Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка
Разни Финансови Загуби

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Вашата финансова институция е надежден партньор на частни лица и компании, помагайки им с кредитиране и финансиране, когато имат нужда от допълнителни средства. Затова когато те срещнат трудност с погасяването на отпуснатите от Вас суми, Вие също се нуждаете от лоялен застраховател. Можете да го откриете тук, в лицето на партньорите на Мусала Иншурънс Брокер. Ние ще ви посредничим да сключите правилната застраховка.

Предмет и Обект на Застраховката Разни Финансови Загуби

За своите клиенти Български финансови институции и банки, партньорите на Мусала Иншурънс Брокер предлагат при заплащане на застрахователна премия, която покрива риска на Застрахования от неизпълнение на парично задължение от страна на неговия длъжник, произтичащо от Договор за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др.

Предмет на застрахователно покритие е главницата и уговорената лихва по горепосочените финансови сделки.

Какво Покрива Вашата Застраховка

Застрахователят се задължава да заплати застрахователно обезщетение при неплащане на изискуема и безспорна сума по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др. или на отделна погасителна вноска по него, когато:

 • Вие сте забавили плащането за период по-дълъг от периода на изчакване;
 • Вие сте изпаднал в състояние на неплатежоспособност/ свръхзадълженост или обявяване на несъстоятелност със съдебно решение при условие, че вземанията на застрахования по договора са включени в списъка на кредиторите на длъжника.

Финансови Рискове, които Застраховката не Покрива

В Мусала Иншурънс Брокер, ние държим на яснотата при отношенията с нашите клиенти, затова с цел взимане на информирано решение, Ви предлагаме да се запознаете в детайли с условията, при които застраховката не покрива изплащане на обезщетение.

Изплащане на обезщетение не се покрива от застраховката, когато:

 • Договорът за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. е в разрез с императивни разпоредби на закона;
 • Вие като застраховано лице сте предоставил кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг и др. без обезпечения или сте се съгласил или сте допуснал намаляването на предоставените обезпечения;
 • Договорът за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. или договорите за обезпечаване на кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др. са претърпели изменения или допълнения, без те да са били предварително съгласувани със застрахователя или за които Вие не е дал изричното си писмено съгласие.
 • Неплащането на дължимата сума или вноска по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др.се дължи на:
  • забава или неизпълнение на задължение на Застрахования по Договора за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др.;
  • непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон, като масови природни бедствия, военни действия, масови граждански безредици, бунтове, стачки, преврати, терористични действия, национализация и др.;
  • промени в икономическите условия в страната, които могат да се квалифицират като стопанска непоносимост, съгласно чл. 307 от Търговския закон.

Непокрит Риск е Също Положение, при което Вие

 • Сте разсрочил или отсрочил изплащането на цялата сума или на отделна погасителна вноска по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др., без предварително и изрично писмено съгласуване;
 • Не сте упражнил правото си да изискате предсрочното погасяване на кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др., въпреки наличието на основанията за това по чл. 432 от Търговския закон, съответно чл. 71 от Закона за задълженията и договорите.

Други Непокрити Рискове Включват:

 • Въведен мораториум върху плащанията на задълженията с нормативен акт на държавен орган:
  • акт или действие на държавен орган са Ви наложили наказания или мерки, които препятстват плащането на сумата по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др.или на отделна погасителна вноска акт или действие на държавен орган;
  • налице са действия от страна на длъжника, поради които е обявен в несъстоятелност и които съставляват престъпление по Наказателния кодекс.

Застрахователна Сума

Обикновено застрахователната сума се определя в процент от размера на отпуснатия кредит, например 125% или по-висок. Тя включва всички дължими към застрахования суми, сборът на които не надвишава кредитния лимит на всеки длъжник.

Сключването на полица за по-кратък период се допуска само в следните случаи:

 • На МПС с временна или транзитна регистрация съгласно действащото български законодателство;
 • Гранична застраховка
 • При застраховка на фирми, извършващи внос и продажба на МПС
 • На бавнодвижещи се МПС и на самоходни машини.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя и зависи от:

 • Кредитния рейтинг на кредитополучателя
 • Експертната оценка на кредитния риск.

Срок на Застраховката

Срокът на застраховката покрива срока на договора по кредит.

Настъпване на Застрахователно Събитие

Вашият застраховател поема следните задължения при настъпване на застрахователно събитие:

 • Установява дали настъпилото събитие е в резултат от сбъдването на покрит по застрахователната полица риск, както и точния размер на претърпените загуби и вреди от настъпилото застрахователно събитие;
 • В едномесечен срок след представяне на всички необходими документи за уреждане на щетата, да заплати застрахователното обезщетение;
 • Пази в тайна всички факти и сведения, касаещи дейността на Застрахования и длъжника, които са му станали известни във връзка със сключването на застрахователната полица.

Застрахователно обезщетение

Застрахователното обезщетение покрива размера на главницата и уговорената в Договора за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. лихва. То не включва наказателни лихви, неустойки, разноски на кредитора по обслужване или събиране на кредита/ заема и всякакви други парични задължения, които са уговорени в Договора за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. или произтичат от пълно или частично неизпълнение или забавено или неточно неизпълнение на задължения по договора.

При настъпване на застрахователното събитие, Застрахователят се задължава да заплати на Застрахования застрахователно обезщетение в размер на:

 • Цялата дължима и неплатена парична сума по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др., когато договорът за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. предвижда плащането на цялото задължение на определен падеж;
 • Цялата или оставащата дължима и неплатена сума по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др., когато Застрахования е изискал предсрочно връщането на сумата по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др. на основание и по ред предвидени в закона;
 • Всяка една дължима и неплатена погасителна вноска по кредита, финансирането, овърдрафта, факторинга, форфетинга, авансовото плащане, гаранцията и др., определена по размер и падеж в договора за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. или погасителния план към него, когато договорът за кредит, финансиране, овърдрафт, факторинг, форфетинг, авансово плащане, гаранция и др. предвижда разсрочено погасяване на задължението.
 • Размерът на застрахователното обезщетение се определя на 85 % от съответния кредитен лимит, освен ако не е уговорено друго.

РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ

Какво Включва Застраховка Разни Финансови Загуби?

Този вид застраховка има за обект всички претърпени финансови загуби, произтичащи от различни облигационни правоотношения, в резултат на настъпили застрахователни събития, съобразно застрахователните рискове, поети от застрахователя. Застраховката може да покрие рискове, свързани със:

 • Заетост;
 • Обща недостатъчност на доход;
 • Лошо време;
 • Непредвидени търговски разходи;
 • Загуба на пазарна стойност;
 • Други /нетърговски/ финансови загуби.

Кой Може да Сключи Застраховка Разни Финансови Загуби?

Всички юридически или физически лица, които имат нужда от застрахователна защита срещу понесени финансови загуби. От своя страна, застрахователят се съгласява да поеме риска, свързан с подписания договор.

Рискове, Покрити от Застраховка Разни Финансови Загуби

В зависимост от характера на гарантираното задължение на отговорното лице, договореното застрахователно покритие обхваща:

 • Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот;
 • Финансови загуби или разноски понесени от Застрахования – доставчик или изпълнител по търговски договор;
 • Финансови загуби, вследствие на лошо време, вследствие пожар и природни бедствия;
 • Загуба на доход вследствие авария на машини;
 • Загуба на трудово възнаграждение;
 • Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски;
 • Загуба на пазарна стойност;
 • Косвени търговски загуби;
 • Други нетърговски финансови загуби;
 • Други финансови загуби.

Непокрити Рискове

Запознайте се в детайли със случаите, при които застраховката не покрива изплащането на обезщетение. А именно вследствие на:

 • Ограничение или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори;
 • Отказ на длъжника да приеме стоките или услугите, предмет на договора, без наличието на правно основание за това;
 • Финансови загуби, възникнали вследствие на действия на членове на семейството на застрахования или свързани с него лица;
 • Финансови загуби и забавяния на плащания поради неплатежоспособност или фалит на отговорното лице към момента на сключване на застраховката;
 • Обявяване на общ мораториум върху плащанията;
 • Промени в режима на валутните плащания, възпрепятстващи изпълнението на търговската сделка.

Застрахователна Сума

Застрахователната сума се определя въз основа обема и характера на покритите рискове. Например, при застраховка на търговски загуби се взема под внимание оборота и финансовия резултат за предходни години, при нетърговски загуби – стойността на имуществото, а при загуби на доход – периодичното възнаграждение, обект на застраховката.

Застрахователна Премия и Срок на Застраховката

 • Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя;
 • Срокът на застраховката е една година.

Какво да Правите при Възникване на Застрахователно Събитие?

При настъпване на застрахователно събитие, незабавно уведомете застрахователя. Като застрахована страна, трябва да предявите претенция и да представите всички документи, които застрахователят изиска.

Застрахователно Обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят носи отговорност за периода, необходим за отстраняване на последиците от застрахователното събитие, но за срок, не по-дълъг от предварително определения в полицата.