покритие за едно лице е 7 – кратния размер на годишното брутна работна заплата на лицето.
 • Злополука на спортисти – поема се отговорност за злополука, настъпила по време на провеждане на спортни състезания, турнири, първенства, срещи и тренировки, но само от името на спортния клуб или отбор, упоменат в застрахователния договор. Възможно е след допълнително заплащане на премия, покритието да бъде разширено и да е 24 часа в денонощието.;
 • Злополука на кредитополучателя – застраховката е доброволна и се сключва за физически лица, които са ползватели на кредит от финансови институции. Застрахователната сума се определя по споразумение със застрахования, като не се превишава размера на задължението към институцията.

Застрахователни суми, премии и срокове:

Застрахователна сума се договаря между страните на договора. По различните видове злополуки те се определят или договарят по различен начин, според общите условия на застраховката.

Застрахователните премии се определят от застрахователя и зависят от:

 • Тарифите;
 • Избраните покрития;
 • Рисковия клас на застрахования;
 • Избраната застрахователна сума;
 • Срока на покрити;
 • Здравословно състояние и други.

Премията може да бъде платена еднократно или на вноски. В случай че полицата е сключена на вноски и има настъпило застрахователно събитие, застрахования има право да удържи размера на неизплатената премия от определеното обезщетение.

Застраховката може да се сключи за срок от една година, но може и за по – кратък. За краткосрочни застраховки премията се изчислява като процент от годишната според срока. За сключването на застрахователен договор е важно лицето, което ще се застрахова да попълни писмено предложение, по образец на застрахователя, където да попълни всички известни обстоятелства, които имат значение за определяне на размера на риска. Груповите полици се сключват с поименен списък или средносписъчен състав.

Застрахователни обезщетения

При настъпване на застрахователно събитие, пряк иск към застрахователя има лицето, което има право да получи обезщетение.

Според събитието се изплаща и обезщетение:

 • При смърт, вследствие на злополука – договорената застрахователна сума на ползващите лица, вписани в договора;
 • При трайна загуба на работоспособност – изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен със ТЕЛК;
 • При временна загуба на работоспособност – изплаща се процент от застрахователната сума, в зависимост от срока, прекаран във временна нетрудоспособност.
 • За медицински разноски, разноски за репатриране, за имуществени и неимуществени вреди – изплащат се размера на извършените разходи, в рамките на размера на договорения лимит;
 • При частична или пълна загуба или кражба чрез взлом на багаж – изплаща се обезщетение до действителната стойност на вещите, в рамките на застрахователната сума.

Коментарите към тази публикация са затворени.