Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Какво представляват селскостопанските застраховки

Селскостопанското застраховане е незадължителна застраховка, но в случай, че сте в този бранш е добре да се подсигурите. Защото природните бедствия, в никакъв случай, не могат да бъдат избегнати.


 

Какво представлява селскостопанското застраховане

 

Свързано е с непредвидимите рискове, които са в резултат на природни бедствия и климатични промени, които няма как да бъдат спрени от човека. Те са опасност, която може да доведе до загуба на инвестициите на фермерите и неблагоприятни условия за цялостно развитие. Този вид застраховки можем да разделим на две основни групи, в зависимост от това за какво служат:

 

Застраховка “Земеделски култури”

 

  • Застраховката служи за защита на реколтата от непредвидени природни бедствия. Могат да бъдат застраховани широк обхват от култури, като застрахователната сума се определя от стойността на културите. Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразено с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата. Покритието е при количествени щети на дадена реколта, които настъпват в резултат на следните рискове: градушка, буря, пожар, проливен дъжд, наводнение, осланяване. При есенните житни култури съществува и допълнително покритие на щетите, произлезли от измръзване, задушаване, киша или изтегляне.
  • Застраховката не покрива:

– Суша, топли и студени въздушни маси, които причиняват физиологични изменения, влияещи върху развитието на разстенията и добива от тях.
– Болести, химикали и препарати за разстителна защита, прахообразни, газообразни и други вещества, изхвърлени в атмосферата, гризачи, инсекти, животни и птици.
– Свличане и срутване на земни пластове – за култури засети в свлачищни райони.
– Човешко действие или бездействие.
– Земетресение, екологично замръсяване, проникваща радиация или контаминация от радиоактивност, радиоактивни, токсични, експлозивни или други свойства на ядрен блок или негов компонент.
– Биологично остаряване и естествено отмиване на застрахованите култури.
– Напоителни и отводнителни канали и системи, в електрически и отоплителни канали и системи, в електрически и отоплителни инсталации в парници и оранжерии.
– Загуби от загиване на растенията в резултат на неприхващане и/или лошо качесво на посадъчния материал.
– Разпръскване на пестициди от летателни апарати.
– Всякакви загуби, настъпили преди влизане в сила на застраховката, косвени загуби, загуба на качество.

  • Сключване на застраховката – Застраховката се сключва въз основа на попълнено Предложение- въпросник и опис на засетите култури по образец.
  • Застрахователна премия – Определя се в зависимост от посевната площ на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраното покритие от рискове. Премията може да се заплати еднократно или на вноски.

 

Застраховка на трайни насаждения – като основни средства за производство – Застрахователен продукт, обект на покритие, при който е самото разстение (лоза, дърво, храст, туфа) като основно средство за производство. Продуктът позволява на земеделците да получат средства за възстановяване на увредени от застрахованите рискове многогодишни насаждения. Трайните насаждения се делят на неплододаващи и плододаващи.

– Неплододаващи – застраховат се трайни насаждения в периода от засаждането до встъпването им в експлоатация. Възстановяват се разходите за създаване на насаждението, включващи средства, необходими за закупуване на посадъчен материал и такива, необходими за засаждане на материала.
– Плододаващи – застраховат се трайни насаждения в период на експлоатация. Възстановяват се разходи за създаване на насаждението и неговото отглеждане в периода до встъпване в експлоатация, намалени с амортизационните отчисления за годините на плододаване до годината на сключване на застраховката включително.

Покриват се градушка, буря, пожар, измръзване, снеголом. Застраховката се сключва в периода 15 април (за лозя от 1 май) до 15 октомври. Застраховката се сключва за срок, не по-малък от шест месеца и не по-дълъг от една година. Застрахователната премия се определя въз основа на вида, гъстотата и възрастта на насаждението; цената на посадъчния материал и местоположението на насаждението.
 

Застраховка “Селскостопански животни”

 
Важността на тази застраховка се свежда до факта, че производителите трябва да заложат на големи инвестиции, за да развиват животновъдството, като основен отрасъл на селското стопанство. Всички вложени средства следва да бъдат предварително и сигурно защитени. Основната цел е при непредвидени събития, довели до загуба на животните, застрахователната компания да изплати обезщетение. Обезщетението ще помогне при закупуването на нови животни и продължаване развитието на започнатата животновъдна дейност. Щетите, които застраховката покрива при настъпила смърт или принудително убиване на животните и птиците са вследствие на пожари, злополуки, природни бедствия, настъпили заразни или незаразни болести.

  • По Общите условия за застраховане на домашни животни, птици и кошери с пчели се застраховат:

– Говеда, биволи, овце, кози на възраст над 3 месеца.
– Коне, катъри, мулета и магарета над 6 месеца.
– Свине за разплод над 6 месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг.
– Птици, отглеждани при интензивни условия.
– Племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици.
– Кошери с пчели.
– Риба – отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство.
– Фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч – отглеждани във дивечоразвъдни стопанства.

  • Застраховката не покрива:

– Клане по стопански съображения – напреднала възраст, загуба на разплодни и продуктивни качества, липса на фураж или условия за гледане, предадени за редовно клане, технологичен брак или др.
– Недохранване, гладуване, канибализъм, пренаселеност, отравяне с вода и храна.
– Недостатъци или болести, съществували или възникнали преди влизане в сила на застраховката.
– Кражба, грабеж или заколване с цел кражба, изгубване, бягство от стадото.
– Злополука или нещастен случай при транспортиране на животните.
– Лекуване от неправоспособно лице, както и всички случаи на принудително убиване по нареждане на органите на държавната или местната власт във връзка с ветеринарно-санитарните мероприятия за борба със заразно-епидемиологични болести.
– Косвени загуби от каквото и да е естество.

  • Застрахователната сума на животните се определя по фактурна или балансова стойност, или се договаря между страните, като се взимат под внимание индивидуалните качества на застрахованите обекти, условията на отглеждане и др.
  • Застрахователната премия се изчислява съгласно тарифа по видове животни. Заплаща се еднократно или на вноски.

Коментарите към тази публикация са затворени.