Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Каква е Разликата между Застраховка Гражданска Отговорност и Автокаскo?

Застраховката Каско осигурява съвсем различно покритие от застраховката Гражданска отговорност. За разлика от Гражданската отговорност, която е в интерес на трети лица, участници в пътен инцидент, Застраховка Каско се сключва с цел обезщетение на собственика на автомобила, обект на застраховката. Гражданската отговорност не само не покрива допълнителни рискове като природни бедствия, но и не осигурява покритие на вредите в случай на пътен инцидент, за който водачът е виновен.

Задължителен или Доброволен Характер

Zastrahovka kaskoОсновна разлика при двата вида застраховки е задължителният характер – застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” е задължителна и се сключва за период от една година. Според българското законодателство, ако няма валидна Гражданска отговорност за автомобила, на санкциониране подлежи не само собственикът на МПС, но и водачът. Тя е задължителна за не само за водачите на МПС, но и собствениците, ползвателите и държателите на автомобили.

Глобата е от 250 лв за липса на полица за физически лица и имуществена санкция от 2000 лв за юридически лица или еднолични търговци. Ако в долния ляв ъгъл на предното стъкло не е залепен зеленият стикер, предоставен от застрахователя, освен че е невалиден се налага глоба до 50 лева.

Застраховка Каско е доброволна и може да бъде сключена от физически и юридически лица за всякакъв вид МПС, осигурявайки обезщетение за застрахователни събития, които могат да доведат до пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС. Срокът обикновено е една година, но могат да бъдат договорени и други срокове на валидност.

Покритие

Друга съществена разлика между двете застраховки е покритието. Задължителната застраховка Гражданска отговорност покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, което означава че при ПТП, причинено по Ваша вина, Вашият застраховател ще изплати парично обезщетение на другия участник в ПТП-то, за да отремонтира щетите по автомобила си, докато Вие ще трябва да заплатите разходите по отстраняването на вредите по Вашето МПС. Тъй като тя покрива риска на всички останали трети лица, които биха могли да пострадат, тя не компенсира по никакъв начин собственика на автомобила, в случай че автомобилът пострада при произшествие или бъде откраднат. Гражданска отговорност не покрива и отговорността на собственика като превозвач на товари.

Пътен инцидентИменно поради липсата на покритие за водача и собственика, все повече физически и юридически сключват застраховка Каско, която покрива значително повече рискове за всякакъв вид МПС – от леки семейни и служебни автомобили до МПС-та, превозващи товари или пътници. Застраховка Каско може да бъде сключена по няколко вида клаузи, даващи свобода и гъвкавост на физически и юридически лица да изберат най-подходящата защита, съобразена с техните конкретни нужди.

С клауза Минимално Каско са покрити рисковете пожар и експлозия, както и природни бедствия от рода на буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд и др. Частично Каско покрива тези рискове, плюс щети в резултат на ПТП при сблъскване или удар с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора. Максимално покритие Ви осигурява Пълно Каско, което покрива всички изброени досега рискове, както и кражба или грабеж. Както виждате – вариантите са различни и достатъчно разнообразни, за да Ви осигурят нужната защита и спокойствие, а ако използвате и нашия удобен калкулатор, ще се уверите че са също така достъпни и лесни за сключване дори онлайн.

Коментарите към тази публикация са затворени.