Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Гражданска
Отговорност на Автомобилиста

Иконка на часовникДенонощен кол център
Иконка на бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка на щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка на париБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Калкулатор Гражданска Отговорност

Какво е нещото, без което всеки собственик на автомобил не може? Точно така – задължителната Застраховка Гражданска Отговорност на Автомобилиста. Ако все още се чудите къде да направите Вашата, обадете ни се или използвайте нашия онлайн калкулатор гражданска отговорност и ще получите обслужване от най-високо качество.

Кой Може да Сключи Застраховка Гражданска Отговорност Онлайн?

Гражданска отговорност онлайн може да сключи всяко физическо или юридически лице, което е собственик на автомобил. Гражданска отговорност е застраховка на физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди, свързани с използването и/ или притежаването на МПС.

Защо да Направя Застраховка Гражданска Отговорност Онлайн?

Сключването на задължителната гражданска отговорност онлайн става изключително бързо и лесно. Просто попълнете своите детайли в калкулатора и следвайте посочените стъпки. Онлайн системата на Мусала Иншурънс Брокер ще Ви даде възможност да разгледате и сравните цените и условията на различните застрахователни компании. Всичко, което остава да направите е да изберете най-подходящата за Вас полица и начинът за доставка и плащане. А всички възникнали въпроси за сключването на застраховка онлайн, може да задавате по всяко време на денонощието към нашите дежурни специалисти.

Срещу Какво съм Застрахован?

Тази застраховка покрива отговорността на застрахования за причинени вреди на трети лица, вследствие на притежаването или използването на МПС. Вие сте осигурен в следните ситуации:

 • Причинили сте щети на чуждо имущество;
 • Нанесли сте неимуществени и/ или имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт.

Както всяка застраховка, така и при Гражданска Отговорност на Автомобилиста има рискове, които не се покриват. Ето и тях:

 • Вреди, претърпени от виновния водач на МПС;
 • Вреди, причинени на МПС, управлявано от застрахования, както и за вредите, нанесени на имуществото, превозвано с това МПС;
 • Вреди, причинени при ползването на МПС по време на акт на тероризъм или война;
 • Вреди, причинени при ползването на МПС за участие в състезания.
 • Вреди, причинени при ползването на МПС след употреба на АЛКОХОЛ, НАРКОТИЧНИ СРЕДСТВА

Какво да Направя ако Пострадам?

При настъпване на застрахователно събитие сте длъжен според възможностите си да направите необходимото за спасяване на увредените лица и за ограничаване на вредите, причинени на имущество, да уведомите компетентните органи за контрол на движението по пътищата. Длъжен сте да предоставите на увреденото лице данните, необходими за предявяване на претенция.

Срокът за окончателно произнасяне на застрахователя по претенция по задължителна застраховка Гражданска Отговорност не може да бъде по-дълъг от три месеца от нейното предявяване пред застрахователя, сключил тази застраховката. В срок, той трябва да определи и изплати размера на обезщетението, или да даде мотивирано становище по предявените претенции, когато отказва плащане или когато основанието и размерът на вредите не са били напълно установени.

Застраховател не може да откаже да се произнесе по основателността на претенция за обезщетение по задължителната застраховка, когато за удостоверяването на пътнотранспортно произшествие е бил представен някой от следните документи:

 • Констативен протокол за пътнотранспортно произшествие;
 • Протокол за пътнотранспортно произшествие;
 • Двустранен констативен протокол, вписан по установения ред в службите на Министерството на вътрешните работи и съставен, когато от пътнотранспортното произшествие са причинени само имуществени вреди, които не възпрепятстват движението на моторното превозно средство на собствен ход, и има съгласие между участниците в пътнотранспортното произшествие относно обстоятелствата, свързани с неговото настъпване.

Когато тези документи са недостатъчни за удостоверяване на съществени обстоятелства във връзка с настъпването на пътнотранспортно произшествие, застрахователят може да изисква представянето и на документи и доказателства, изготвени от други компетентни органи или лица.

Увреденото лице е длъжно да представи на застрахователя документите, с които разполага и които са свързани със застрахователното събитие и причинените вреди, като му съдейства при установяването на обстоятелствата във връзка със събитието и размера на вредите. Увреденото лице трябва да предяви писмена претенция пред застрахователя максимум до 7 /седем/ дни от настъпването на застрахователното събитие.

Допълнителна информация:

Какво Трябва да Знам

Застраховка Гражданска Отговорност на Автомобилиста покрива териториите на Република България, държави членки на Европейския Съюз и трети държави участници в системата „Зелена карта”.

Застрахователна Сума

Съгласно Кодекса за Застраховане задължителните минимални застрахователни суми са следните:

 • За не имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт – 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
 • 10 000 000 лв. за всяко събитие при две и повече пострадали лица;
 • За имуществени вреди – 2 000 000 лв. за всяко събитие;

Застрахователна Премия

Застрахователната премия при този тип застраховка се определя съгласно действащата тарифа на застрахователя. Към нея се предлагат отстъпки, от които всеки може да се възползвате, и които се начисляват за:

 • Възраст на водача;
 • Шофьорски стаж на водача;
 • Еднократно плащане;
 • Възраст на МПС;
 • Валидна полица Каско.

Има разбира се и завишения на премията, които се налагат според:

 • Възраст на водача;
 • Стаж на водача;
 • Виновно причинени ПТП през последните 3 години;
 • МПС, отдавани под наем;
 • МПС, използвани за таксиметрови услуги;
 • МПС, предназначени за превоз на опасни товари.

Застраховка Гражданска Отговорност на Автомобилиста се сключва за срок от 1 година като сега може да направите това и онлайн. Сключването на полица за по-кратък период се допуска само в следните случаи:

 • На МПС с временна или транзитна регистрация съгласно действащото българско законодателство;
 • Гранична застраховка;
 • При застраховка на фирми, извършващи внос и продажба на МПС;
 • На бавнодвижещи се МПС и на самоходни машини.

Застрахователно Обезщетение

При смърт или телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя на виновния водач или по съдебен ред.

При вреди на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда. Обезщетенията за вреди на моторни превозни средства се определят в съответствие с приета от комисията наредба за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.

Обезщетението по задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се определя и заплаща във валутата, в която е предявена претенцията. Претенции за обезщетения във връзка със застрахователни събития, настъпили в Република България, се предявяват в български лева.

Право на Регрес

Застрахователят има право да получи от застрахования вече платеното от обезщетение, когато застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие:

 • Е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог;
 • Не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това;

Застрахователят има право да получи платеното обезщетение от лицето, управлявало моторното превозно средство без свидетелство за управление.