Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Какво представлява Застраховка Професионална отговорност

Застраховките „Професионални  отговорности“ са застраховки, които са необходими на лица, практикуващи професионалната си дейност и които защитават тези лица от съдебни искове, получени от техни клиенти/пациенти и трети лица, които са пострадали от направените действия или бездействия. Част от тези застраховки са задължителни по силата на действащи закон или наредба.

Застраховани могат да бъдат адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, медици,туроператори, хотелиери и ресторантьори, застрахователни посредници и брокери, лица, извършващи охранителна дейност, строители, проектанти, надзорници и други. Застраховани могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Застраховката покрива и отговорността на представители, служители и посочени в полицата подизпълнители на Застрахования.

Застраховката е с териториален обхват Република България и се издава със срок на валидност 12 месеца, освен ако не е уговорено друго.

 

Покрити рискове

  • Покрива се отговорността на Застрахования за всички суми до размера на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият е длъжен да заплати на трети лица като обезщетение за причинени вследствие неговите професионални действия или бездействия за имуществени и неимуществени вреди.
  • Покриват се всички доказани съдебни разноски по дела срещу Застрахования, образувани на база искове, покрити по застраховката.
  • Покриват се и по-специфични рискове, които се отнасят до дадена конкретна професия и които могат да бъдат изключени по Общите Условия  на застраховката.
  • Може да се уговори и дата за ретроактивно действие на застраховката.

Стандартно изключени от покритието по полицата са действията на Застрахования извън обхвата на професионалната му дейност или в чужбина; действия под въздействието на алкохол или опиати; форсмажорни обстоятелства и военни действия. В случай, че застраховката е задължителна по закон, като изключение по нея могат да бъдат посочени умишлени и/или противоречащи на професионалната етика действия на Застрахования.  

 

Лимити на отговорност

Лимитите на отговорност могат да бъдат задължителни или доброволни. Задължителните лимити се регламентират от закон или наредба и са свързани със спецификата на конкретната професионална дейност. Застрахованите са длъжни да се съобразяват с тях. Доброволните лимити се избират от Застрахованите. Договарят се лимит на отговорност за едно събитие и в агрегат, т.е. за целия срок на полицата.

Отговорността  на Застрахователя е до действителния размер на вредата, но не повече от договорения лимит на отговорност.

Договаря се и самоучастие по полицата, което може да бъде като процент от всяка една щета или като минимална фиксирана сума във всяка щета.

 

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя от Застрахователя и зависи от Лимита на отговорност, конкретната професионална дейност, ретроактивната дата и броя и квалификацията на персона на Застрахования.

Администриране на застрахователната полица

Застраховката се сключва след като Застрахования предостави на Застрахователя попълнен Въпросник-предложение по негов образец. Полицата влиза в сила след като се заплати застрахователната премия или първата вноска от нея. Всички изменения по полицата се отразяват с издаването на добавъци.

Застрахователно обезщетение

Като общо правило застрахователното събитие по застраховка „Професионална отговорност“ е настъпването на вредоносния резултат, за който е отговорен Застрахования. Застрахователното обезщетение се изплаща при предявена писмена претенция и е въз основа на влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования или постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице. Правата и задълженията по застраховката се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие. Обичайно застраховката предвижда Застрахователя да направи плащане на застрахователното обезщетение при влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования или извънсъдебно споразумение между страните по договора и увреденото лице. Редът за удовлетворяване на претенциите дава предимство на неимуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт и след това се уреждат претенциите по имуществените вреди. Застрахователят има право на регресен иск срещу Застрахования за всичко платено на увреденото лице, ако Застрахованият го е увредил умишлено. 

Когато застраховката „Професионална отговорност“ е задължителна, то контрола за наличието на сключен договор се упражнява от органите, на които това е възложено със закон.

 

Коментарите към тази публикация са затворени.