Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Авто Асистанс за България
Насякъде в Страната

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

Да се движите из пътищата на България си е живо приключение. За Вашето МПС обаче, това си е голямо изпитание. За да сте сигурни, че каквото и да се случи с колата или буса Ви и където и на територията на страната да се случи, ще получите надеждна помощ, сключете застраховка Авто Асистанс за България от партньорите на Мусала Иншурънс Брокер.

Какво Покрива Авто Асистанс за България?

Авто Асистанс за България покрива всички леки автомобили до 9 места и товарни автомобили до 3.5 т общо тегло. Покриват се разходи за извършени асистанс услуги при претърпяно пътнотранспортно произшествие (ПТП), техническа повреда или вандализъм, довели до обездвижване на МПС-то или кражба/ грабеж на МПС-то. Оказва се съдействие и се покриват разходи, свързани с моментното здравословно състояние на ползващото лице по застраховката.

Ползващо лице по застраховката е застрахованият, водачът на МПС-то и/ или пътниците на превозното средство към момента на настъпване на застрахователно събитие. Броят на лицата в МПС-то към момента на настъпване на застрахователното събитие не може да надвишава броя на местата, посочени в свидетелството за регистрация на превозното средство.

Застрахователят осигурява квалифицирана помощ според условията и лимитите на покритие, определени в общите условия, чрез специализирана компания, наричана Асистанс компания.

Асистанс компанията оказва чрез специализирана техническа и организационна помощ, предоставя информация и съдейства в случай на застрахователно/ асистанс събитие, което е причинило вреди на вписаното в полицата превозното средство и/ или пътуващите в него лица.

Покрити рискове

Вашата кола, миниван или бус са защитени по следните основни рискове:

 • Репатриране на МПС и/ или неговите прикачени устройства при ПТП, доказано с протокол за ПТП или констативен протокол;
 • Репатриране на МПС и/ или неговите прикачени устройства при техническа повреда;
 • Репатриране на МПС и/ или неговите прикачени устройства при невъзможност за движение на МПС-то на собствен ход, вследствие вандализъм;
 • Специфични технически услуги, оказвани на МПС-то при ПТП и техническа повреда;
 • Престой на увредения автомобил на паркинг;
 • Осигуряване на резервен водач за управление на превозното средство;
 • Транспортиране на застрахования и лицата, пътуващи в МПС-то, от място на събитието до най-близкото населено място;
 • Медицинско транспортиране на водача и пътниците в превозното средство;
 • Разходи за прегледи, изследвания и манипулации;
 • Репатриране на тленни останки в случай на смърт на водача на МПС-то при ПТП;
 • Предаване на спешни съобщения;
 • Информация за метеорологичните условия и за оптималния маршрут до поискан от водача на превозното средство близък населен пункт;
 • МПС място.

Не се покриват разходи, свързани с възникнали събития:

 • Извън територията на Република България;
 • В рамките на населеното място по постоянния адрес на застрахования – физическо лице, ако избраната програма не включва покритие за него.

Застрахователят не изплаща обезщетение и не предоставя услуги чрез Асистанс компанията в случай на:

 • Експлоатация и управление на технически неизправно МПС /вкл. без валиден талон за технически преглед/, незаредено с необходимите смазочни материали, охладителна течност, подходящо гориво и други, от некачествени такива, или от замръзването им, както и експлоатация на МПС-то с неподходящи за сезона или износени гуми;
 • Ремонти и обслужване на МПС;
 • Управление на МПС-то от неправоспособен водач;
 • Претоварване на превозното средство или превозване на повече от посочените в свидетелството за регистрация брой лица;
 • Управление на МПС-то извън населени места по пътища, които са извън републиканската пътна мрежа;
 • Участието на превозното средство във всякакъв вид състезания, тренировки, изпитания, лов и други подобни;
 • Управление на МПС-то от водач, употребил алкохол, опиати, наркотици, транквиланти, медикаменти или хранителни добавки, при чиито прием е противопоказано шофирането;
 • Умишлено причинени от застрахования пътнотранспортни произшествия, а така също и вследствие на самоубийство или опит за самоубийство/ убийство от страна на застрахования;
 • Управление на превозното средство, което е обект на противозаконно отнемане, кражба или грабеж, или с което е извършено престъпление;
 • Война и военни действия от всякакъв вид, терористични действия, неприятелско нахлуване, обявяване на извънредно положение, преврати, граждански вълнения и бунтове, безредици, стачки, локаути, военни учения или други такива действия, както и от предприетите от правителство или друга държавна институция мерки за предотвратяване, локализиране или прекратяване на същите;
 • Застрахователят не изплаща обезщетения по претенции по настоящата застраховка, предявени пряко или косвено, за разходи и/ или обезщетения, платими по други задължителни или доброволни застраховки, или други застрахователни или осигурителни схеми.

Какво Още Трябва да Знам за Застраховка Авто Асистанс за България?

Авто Асистанс за България покрива територията на Република България, със или без изключение на територията на населеното място по постоянно домуване на МПС-то. За повече информация винаги можете да се свържете с нашите дежурни специалисти.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия се определя от застрахователя на база на прилаганата тарифа и се заплаща от Вас в лева. Размерът на застрахователната премия се посочва в застрахователната полица. При уговорено разсрочено плащане на застрахователната премия и при неплащане на разсрочена вноска на посочения падеж, застрахователят прекратява договора за застраховка в 00:00 часа на 16-тия ден от падежа на неплатената разсрочена вноска.

Застраховката се сключва за срок от 1 година, освен ако изрично в застрахователната полица не е уговорено друго между страните. Застрахователният договор влиза в сила от 00:00 часа (или друг уговорен час) на деня, посочен в полицата за начало на срока, ако към тази дата премията (или частта от нея, ако е договорено разсрочено плащане) е постъпила в брой или по банков път по сметката на застрахователя, и изтича в 24:00 часа (или друг уговорен час) на деня, посочен в полицата за край на застрахователния срок.

Застрахователно Обезщетение

При настъпване на застрахователно/ асистанс събитие застрахователят изплаща застрахователно обезщетение, съгласно лимитите на покритие. Изплащането на застрахователното обезщетение/ оказването на асистанс услуги се извършва от Асистанс компанията от името и за сметка на застрахователя, след регулирането на застрахователната/ асистанс претенция. Регулирането се осъществява от Асистанс компанията с посредничеството и под контрола на застрахователя. В случай, че стойността на ползваната/ ите услуга/ и надвишава уговорения в полицата лимит за нея/ тях, Вие заплащате разликата между действителната стойност на ползваната/ ите услуга/ и и покрития от застрахователя лимит по полицата за своя сметка директно на организацията, оказала услугата. По изключение, вместо на организацията, оказала услугата, Вие можете да заплатите тази разлика на Асистанс компанията, която извършва разчетите с организацията, предоставила съответната услуга.

Срок на застраховката 1 година.

Как да Действам в Случай на Застрахователно/ Асистанс Събитие?

Длъжен сте незабавно да се свърже с денонощната служба на Асистанс компанията чрез обаждане на посочените в полицата телефонни номера. Трябва да се идентифицирате пред Асистанс центъра като съобщите най – малко следната информация:

 • Имена на застрахования;
 • Марка, модел и регистрационен номер на МПС-то;
 • Адрес на мястото на събитието и телефонен номер за контакт;
 • Уведомени ли са компетентните органи в случаите на ПТП или вандализъм, включително издаден ли е протокол за ПТП или друг документ за събитието;
 • Кратко описание на възникналия проблем и вид на желаната помощ.