Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер
Михаил Милев
 0

Как се определя цената на гражданската отговорност

При изчисляването на цената по задължителната полица гражданска отговорност, всяка компания базира своите изчисления на база статистически данни за настипилите събития и съотвените изплатените щети в резултат на покритите рискове. Премията по полицата трябва да бъде достатъчна да покрие очакваните щети и възможните колебания в оценката на щетите, тук са включени и административните разходи както и таксите свързани с предоставяне на покритието по полицата.

За да вникнем внимателно в ценобразуването на цената по гражданска отгооворност, следва да изброим и факторите които всяка компания взема под внимание при изчисляване на премията. Основните фактори са следните: вида на превозното средство, район на управление на автомобила, собственик на мпс-то и неговата възраст, мощността на моторното превозно средство и не на последно място предназначението на превозното средство. След като изброихме основните фактори, сега детайлно ще разгледаме всеки един от тях и това как влияе на крайната премия която всеки един от нас заплаща при сключване на полица гражданска отговорност.

Вида на превозното средство

Характеристиките на превозното средство е тарифообразуващ фактор при изчисляването на премията. Застрахователните компании определят различни премии за леките автомобили, товарните автомобили, автобусите, влекачите както и горската и земеделска техника. Причината за това диверсифициране, е че щетите които може да причини при птп един влекач са многократно по-големи от тези които би причинил един лек автомобил. Всеки ден виждаме множество птп-та, в които са въвлечение товарни автомобили и влекачи, и щетите които изчисляват експертите често са в огромни размери. Този фактор води до чувствително по-висока стойност в цената на гражданска отговорност на тези мпс-та.

Район на управление

Това е един от важните фактори, покритието по гражданска отговорност обхваща всички държави които са част от споразумението Зелена карта. При изчисляването всички компании вземат под внимание и региона в който е регистирано съотвеното мпс. За пример ще дам големите градове като София, Варна и Пловдив където концентрацията на мпс-та е много по-голяма за сметка на по-малките населени места, което неминуемо води след себе си е по-голям брой птп-та. Някои от регионите на база статистически данни се водят по-рискови от останали. Пример мога да дам със статистическите данни за поведението на шофьорите от регион Перник, които се оказва че регистрират по-голям брой птп-та е по-рисково от регион Русе, заради по-големия брой регистрания птп-та и сътветно изплатени обезщетения от страна на застрахователните компании.

Собственик на мпс-то

Застраховката гражданска отговорност покрива вредите, причинени на трети лица от водачи на превозни средства. Поради тази причина този ценобразуващ фактор се взима под предвид в голяма степен. Всички компании прилагат надбавки по цените на гражданската отговорност за лицата до 25 годишна възраст които се водят по-рискови заради малкия стаж или липсата на такъв, и разбира се прилагат и отстъпки за по-опитните шофьори. Пример който мога да дам е с Армеец, където за шофьорите над 60 години се прилагат отстъпки в размер до 15% от цената на гражданската отговорност.

Мощността на мпс-то

По отношение на този ценобразуващ фактор, застрахователните компании отново се допитват до статистическите данни за изминали периоди. Тези данни дават информация че по-мощните автомобили причиняват по-често птп-та. В комбинацията на мощен автомобил и неопитен шофьор на възраст до 25 години, води след себе си голяма надбавка по цените на гражданската отговорност за тези лица и автомобили.

Предназначение на мпс-то

Обичайно мпс-тата се използват за лично ползване или стопански нужди, което не води след себе си повишен застрахователен риск. Но не така стоят нещата, ако предназначението е различно от обичайното, е основание за чуствително завишение на цената от страна на застрахователните компании. За пример ще дам мпс-тата с предназначение за превоз на опасни товари, отдавани под наем, рент-а-кар, за мпс-та използвани за ралита и състезания, таксиметрови услуги или такива с десен волан. Често виждаме по пътищата на България автомобили с десен волан, причината е че те са по-евтини от тези с ляв волан и често са внос от Англия. Но много от притежателите на тези автомобили не знаят че при сключването на полица гражданска отговорност на подобни автомобили в България, за застрахователите попада в рисковит мсп-та, което неминуемо води до сериозни надбавки по премията които достигат 50% или повече.

Всички тези фактори взети заедно формират премията по задължителната полица гражданска отговорност. Всеки един от тях влияе в посока увеличение или намаление в зависимост от това дали води до повишаване или намаляване на риска който носят застрахователните компании. Тук е момента в който трябва да поясним основната причини за увеличението на цената по гражданска отговорност през последната година и половина. Е именно повечето и по-големите обезщетения които застрахователите изплащат поради завишение брой птп-та в чужбина, което доведо до неминуемото повишение на цените на всички компании. Всички се питат защо понякога цената на гражданската отговорност за едно и също превозно средство варира в големи граници при различните застрахователи, и отговора на въпроса е изключително лесен, на базата на изплатените обезщетения, застрахователя завишава премията за дадената категория мпс и чрез този механизъм пряко влияе на броя застраховки които би сключила.

Коментарите към тази публикация са затворени.