Търговски сайт на Мусала Иншурънс Брокер

Авиационни застраховки
Безопасност Над Земята

Иконка-часовникДенонощен кол център
Иконка-бизнесменПерсонални застрахователни решения
Иконка-щитДългогодишен опит в застраховането
Иконка-плащанеБезплатно напомняне с SMS и бърза доставка

В днешното динамично ежедневие на глобализиран свят и отворени граници пътуването със самолет е предпочитано поради своето удобство, както за бизнес визити така и за екскурзии. Като всеки друг вид транспорт, авиационните превози също трябва да бъдат застраховани. Осигурете спокойствието на Вашите пътници и подобрете бизнес имиджа си с Авиационна Застраховка с посредничеството на Мусала Иншурънс Брокер!

Какво Точно Представлява Авиационна Застраховка?

Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати” включва гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди, свързани с използването и/ или притежаването на въздухоплавателни средства. Предлагат се в две клаузи:

 • Гражданска отговорност към трети страни (различни от пътници);
 • Гражданска отговорност към пътници.

Какво Се Покрива при Гражданска Отговорност към Трети Страни?

С Клауза Гражданска отговорност към трети страни (различна от пътници), можете да сте спокойни, че в случай на настъпило застрахователно събитие застрахователят ще покрие всички суми, които бъдат предявени като съдебни искове към Вас, и които трябва да бъдат заплатени като компенсация, включително съдебни разноски, в резултат на телесно увреждане /фатално или не/ или щети по инцидентно увреждане на имущество, причинени пряко от летателния апарат или от всяко лице или обект, паднал от него.

Има определени случаи, при които отговорността за искове за телесно увреждане не се носи от застрахователя. Такива са телесно увреждане /фатално или не/ или щета на:

 • Директор, служител или съдружник на застрахования, в момент на работа и изпълнение на задължения, възложени от застрахования;
 • Член на полета, член на екипажа или друг персонал на борда, ангажиран с управлението на самолета;
 • Пътник, при качването или слизането от самолета, или при престой на борда
 • Застрахованият за загуба или повреда на всякакъв вид собственост, принадлежаща на застрахования или намираща се под грижите и контрола му;
 • Замърсяване, шум и други.

Покритите и Непокритите Рискове при Гражданска Отговорност към Пътници

Застрахователят предлага обезщетение за всички суми, които застрахованият ще бъде осъден да плати и/ или ще заплати като компенсация за щети /включително съдебни разноски/ по отношение на:

 • Случайно телесно увреждане /фатално или не/ на пътници при качването или слизането от самолета или при престой на борда;
 • Загуба или увреждане на багаж и лични вещи на пътници, произтичаща от инцидент със самолета.

Застрахователят не носи отговорност за искове за телесно увреждане /фатално или не/ или щета на:

 • Директор, служител или съдружник на застрахования, в момент на работа и изпълнение на задължения, възложени от застрахования;
 • Член на полета, член на екипажа или друг персонал на борда, ангажиран с управлението на самолета.

Изключени Рискове

Предлагаме Ви да се запознаете в детайли със случаите, в които застрахователят НЕ плаща обезщетение в следния списък:

 • Когато летателният апарат е използван за незаконни цели или друга специална употреба;
 • Всички случаи, когато самолетът се използва извън географските лимити, посочени в застрахователната полица, освен когато се дължи на форсмажорни обстоятелства;
 • Случаите, когато самолетът е пилотиран от лица, освен оторизираните;
 • В случай на кацане или излитане на самолета от място извън препоръките, поставени от производителя на самолета;
 • Броят на пътници на борда надвишава декларирания брой места в самолета;
 • Вреди, причинени по време на акт на тероризъм или война;
 • Всякакви злонамерени действия и саботаж.

Застрахователна Сума, Премия и Срок на Застраховката

 • Застрахователната сума се определя от застрахования. Задължението на застрахователя е до размера на застрахователната сума, записана в полицата.
 • Размерът на застрахователна премия е съгласно действаща тарифа на застрахователя.
 • Застраховката се сключва за срок от една година.

Възникване на Застрахователно Събитие – Какви са Вашите Задължения

От своя страна, застрахованият е длъжен да:

 • Познава и спазва въздушните навигационни норми, правила, разпоредби и изисквания за въздушно поведение, поставени от компетентните органи и имащи отношение към безопасната експлоатация на самолета;
 • Осигури пълна изправност на самолета;
 • Води редовно всички бордови дневници и други подобни;
 • Осигури допълнителна информация и съдействие на застрахователя за уточняване на обстоятелствата около настъпването на застрахователно събитие и размера на щетата.

Как се Определя Застрахователното Обезщетение?

 • При смърт или телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя.
 • При вреди на имущество обезщетението не може да надвиши действителната стойност на причинената вреда.