Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 КЗ

“Мусала Иншурънс Брокер”ОДД, ЕИК:148120658, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул.Владислав Варненчик, No55 ет.6 , вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор, което можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” No 16 или чрез интернет страницата й www.fsc.bg.

“Мусала Иншурънс Брокер”ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател и предприятие-майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на “Мусала Иншурънс Брокер”ООД

В случай че имате оплаквания от предоставяната от “Мусала Иншурънс Брокер”ООД услуга или по друга причина желаете да подадете жалба, моля направете го писмено на адрес гр. Варна, бул.Владислав Варненчик, No55 ет.6 или на електронна поща на адрес: office@mussalains.com, като задължително посочите име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок от 15 (петнадесет) дни от получаването на жалбата ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес.

Вие можете също така да подадете жалба до Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“ или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. Славейков No4А. тел. 02/9330588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

“Мусала Иншурънс Брокер”ООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

Като застрахователен брокер “Мусала Иншурънс Брокер”ООД извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества. Като застрахователен брокер “Мусала Иншурънс Брокер”ООД не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка.

Застрахователните дружества, за които “Мусала Иншурънс Брокер”ООД извършва посредничество са: ЗАД Алианц България АД, ЗАД Армеец, ЗД Булинс АД, ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, Групама Застраховане

ЕАД, Дженерали Застраховане АД, ДЗИ – Общо застраховане ЕАД, ЗД Евроинс АД, ЗК Лев инс АД, ЗАД ОЗК-Застраховане, ЗК Уника АД, ЗАД Далл Богг: Живот и Здраве АД, Колонад Иншурънс Ес Ей клон България, ЗК България Иншурънс АД, Атрадиус Кредито и Каусион, ЗАД Алианц България Живот, ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп, УНИКА Живот, АД ДЗИ–Животозастраховане ЕАД, Животозастрахователен институт АД, ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД, Метлайф Юръп Д.А.К. – клон България, ЗЕАД ЦКБ Живот, ЖЗК Съгласие ЕАД, Евроинс Живот ЕАД, Фихелт Застраховане АД.

Допустимо е да поискате “Мусала Иншурънс Брокер”ООД да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ.

Естеството на възнаграждението, което “Мусала Иншурънс Брокер”ООД получава за оказване на посредническите си услуги е комисионна, включена в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.