Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Пълна Защита с Доброволна Злополука на Местата в МПС

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Чудите се дали имате нужда от Застраховка Доброволна Злополука на Местата в МПС? Отговорът е ДА! С тази застраховка защитавате пътниците, но което е изключително важно, ще защитите и шофьора на МПС-то.

Какво Покрива Застраховка Доброволна Злополука на Местата в МПС

Застраховка Доброволна Злополука на Местата в МПС покрива водача и пътниците, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях, при качване или слизане. Застраховат се всички места в превозното средство, записани в свидетелството за регистрация, включително и мястото на водача. Допуска се застраховане само на мястото на водача.

Особености на Застраховка Доброволна Злополука на Местата в МПС

Срокът за сключване на тази застраховка е 1 година.

Застрахователната сума е сумата, записана в застрахователната полица като лимит на застрахователна отговорност за всяко място в превозното средство. Общата застрахователна сума е сбор от застрахователните суми за всички регистрирани места. Застрахователната сума е еднаква за всички регистрирани места в МПС-то и за всяко отделно събитие, освен ако е уговорено друго.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя съгласно тарифа на застрахователя, в сила към датата на сключване на застрахователния договор (полица).

Застрахователно Обезщетение

Застрахователят изплаща суми или възстановява разходи в срок до 15 дни от представяне на всички необходими документи, доказващи събитието по основание и размер, или мотивирано отказва плащане, ако има причини за това. Изплащат се суми:

 • При смърт вследствие злополука, претърпяна от застрахования през застрахователния срок, настъпила до 1 година от датата на злополуката – застрахователната сума се изплаща на законните наследници;
 • При трайна загуба на работоспособност вследствие злополука – на застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от застрахователно-медицинска комисия /ЗМК/ на застрахователя или от ТЕЛК/ НЕЛК след окончателно и пълно стабилизиране на застрахования, но не по-рано от 3 месеца от датата на злополуката и не по-късно от 1 година след нея;
 • При смърт на застрахованото лице в случай, че застрахователят е изплатил суми за трайна загуба на работоспособност, същите се приспада от сумата, която следва да се изплати за смърт.
 • За временна загуба на работоспособност над 20 дни вследствие злополука, застрахователят изплаща сума в размер, посочен в застрахователната полица;
 • Застрахователят възстановява на застрахования действително извършените медицински разходи в рамките на определения в застрахователната полица лимит.

Как да Действам Ако Пострадам?

За съвети относно настъпил инцидент тип – ПТП, и как да постъпите в такъв случай.

За изплащане на застрахователни суми и/ или възстановяване на разходи, застрахованият или законните му наследници се задължават да представят на застрахователя:

 • Писмена претенция за изплащане на обезщетение, по образец;
 • Застрахователна полица – оригинал;
 • Документи, съставени от органите на полицията: констативен протокол или друг документ установяващ, че застрахованият е бил участник в ПТП, протокол за ПТП и други;
 • Пълна медицинска документация (епикризи, амбулаторни листове, болнични листове и други медицински документи, издадени от лицензирани здравни заведения) във връзка с уврежданията вследствие злополука;
 • Документи, доказващи реално извършените медицински разходи – медицинско направление, рецепта, фактура и касов бон;
 • Решение на ТЕЛК или НЕЛК, ако е необходимо;
 • При настъпила смърт на застрахованото лице – препис от акта за смърт и удостоверение за наследници. В случаи на наказателно производство – издадените документи от компетентните органи по приключилото дело;
 • Други сведения и доказателства, поискани от застрахователя.