Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Какво представлява застраховка „Гаранции”

Застраховка „Гаранции” е сравнително нов продукт на българския застрахователен пазар, но е приложима практика в другите европейски държави.

От 2016 г. в новия Закон за Обществени поръчки е описано, че гаранциите се предоставят в една от следните форми: като парична сума, внесена по сметката на Възложителя, като банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

За разлика от другите застраховки, Застраховка „Гаранции” това е тристранен договор със Застрахован/Застраховащ – това е изпълнителят, чиято дейност по договора представлява риска, Бенефициент – клиентът, в чиято полза се сключва застраховката и Гарант – Застрахователят, който поема риска. С издаването на застрахователния договор, Застрахователят става гарант на Застрахования, съгласно условията на Обществената поръчка и отговаря изцяло пред Възложителя за поетите отговорности записани в застрахователната полица. Компаниите, за които са предназначени застраховки „Гаранции” са наи-често тези от строителния бранш – проектанти, изпълнители, консултанти, инженери, архитекти. Търговските договори т.е. тези с основен предмет покупко – продажба или доставка на стоки не са обект на този вид застраховка. 

Видове Гаранции

В зависимост от покритието на риска от финансови загуби гаранциите биват два вида:

 • Непряка гаранция – покриват се финансови загуби при възникнали плащания по гаранцията;
 • Пряка гаранция – покрива се неизпълнение на договорно задължение за плащане от страна на отговорното лице.

В зависимост от спецификата на предоставеното покритие по всеки вид гаранция, те се разглеждат като:

 • Гаранция за авансово плащане;
 • Гаранция за добро изпълнение;
 • Гаранция за поддръжка след изпълнение на договорните отношения;
 • Гаранция за участие в търг.

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя на база задължението на Застрахования за плащане по гаранцията, като максималната Обща отговорност на Застрахователя не може да надвишава записаната в полицата застрахователна сума.

Застрахователната премия

Премията се заплаща еднократно или на вноски в срока, договорен в застрахователния договор. Премията е абсолютно конкурентна на таксата за банкова гаранция. 

Администриране на застрахователната полица

Преди сключване на застрахователния договор, Застрахователя прави сериозно проучване на Кандидата за застраховане. Необходимите документи за изготвяне на офертата са: попълнено Предложение – въпросник, Договор или Проекто-договор, Техническо и ценово предложение, Решение за избор на изпълнител, ОПР и Баланс за две предходни години; Списък на завършени проекти, както и такива в процес на изпълнение.

 На базата на подробен анализ, Застрахователят одобрява или отхвърля сключването на застраховката. Застраховка „Гаранции” не може да съществува самостоятелно както другите застраховки, тя винаги е допълнение към подписан договор за изпълнение. Срокът е фиксиран в договора за изпълнение на обществената поръчка. Най-често съществува верификационен период, който настъпва след изтичане срока на договора и действа в рамките от 30 до максимум 90 дни.   Застраховката е валидна на територията на Република България.

Застрахователно събитие и застрахователно обезщетение

Застрахователното събитие е налице, когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договор. Покритието се активира, когато Възложителят предяви гаранцията пред Застрахователя. Обезщетението е изпълнението на договорните задължения на Изпълнителя от Застрахователя. То може да бъде материализирано по различен начин.

 • Финансово – Застрахователят изплаща на Възложителя сума, необходима за изпълнението на задълженията на Изпълнителя съгласно договор;
 • Реално – Застрахователят осигурява фактическото изпълнение на договора като намира други изпълнители, които заместват неизправния изпълнител;
 • Медиаторно – в случай на неразбирателства и конфликти между Изпълнителя и Възложителя, Застрахователят се намесва като медиатор и се опитва да ги реши – чрез временно оттегляне на Изпълнителя, чрез намиране на допълнителни изпълнители-специалисти, чрез осигуряване на временна финансова помощ или активи на Изпълнителя, чрез преговори и консултации с Възложителя. 

Предимимства на Застраховка „Гаранции”

 • За Изпълнителя: Позволява му да разполага с оборотен капитал и по този начин да участва в повече Обществени поръчки, конкурси и проекти.
 • За Бенефициента: За него е важно реалното изпълнение на договора,а не евентуалното обезпечаване с финансови средства или запориране на активи, което банковата гаранция може да предложи.

 

Коментарите към тази публикация са затворени.