Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Застраховка Каско
Защитете Колата Си!

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Калкулатор Автокаско

Какво покрива Застраховка Каско?

Застрахователят покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото превозно средство, причинени от рискове, групирани условно в множество клаузи.

Основно Покритие на Клаузите:

1. Клауза Минимално Каско.

 • Пожар и/ или експлозия, възникнали по време на експлоатация на превозното средство;
 • Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС-то на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС-то на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия.

2. Клауза Частично Каско.

 • Пожар и/ или експлозия, възникнали по време на експлоатация на МПС-то;
 • Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС-то на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС-то на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
 • Пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС-та помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора /вкл. в паркирано състояние/, отваряне на капак или врата на МПС по време на движение.

3. Клауза Кражба и Грабеж на Цялото МПС.

 • Кражба на цялото МПС;
 • Грабеж на цялото МПС.

4. Клауза Пълно Каско или Всички Рискове.

По тази клауза се покриват всички рискове, причинени от застрахователни събития, описани в предходните клаузи, като и някои допълнителни такива. Това осигурява на превозното Ви средство широко обхватна защита, включително:

 • Злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали;
 • Кражба чрез взлом на трайно монтирано аудио-оборудване.

Застраховка Автокаско – Основни Детайли


Застраховка Каско е валидна за територията на Република България и държавите-членки на Европейския Съюз и на държавите-членки на Международното Споразумение „Зелена карта”. Обичайно се сключва за срок от 1 година. Обикновено застрахователите не покриват щети по рисковете „Кражба на Цяло МПС”, „Грабеж на Цяло МПС”, когато събитието е настъпило на територията на страните Русия, Украйна, Молдова, Беларус, Албания, Босна и Херцеговина, Република Косово.

Автокаско може да сключите както в офис на представител, така и използвайки нашия калкулатор каско за сключване на застраховки онлайн.

Как да Постъпя ако Пострадам?

Първо сте длъжен да уведомите всички компетентни органи /МВР, КАТ, пожарна и т.н./.

В срок от 24 часа от узнаването за настъпване на Кражба или Грабеж сте длъжни да уведомите застрахователя. При настъпване на друг вид застрахователно събитие срокът е от 3 до 7 дни.

Допълнителна информация:

Изисквания при Сключване на Каско

Добре е да сте наясно, че има някои изисквания, които застрахователят може да предяви преди сключването на Застраховка Каско. Застрахователят има право да изисква МПС-то да е снабдено с аларма и/ или имобилайзер. Вие сте длъжен да предоставите МПС-то за оглед.

Допълнителни Рискове

Застраховка Каско онлайн дава възможност за договаряне на покриване на изключени рискове или допълнителни специфични услуги. Обикновено тези покрития са с начислена допълнителна премия. Те не могат да се сключват самостоятелно, а винаги като допълнителни към основна клауза, най-често към Клауза Пълно каско. Такива са:

  • Злоумишлен палеж или взривяване;
  • Разширение на териториално покритие;
  • Помощ на пътя – осигурява Ви се безплатна пътна помощ вследствие на застрахователно събитие или асистънс вследствие на ПТП или техническа повреда;
  • Механична повреда – покриват се вреди от внезапно възникнали повреди по двигател, скоростна кутия и задвижващ мост;
  • Асистънс за Чужбина.

Изключени Рискове

При застраховка автокаско не се обезщетяват вредите, причинени:

 • От водач на застрахованото МПС, който не притежава свидетелство или необходимата категория за правоуправление на МПС-то, или това свидетелство не е валидно към датата на събитието;
 • От водач на застрахованото МПС, употребил алкохол или друго упойващо вещество, или когато същият е отказал алкохолна проба при ПТП, или виновно се е отклонил от проба за алкохол;
 • От военни действия или учения, граждански вълнения, стачки и бунтове;
 • От ядрени продукти и експлозиви, включително и последиците от тях;
 • От земетресения и/ или последиците от тях;
 • По време на състезания, изпитания и други, освен ако не е писмено договорено друго;
 • На предадено на компетентните власти или конфискувано моторно превозно средство;
 • При експлоатация на МПС-то не по предназначение;
 • При управление на МПС, спряно от движение по установения ред;
 • При превоз на лесно запалими и взривоопасни вещества, освен ако не е писмено уговорено друго;
 • При свличане, срутване и/ или пропадане на земни и скални маси, дължащи се на изкопни работи, на прокопани подземни галерии, рудници или други подобни в резултат на човешка дейност;
 • При инсценирано застрахователно събитие със застрахованото МПС или опит за заблуда или премълчаване от страна на застрахования, или негов представител на действителните обстоятелства, при които е възникнало събитието;
 • Поради груба небрежност;
 • При нарушение от страна на водача на МПС-то на забраните на ЗДвП и/ или неспазване предписанията на компетентните органи (движение по забранени и сигнализирани участъци, пътища, проходи, движение без вериги или с ремаркета, когато това се забранява);
 • От злонамерени действия на застрахования, членове на неговото семейство, негови служители, водача на МПС-то или превозваните в него лица;
 • Поради неправилно подреждане, укрепване, некачествена опаковка на превозван товар, или свръхнатоварване;
 • Кражба или грабеж на отделни части, детайли, възли;
 • Кражба или грабеж на принадлежности – инструменти, аптечки, пожарогасители, крикове, авариен триъгълник, резервни гуми, джанти и оборудване на МПС;
 • Щети нанесени на стоки или предмети, превозвани със застрахованото МПС;
 • Кражба на гумите и джантите на МПС-то;
 • Обсебване на МПС-то по смисъла на Наказателния Кодекс на Република България;
 • Повреда на двигателя от навлизане на вода, кал и други в цилиндрите;
 • В случай, че застрахованият автомобил не е имал валиден талон за извършен годишен технически преглед към момента на ПТП-то;
 • Повреди в части и/ или оборудване на застрахованото МПС вследствие експлоатационни причини (износване или разкъсване на гуми, изгаряне на предпазители, крушки и други подобни) или неспазване изискванията за нормална експлоатация на МПС (смяна на масло, антифриз, филтри, гуми и други подобни).

Действителна Стойност


Действителната стойност се определя от застрахователя съобразно година на производство, оборудване, техническо състояние, изминат пробег и т.н., съгласно действаща методика.

Застрахователна Сума

Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано МПС-то и която е посочена в застрахователната полица. Тя не може да надвишава действителната стойност на МПС-то към датата на сключване на полицата.

В застрахователната сума може да бъде включена и стойността на трайно-монтирано допълнително оборудване в МПС-то.

Всяко изплатено обезщетение по частична щета намалява застрахователната сума, освен в случаите на осигурен регрес. При изплатено обезщетение имате право и е желателно да дозастраховате МПС-то до първоначално определената застрахователна сума като заплатите допълнителна премия. В противен случай, застрахователите прилагат принципа на подзастраховане и редуцират обезщетенията при следващите щети със съответния процент.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от избраните от Вас покрития. Размерът на премията се определя по действаща към момента тарифа.

При договорено разсрочено плащане на премията и при настъпване на застрахователно събитие неплатените разсрочени вноски стават изискуеми. Застрахователят ще изплати обезщетение след заплащането им.

Застрахователно обезщетение

При частични щети застрахователят определя размера на обезщетението по един от следните начини:

 • По експертна оценка;
 • По представени разходни документи за отремонтирането на МПС-то;
 • Отремонтиране в сервиз чрез възлагане от страна на застрахователя. Застрахователят заплаща стойността на ремонта директно на сервиза. В зависимост от възрастта на МПС-то, сервизът може да бъде официален за марката /обикновено до 3 годишни МПС-та/ или доверен /за по-старите МПС-та/.

В случай, че размерът на застрахователното обезщетение, определено по някой от посочените начини надхвърли 70% от действителната стойност на превозното средство към датата на настъпване на застрахователно събитие, е налице тотална щета. При тотална щета застрахователната компания изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС, намалена със стойността на годните агрегати, възли и детайли.

При кражба или грабеж на цялото МПС, застрахователят изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към момента на настъпване на събитието.