Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Авто Асистанс за Европа
Сигурност При Пътуване в Европа

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Ако сте планирали семейна почивка из Европа с личния си автомобил, ние имаме едно предложение за Вас, което ще Ви е трудно да откажете. Партньорите на Мусала Иншурънс Брокер предлагат застраховка Авто Асистанс за Европа, която ще Ви осигури помощ на пътя във всяка страна от стария континент.

Какво Покрива Авто Асистанс за Европа?

Тази доброволна застраховка покрива леки автомобили до 9 места и товарни автомобили до 3.5 т. общо тегло. И в случай, че сте решили да къмпингувате из Европа, ще се радвате да разберете, че Авто Асистанс за Европа също покрива ремаркета (вкл. каравани) с максимално общ тегло до 1.5 тона включително, които в съответствие с нормативните и технически изисквания могат да бъдат прикачвани към описаните по-горе видове МПС-та.

Покрити Рискове

Застраховка Авто Асистанс за Европа покрива разходи за извършени асистанс услуги при претърпяно пътнотранспортно произшествие, техническа повреда или вандализъм, довели до обездвижване на МПС-то, или кражба/ грабеж на МПС-то, и/ или оказва съдействие и покрива разходи, свързани с моментното здравословно състояние на ползващото лице по застраховката.

Тук сме поместили детайлно описание на покритите рискове/ асистанс услуги:

 • Ремонт на пътя или транспортиране на МПС-то;
 • Смяна на гума;
 • Заем за ремонт на автомобила;
 • Осигуряване на охраняем паркинг на неизправното МПС;
 • Разходи за хотел на застрахования/ ползващите лица;
 • Ползване на автомобил под наем;
 • Репатриране на застрахования/ ползващите се лица до България или до крайния пункт на предприетото от него/ тях пътуване;
 • Изоставяне на МПС-то в чужбина;
 • Репатриране на деца под 16 години;
 • Медицинско транспортиране;
 • Репатриране на тленните останки в случай на смърт на водача на превозно средство вследствие на произшествие на пътя;
 • Осигуряване на шофьор за управление на моторното превозно средство;
 • Правни разноски;
 • Предаване на спешни съобщения.

Изключени рискове са:

 • Изплащане на разходи, свързани с възникнали събития на територията на Република България;
 • Възстановяване на суми, платени директно от застрахования, без предварителното одобрение на Асистанс компанията или застрахователя;
 • Изплащане на обезщетение и не предоставяне на услуги чрез асистанс компанията в случай на експлоатация или управление на технически неизправно МПС /вкл. без валиден талон за технически преглед/, незаредено с необходимите смазочни материали, охладителна течност, подходящо гориво и други, от некачествени такива, или от замръзването им, както и експлоатация на МПС с неподходящи за сезона или износени гуми;
 • Ремонти и обслужване на МПС-то;
 • Претоварване на МПС-то или превозване на повече от посочените в свидетелството за регистрация брой лица;
 • Участието на превозното средство във всякакъв вид състезания, тренировки, изпитания;
 • Управление на МПС-то извън пътната мрежа и други подобни;
 • Управление на превозното средство от водач употребил алкохол, опиати, наркотици, транквиланти, медикаменти или хранителни добавки, при чиито прием е противопоказно шофирането;
 • Умишлено причинени от застрахования пътнотранспортни произшествия, а така също и вследствие на самоубийство или опит за самоубийство/ убийство от страна на застрахования;
 • Управление на МПС, което е обект на противозаконно отнемане, кражба или грабеж или с което е извършено престъпление;
 • Напуснало мястото на застрахователното събитие МПС;
 • Управление на МПС-то от неправоспособен водач;
 • Война и военни действия от всякакъв вид, терористични действия, неприятелско нахлуване, обявяване на извънредно положение, преврати, граждански вълнения и бунтове, безредици, стачки, локаути, военни учения или други такива действия, както и от предприетите от правителство или друга държавна институция мерки за предотвратяване, локализиране или прекратяване на същите;
 • Събитие, възникнало в следствие природно бедствие;
 • Изплащане на обезщетения по претенции по настоящата застраховка, предявени пряко или косвено, за разходи и/ или обезщетения платими по други задължителни или доброволни застраховки, или други застрахователни или осигурителни схеми.

Важно за Авто Асистанс за Европа

Застраховката осигурява застрахователно покритие на територията на всички европейски държави, включително Турция и Европейската част на Русия.

За повече информация можете да се обърнете към специалист денонощно на ваше разположение.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя от застрахователя на база на прилаганата тарифа и се заплаща от застрахования в лева. Размерът на застрахователната премия се посочва в застрахователната полица. При уговорено разсрочено плащане на застрахователната премия и при неплащане на разсрочена вноска на посочения падеж, застрахователят прекратява договора за застраховка в 00:00 часа на 16-тия ден от падежа на неплатената разсрочена вноска.

Срок на Авто Асистанс за Европа

На застрахованите лица се осигурява застрахователно покритие и помощ при пътуване в чужбина за срок, посочен в издадената полица. В нея се отбелязва изрично началото и краят на периода на застрахователното покритие.

Продължителността на едно пътуване/ престой в чужбина не може да превишава 90 последователни дни. Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 часа (или друг уговорен час) на деня, посочен в полицата за начало на срока, ако към тази дата премията (или частта от нея, ако е договорено разсрочено плащане) е постъпила в брой или по банков път по сметката на застрахователя, и изтича в 24:00 часа (или друг уговорен час) на деня, посочен в полицата за край на застрахователния срок.

Застрахователно Обезщетение

При настъпване на застрахователно/ асистанс събитие застрахователят изплаща застрахователно обезщетение, съгласно лимитите на покритие, посочени в общите условия. Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в регламентирания в Кодекса за Застраховането срок. Изплащането на застрахователното обезщетение/ оказването на асистанс услуги се извършва от Асистанс компанията от името и за сметка на застрахователя, след регулирането на застрахователната/ асистанс претенция. Регулирането на застрахователна/ асистанс претенция се осъществява от Асистанс компанията с посредничеството и под контрола на застрахователя. В случай, че стойността на ползваната/ ите услуга/ и надвишава уговорения в полицата лимит за нея/ тях, застрахованият заплаща разликата до покрития от застрахователя лимит по полицата за своя сметка директно на организацията, оказала услугата. По изключение, вместо на организацията, оказала услугата, той може да заплати тази разлика на Асистанс компанията, която извършва разчетите с организацията, предоставила съответната услуга.

Срок на застраховката 1 година.

Как да Действам ако Пострадам?

В случай на застрахователно/ асистанс събитие Вие в качеството си на застрахован, или водач на МПС-то, сте длъжен незабавно да се свържете с денонощната служба на Асистанс компанията чрез обаждане по телефона на посочените в полицата телефонни номера.

Трябва да се идентифицирате пред Асистанс центъра като съобщите най – малко следната информация:

 • Имена на застрахования;
 • Марка, модел и регистрационен номер на МПС-то;
 • Адрес на мястото на събитието и телефонен номер за контакт;
 • Уведомени ли са компетентните органи в случаите на ПТП или вандализъм, включително издаден ли е протокол за ПТП или друг документ за събитието;
 • Кратко описание на възникналия проблем и вид на желаната помощ.